Tibetan Mūlasarvāstivāda Vinaya
Bhikkhunī Vibhaṅga (Bo Mu Bi Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Bo Mu Bi Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Bo Mu Bi Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Bo Mu Bi Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Bo Mu Bi Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Bo Mu Bi Vb Pj 5 Ubbhajāṇumaṇḍalikā 15 
Bo Mu Bi Vb Pj 6 Vajjappaṭicchādikā 16 
Bo Mu Bi Vb Pj 7 Ukkhittānuvattikā 16 
Bo Mu Bi Vb Pj 8 Aṭṭhavatthukā 16 
Saṅghādisesā
Bo Mu Bi Vb Ss 1 Sañcaritta 42 
Bo Mu Bi Vb Ss 2 Duṭṭhadosa 43 
Bo Mu Bi Vb Ss 3 Aññabhāgiya 43 
Bo Mu Bi Vb Ss 4 Avassutā avassutassa 15 
Bo Mu Bi Vb Ss 5 Kiṃ te avassuto vā anavassuto vā 16 
Bo Mu Bi Vb Ss 6 Ekarattivippavāsa 16 
Bo Mu Bi Vb Ss 7 Ekagāmantara 16 
Bo Mu Bi Vb Ss 8 Ekagamana 13 
Bo Mu Bi Vb Ss 9 Ekanaditara 16 
Bo Mu Bi Vb Ss 10 Corīvuṭṭhāpikā 16 
Bo Mu Bi Vb Ss 11 Claiming property of deceased
Bo Mu Bi Vb Ss 12 Ukkhittakaosāraṇa 15 
Bo Mu Bi Vb Ss 13 Sikkhaṃpaccācikkhaṇa 15 
Bo Mu Bi Vb Ss 14 Adhikaraṇakupita 15 
Bo Mu Bi Vb Ss 15 Saṃsaṭṭhā 15 
Bo Mu Bi Vb Ss 16 Saṃsaṭṭhānuvattaka 15 
Bo Mu Bi Vb Ss 17 Saṅghabheda 41 
Bo Mu Bi Vb Ss 18 Bhedānuvattaka 42 
Bo Mu Bi Vb Ss 19 Dubbaca 42 
Bo Mu Bi Vb Ss 20 Kuladūsaka 38 
Nissaggiyā Pācittiyā
Bo Mu Bi Vb NP 1 Kathina 41 
Bo Mu Bi Vb NP 2 Udosita 41 
Bo Mu Bi Vb NP 3 Akālacīvara 41 
Bo Mu Bi Vb NP 4 Purāṇacīvara 29 
Bo Mu Bi Vb NP 5 Cīvarapaṭiggahana 29 
Bo Mu Bi Vb NP 6 Aññātakaviññatti 42 
Bo Mu Bi Vb NP 7 Tatuttari 42 
Bo Mu Bi Vb NP 8 Upakkhata 42 
Bo Mu Bi Vb NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
Bo Mu Bi Vb NP 10 Rāja 43 
Bo Mu Bi Vb NP 11 Rūpiya 41 
Bo Mu Bi Vb NP 12 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Bo Mu Bi Vb NP 13 Kayavikkaya 41 
Bo Mu Bi Vb NP 14 Ūnapañcabandhana 41 
Bo Mu Bi Vb NP 15 Suttaviññatti 41 
Bo Mu Bi Vb NP 16 Mahāpesakāra 42 
Bo Mu Bi Vb NP 17 Cīvaraacchindana 42 
Bo Mu Bi Vb NP 18 Pariṇata 42 
Bo Mu Bi Vb NP 19 Bhesajja 42 
Bo Mu Bi Vb NP 20 Pattasannicaya 16 
Bo Mu Bi Vb NP 21 Wearing 5 robes every fortnight
Bo Mu Bi Vb NP 22 Akālacīvara 13 
Bo Mu Bi Vb NP 23 Akālacīvara 13 
Bo Mu Bi Vb NP 24 Asking for money
Bo Mu Bi Vb NP 25 Puggalikacetāpana 16 
Bo Mu Bi Vb NP 26 Puggalikacetāpana 16 
Bo Mu Bi Vb NP 27 Puggalikacetāpana 16 
Bo Mu Bi Vb NP 28 Dutiyagaṇikacetāpana 13 
Bo Mu Bi Vb NP 29 Gaṇikacetāpana 13 
Bo Mu Bi Vb NP 30 Saṃghikacetapana 16 
Bo Mu Bi Vb NP 31 Aññaviññāpana 13 
Bo Mu Bi Vb NP 32 Garupāvuraṇa 16 
Bo Mu Bi Vb NP 33 Lahupāvuraṇa 16 
Pācittiyā
Bo Mu Bi Vb Pc 1 Musāvāda 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 2 Omasavāda 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 3 Pesuñña 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 4 Ukkoṭana 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 5 Dhammadesanā 36 
Bo Mu Bi Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 7 Duṭṭhullārocana 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 8 Bhūtārocana 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 9 Dubbala 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 10 Vilekhana 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 12 Ujjhāpanaka 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 13 Aññavādaka 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Bo Mu Bi Vb Pc 16 Anupakhajja 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 17 Vehāsakuṭi 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 18 Sappāṇaka 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 19 Mahallakavihāra 33 
Bo Mu Bi Vb Pc 20 Āvasathapiṇḍa 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 21 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 22 Pavāraṇā 32 
Bo Mu Bi Vb Pc 23 Dutiyapavāraṇā 35 
Bo Mu Bi Vb Pc 24 Gaṇabhojana 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 25 Vikālabhojana 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 26 Sannidhikāraka 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 27 Dantapona 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 28 Sappāṇaka 38 
Bo Mu Bi Vb Pc 29 Acelaka 34 
Bo Mu Bi Vb Pc 30 Uyyuttasenā 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 31 Senāvāsa 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 32 Uyyodhika 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 33 Pahāra 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 34 Talasattika 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 35 Duṭṭhulla 34 
Bo Mu Bi Vb Pc 36 Uyyojana 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 37 Jotika 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 38 Kammapaṭibāhana 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 39 Anupasampannasahaseyya 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 40 Antarāyika 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 41 Ukkhittasambhoga 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 42 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Bo Mu Bi Vb Pc 43 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 44 Ratana 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 45 Nahāna 38 
Bo Mu Bi Vb Pc 46 Sañcicca 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 47 Sañcicca 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 48 Aṅgulipatodaka 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 49 Hasadhamma 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 50 Mātugāmasahaseyya 40 
Bo Mu Bi Vb Pc 51 Bhiṃsāpana 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 52 Cīvaraapanidhāna 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 53 Amūlaka 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 54 Saṃvidhāna 35 
Bo Mu Bi Vb Pc 55 Theyyasattha 44 
Bo Mu Bi Vb Pc 56 Pathavīkhaṇana 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 57 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Bo Mu Bi Vb Pc 58 Sahadhammika 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 59 Upassuti 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 60 Chandaṃadatvāgamana 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 61 Anādariya 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 62 Surāpāna 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 63 Vikālagāmappavisana 34 
Bo Mu Bi Vb Pc 64 Cāritta 42 
Bo Mu Bi Vb Pc 65 Antepura 37 
Bo Mu Bi Vb Pc 66 Mohana 39 
Bo Mu Bi Vb Pc 67 Sūcighara 39 
Bo Mu Bi Vb Pc 68 Mañcapīṭha 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 69 Tūlonaddha 41 
Bo Mu Bi Vb Pc 70 Nisīdana 31 
Bo Mu Bi Vb Pc 71 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Bo Mu Bi Vb Pc 72 Sugatacīvara 39 
Bo Mu Bi Vb Pc 73 Ūnadvādasavassa 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 74 Having an attendant without Sangha agreement
Bo Mu Bi Vb Pc 75 Paripuṇṇavīsativassa-sikkhita-kumāribhūta-asammata 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 76 Ūnadvādasavassa-gihigata 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 77 Ūnavīsativassa-kumāribhūta 15 
Bo Mu Bi Vb Pc 78 Paripuṇṇadvādasavassa-sikkhita-gihigata-asammata 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 79 Paripuṇṇavīsativassa-asikkhita-kumāribhūta 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 80 Asikkhita-sikkhamānā 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 81 Anubandha-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 82 Cīvaradāna-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 83 Cīvaradāna-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 84 Anuvassa 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 85 Ananuññāta 12 
Bo Mu Bi Vb Pc 86 Giving ordination to one of bad character
Bo Mu Bi Vb Pc 87 Gabbhinī 10 
Bo Mu Bi Vb Pc 88 Sokāvāsa 11 
Bo Mu Bi Vb Pc 89 Sokāvāsa 11 
Bo Mu Bi Vb Pc 90 Sahajīvinī-ananuggahaṇa 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 91 Seeing obstacles to ordination but not speaking
Bo Mu Bi Vb Pc 92 Nānuśāset 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 93 Naupaṭṭhāpana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 94 Jatumaṭṭhaka 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 95 Udakasuddhika 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 96 Talaghātaka 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 97 Sambādhaloma 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 98 Ajjhokāsasallapana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 99 Rahonisajja 34 
Bo Mu Bi Vb Pc 100 Paṭicchannokāsa 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 101 Standing alone with monk
Bo Mu Bi Vb Pc 102 Dutiyikauyyojana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 103 Dutiyikauyyojana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 104 Whispering with monk
Bo Mu Bi Vb Pc 105 Whispering with monk
Bo Mu Bi Vb Pc 106 Tiracchānavijjāpariyāpuṇana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 107 Tiracchānavijjāvācana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 108 Pasākhejāta 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 109 Raising other’s children
Bo Mu Bi Vb Pc 110 Anāpucchāsantharaṇa 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 111 Anāpucchāabhinisīdana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 112 Staying in room alone
Bo Mu Bi Vb Pc 113 Ekamañcatuvaṭṭana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 114 Bhikkhunī-ummaddāpana 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 115 Sikkhamānā-ummaddāpana 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 116 Sāmaṇerī-ummaddāpana 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 117 Paribbājikā-ummaddāpana
Bo Mu Bi Vb Pc 118 Gihinī-ummaddāpana 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 119 Gandhavaṇṇaka 17 
Bo Mu Bi Vb Pc 120 Vāsitaka 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 121 Nagga 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 122 Brushing hair
Bo Mu Bi Vb Pc 123 Owning narrow comb
Bo Mu Bi Vb Pc 124 Owning wide comb
Bo Mu Bi Vb Pc 125 Combing hair
Bo Mu Bi Vb Pc 126 Itthālaṅkāra 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 127 Adorning like a wife 10 
Bo Mu Bi Vb Pc 128 Singing
Bo Mu Bi Vb Pc 129 Dancing
Bo Mu Bi Vb Pc 130 Playing music
Bo Mu Bi Vb Pc 131 Chattupāhana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 132 Yāna 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 133 Anāpucchāabhinisīdana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 134 Āsandiparibhuñjana
Bo Mu Bi Vb Pc 135 Anāpucchāpakkamana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 136 Suttakantana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 137 Gihiveyyāvacca 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 138 Āmakadhañña 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 139 Not returning period cloth to Sangha
Bo Mu Bi Vb Pc 140 Selling food
Bo Mu Bi Vb Pc 141 Pavārita 11 
Bo Mu Bi Vb Pc 142 Lasuṇa 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 143 Āvasathacīvara
Bo Mu Bi Vb Pc 144 Not owning a bathing cloth
Bo Mu Bi Vb Pc 145 Having someone else wash clothes
Bo Mu Bi Vb Pc 146 Cīvaradāna 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 147 Exchanging upper or outer robe
Bo Mu Bi Vb Pc 148 Kulamaccharinī 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 149 Kulamaccharinī 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 150 Kulamaccharinī 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 151 Kulamaccharinī 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 152 Kulamaccharinī 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 153 Nikkaḍḍhana 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 154 Aphāsukaraṇa 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 155 Annoying a resident who arrives later
Bo Mu Bi Vb Pc 156 Paraujjhāpanaka 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 157 Paraabhisapana 17 
Bo Mu Bi Vb Pc 158 Rodana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 159 Gaṇaparibhāsana 11 
Bo Mu Bi Vb Pc 160 Gaṇaakkosana 11 
Bo Mu Bi Vb Pc 161 Splashing attendant
Bo Mu Bi Vb Pc 162 Adhikaraṇa 14 
Bo Mu Bi Vb Pc 163 Leaving a house
Bo Mu Bi Vb Pc 164 Ovāda 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 165 Abhikkhukāvāsa 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 166 Apavāraṇā 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 167 Ovādūpasaṅkamana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 168 Durbalāya kaṭhina
Bo Mu Bi Vb Pc 169 Kālaatikkamana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 170 Paṭibāhana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 171 Āvasathavihāra
Bo Mu Bi Vb Pc 172 Antovassa 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 173 Cārikanapakkamana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 174 Antoraṭṭha 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 175 Tiroraṭṭha 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 176 Criticizing at shrine
Bo Mu Bi Vb Pc 177 Pañhāpucchana 13 
Bo Mu Bi Vb Pc 178 Harituccārachaḍḍana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 179 Harituccārachaḍḍana 16 
Bo Mu Bi Vb Pc 180 Tirokuṭṭuccārachaḍḍana 16 
Pāṭidesanīyā
Bo Mu Bi Vb Pd 1 Khīraviññāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pd 2 Dadhiviññāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pd 3 Sappiviññāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pd 4 Asking for butter
Bo Mu Bi Vb Pd 5 Telaviññāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pd 6 Phāṇitaviññāpana 13 
Bo Mu Bi Vb Pd 7 Madhuviññāpana 13 
Bo Mu Bi Vb Pd 8 Macchaviññāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pd 9 Maṃsaviññāpana 16 
Bo Mu Bi Vb Pd 10 Asking for dried meat
Bo Mu Bi Vb Pd 11 Tatiyapāṭidesanīya 28 
Sekhiyā
Bo Mu Bi Vb Sk 1 Parimaṇḍala 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 2 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 3 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 4 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 5 Na tālapatraṁ 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 6 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 7 Na nāgaśīrṣakaṁ 16 
Bo Mu Bi Vb Sk 8 Na vikīrṇaṁ nivāsayiṣyāma 15 
Bo Mu Bi Vb Sk 9 Dutiyaparimaṇḍala 36 
Bo Mu Bi Vb Sk 10 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 11 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
Bo Mu Bi Vb Sk 12 Susaṃvuta 33 
Bo Mu Bi Vb Sk 13 Suppaṭicchanna 39 
Bo Mu Bi Vb Sk 14 Appasadda 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 15 Okkhittacakkhu 40 
Bo Mu Bi Vb Sk 16 Yugamātradarśino
Bo Mu Bi Vb Sk 17 Not going to houses while menstruating
Bo Mu Bi Vb Sk 18 Oguṇṭhita 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 19 Not pressing head to shoulders
Bo Mu Bi Vb Sk 20 Not folding hands on arms
Bo Mu Bi Vb Sk 21 Not folding hands on neck
Bo Mu Bi Vb Sk 22 Not folding hands behind head
Bo Mu Bi Vb Sk 23 Na vikṣiptikākṛtā pravekṣyāma 16 
Bo Mu Bi Vb Sk 24 Noṭṭambikayā gamiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 25 Ukkuṭika 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 26 Na nikaṭotkuṭakayā gamiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 27 Khambhakata 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 28 Kāyappacālaka 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 29 Bāhuppacālaka 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 30 Sīsappacālaka 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 31 Nāṃsotphatikayā gamiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 32 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
Bo Mu Bi Vb Sk 33 Nāprativekṣyāsanaṃ niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bi Vb Sk 34 Na sarvakāyaṃ samavadhāyā niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bi Vb Sk 35 Na pāde pādam pravekṣyāma 14 
Bo Mu Bi Vb Sk 36 Na sakthani sakthi niṣatsyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 37 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 38 Na saṃkṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bi Vb Sk 39 Na vikṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bi Vb Sk 40 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
Bo Mu Bi Vb Sk 41 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 42 Samatittika 34 
Bo Mu Bi Vb Sk 43 Samasūpakapaṭiggahaṇa 15 
Bo Mu Bi Vb Sk 44 Not prefer one taste
Bo Mu Bi Vb Sk 45 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 19 
Bo Mu Bi Vb Sk 46 Na anāgate khādanīyabhojanīye pātram upanāmayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 47 Sūpapraṭicchādana
Bo Mu Bi Vb Sk 48 Nopari khādanīyabhojanīyasya pātraṃ dhārayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 49 Sakkacca 24 
Bo Mu Bi Vb Sk 50 Nātikṣuṇaka
Bo Mu Bi Vb Sk 51 Nātimahanta 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 52 Parimaṇḍala 34 
Bo Mu Bi Vb Sk 53 Anāhaṭa 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 54 Sakabaḷa 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 55 Na gulugulu 17 
Bo Mu Bi Vb Sk 56 Capucapukāraka 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 57 Surusurukāraka 35 
Bo Mu Bi Vb Sk 58 Na phuphukkāraka 12 
Bo Mu Bi Vb Sk 59 Jivhānicchāraka 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 60 Not prefer one grain
Bo Mu Bi Vb Sk 61 Nāvarṇakārakaṃ paribhokṣyāma 11 
Bo Mu Bi Vb Sk 62 Avagaṇḍakāraka 36 
Bo Mu Bi Vb Sk 63 Na thutthukāraka 10 
Bo Mu Bi Vb Sk 64 Kabaḷāvacchedaka 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 65 Hatthanillehaka 33 
Bo Mu Bi Vb Sk 66 Pattanillehaka 36 
Bo Mu Bi Vb Sk 67 Hatthaniddhunaka 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 68 Na pātrasaṃdhūnaka
Bo Mu Bi Vb Sk 69 Thūpakata 38 
Bo Mu Bi Vb Sk 70 Ujjhānasaññī 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 71 Sāmisa 42 
Bo Mu Bi Vb Sk 72 Sasitthaka 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 73 Na sāmiṣeṇodakenāntarikaṃ bhikṣuṃ
Bo Mu Bi Vb Sk 74 Na pātreṇa vighasa
Bo Mu Bi Vb Sk 75 Anāstīrṇe pṛthivīpradeśe pātraṃ
Bo Mu Bi Vb Sk 76 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 77 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 78 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 79 Notthitāḥ pātraṃ nirmādayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 80 Na taṭe na prapāte na prāgbhāre pātraṃ nirmādayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 81 Na taṭe na prapāte na prāgbhāre pātraṃ nirmādayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 82 Na taṭe na prapāte na prāgbhāre pātraṃ nirmādayiṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 83 Na nadyāḥ pratisrotaḥ pātrodakaṃ grahīṣyāma
Bo Mu Bi Vb Sk 84 Ṭhita 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 85 Sayana 31 
Bo Mu Bi Vb Sk 86 Nīcāsana 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 87 Pacchatogamana 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 88 Uppathenagamana 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 89 Oguṇṭhita 41 
Bo Mu Bi Vb Sk 90 Nokkhittakāyassa 20 
Bo Mu Bi Vb Sk 91 Nātyastikākṛtasya 18 
Bo Mu Bi Vb Sk 92 Not teach one with robes around neck.
Bo Mu Bi Vb Sk 93 Pallatthika 34 
Bo Mu Bi Vb Sk 94 Not teach one braiding hair
Bo Mu Bi Vb Sk 95 Na kholaśirase
Bo Mu Bi Vb Sk 96 Na mauliśirase
Bo Mu Bi Vb Sk 97 Noṣṇīṣaśirase
Bo Mu Bi Vb Sk 98 Veṭhita 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 99 Na hastyārūḍhāya
Bo Mu Bi Vb Sk 100 Na aśvārūḍhāya 17 
Bo Mu Bi Vb Sk 101 Na śivikānūḍhāya
Bo Mu Bi Vb Sk 102 Yāna 33 
Bo Mu Bi Vb Sk 103 Upāhanāruḷha 38 
Bo Mu Bi Vb Sk 104 Daṇḍapāṇi 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 105 Chattapāṇi 40 
Bo Mu Bi Vb Sk 106 Na saṁnaddhāya
Bo Mu Bi Vb Sk 107 Satthapāṇi 35 
Bo Mu Bi Vb Sk 108 Not teach one holding battle-axe
Bo Mu Bi Vb Sk 109 Āvudhapāṇi 31 
Bo Mu Bi Vb Sk 110 Ṭhitouccāra 39 
Bo Mu Bi Vb Sk 111 Udakeuccāra 37 
Bo Mu Bi Vb Sk 112 Na sādhikapauruṣa 26