Details for AN 10.27 Mahāpañha 1 [Mahāpañhā 1]
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli AN 10.27 Mahāpañha 1 [Mahāpañhā 1] AN v 48
Chinese EA 46.8 T 125.46.8 十論 T ii 778b17
vn
Chinese SA 486–489 T 99.486–489 * 一法 T ii 124b18
vn
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.