Details for AN 10.60 Girimānanda
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli AN 10.60 Girimānanda AN v 108
Tibetan D 38 / Q 754 རིའི་ཀུན་དགའ་བོའི་མདོ། shes phyin: ka 276a5–279a2 / tsi 293a1–295b7