Tibetan Mūlasarvāstivāda Vinaya
Bhikkhu Vibhaṅga (Bo Mu Bu Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Bo Mu Bu Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Bo Mu Bu Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Bo Mu Bu Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Bo Mu Bu Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Saṅghādisesā
Bo Mu Bu Vb Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
Bo Mu Bu Vb Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
Bo Mu Bu Vb Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
Bo Mu Bu Vb Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
Bo Mu Bu Vb Ss 5 Sañcaritta 42 
Bo Mu Bu Vb Ss 6 Kuṭikāra 26 
Bo Mu Bu Vb Ss 7 Vihārakāra 26 
Bo Mu Bu Vb Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
Bo Mu Bu Vb Ss 9 Aññabhāgiya 43 
Bo Mu Bu Vb Ss 10 Saṅghabheda 41 
Bo Mu Bu Vb Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
Bo Mu Bu Vb Ss 12 Kuladūsaka 38 
Bo Mu Bu Vb Ss 13 Dubbaca 42 
Aniyatā
Bo Mu Bu Vb Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
Bo Mu Bu Vb Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
Nissaggiyā Pācittiyā
Bo Mu Bu Vb NP 1 Kathina 41 
Bo Mu Bu Vb NP 2 Udosita 41 
Bo Mu Bu Vb NP 3 Akālacīvara 41 
Bo Mu Bu Vb NP 4 Cīvarapaṭiggahana 29 
Bo Mu Bu Vb NP 5 Purāṇacīvara 29 
Bo Mu Bu Vb NP 6 Aññātakaviññatti 42 
Bo Mu Bu Vb NP 7 Tatuttari 42 
Bo Mu Bu Vb NP 8 Upakkhata 42 
Bo Mu Bu Vb NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
Bo Mu Bu Vb NP 10 Rāja 43 
Bo Mu Bu Vb NP 11 Kosiya 25 
Bo Mu Bu Vb NP 12 Suddhakāla 25 
Bo Mu Bu Vb NP 13 Dvebhāga 25 
Bo Mu Bu Vb NP 14 Chabbassa 25 
Bo Mu Bu Vb NP 15 Nisīdanasanthata 25 
Bo Mu Bu Vb NP 16 Eḷakaloma 25 
Bo Mu Bu Vb NP 17 Eḷakalomadhovāpana 24 
Bo Mu Bu Vb NP 18 Rūpiya 41 
Bo Mu Bu Vb NP 19 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Bo Mu Bu Vb NP 20 Kayavikkaya 41 
Bo Mu Bu Vb NP 21 Patta 27 
Bo Mu Bu Vb NP 22 Ūnapañcabandhana 41 
Bo Mu Bu Vb NP 23 Suttaviññatti 41 
Bo Mu Bu Vb NP 24 Mahāpesakāra 42 
Bo Mu Bu Vb NP 25 Cīvaraacchindana 42 
Bo Mu Bu Vb NP 26 Accekacīvara 38 
Bo Mu Bu Vb NP 27 Sāsaṅka 24 
Bo Mu Bu Vb NP 28 Vassikasāṭika 24 
Bo Mu Bu Vb NP 29 Pariṇata 42 
Bo Mu Bu Vb NP 30 Bhesajja 42 
Pācittiyā
Bo Mu Bu Vb Pc 1 Musāvāda 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 2 Omasavāda 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 3 Pesuñña 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 4 Ukkoṭana 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 5 Dhammadesanā 36 
Bo Mu Bu Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 7 Bhūtārocana 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 8 Duṭṭhullārocana 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 9 Dubbala 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 10 Vilekhana 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 12 Ujjhāpanaka 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 13 Aññavādaka 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Bo Mu Bu Vb Pc 16 Nikkaḍḍhana 37 
Bo Mu Bu Vb Pc 17 Anupakhajja 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 19 Sappāṇaka 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 20 Mahallakavihāra 33 
Bo Mu Bu Vb Pc 21 Ovāda 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 22 Atthaṅgata 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 23 Āmisa 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 24 Cīvaradāna 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 25 Cīvarasibbana 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 26 Saṃvidhāna 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 27 Nāvābhiruhana 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 28 Rahonisajja 34 
Bo Mu Bu Vb Pc 29 Rahasi sthānaṁ
Bo Mu Bu Vb Pc 30 Paripācita 24 
Bo Mu Bu Vb Pc 31 Paramparabhojana 29 
Bo Mu Bu Vb Pc 32 Āvasathapiṇḍa 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 33 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 34 Pavāraṇā 32 
Bo Mu Bu Vb Pc 35 Dutiyapavāraṇā 35 
Bo Mu Bu Vb Pc 36 Gaṇabhojana 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 37 Vikālabhojana 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 38 Sannidhikāraka 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 39 Dantapona 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 40 Paṇītabhojana 26 
Bo Mu Bu Vb Pc 41 Sappāṇaka 38 
Bo Mu Bu Vb Pc 42 Sabhojana 34 
Bo Mu Bu Vb Pc 43 Sabhojanakulasthānaṁ
Bo Mu Bu Vb Pc 44 Acelaka 34 
Bo Mu Bu Vb Pc 45 Uyyuttasenā 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 46 Senāvāsa 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 47 Uyyodhika 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 48 Pahāra 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 49 Talasattika 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 50 Duṭṭhulla 34 
Bo Mu Bu Vb Pc 51 Uyyojana 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 52 Jotika 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 53 Kammapaṭibāhana 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 54 Anupasampannasahaseyya 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 55 Antarāyika 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 56 Ukkhittasambhoga 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 57 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Bo Mu Bu Vb Pc 58 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 59 Ratana 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 60 Nahāna 38 
Bo Mu Bu Vb Pc 61 Sañcicca 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 62 Sañcicca 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 63 Aṅgulipatodaka 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 64 Hasadhamma 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 65 Mātugāmasahaseyya 40 
Bo Mu Bu Vb Pc 66 Bhiṃsāpana 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 67 Cīvaraapanidhāna 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 68 Vikappana 39 
Bo Mu Bu Vb Pc 69 Amūlaka 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 70 Saṃvidhāna 35 
Bo Mu Bu Vb Pc 71 Theyyasattha 44 
Bo Mu Bu Vb Pc 72 Ūnavīsativassa 27 
Bo Mu Bu Vb Pc 73 Pathavīkhaṇana 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 74 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Bo Mu Bu Vb Pc 75 Sahadhammika 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 76 Upassuti 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 77 Chandaṃadatvāgamana 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 78 Anādariya 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 79 Surāpāna 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 80 Vikālagāmappavisana 34 
Bo Mu Bu Vb Pc 81 Cāritta 42 
Bo Mu Bu Vb Pc 82 Antepura 37 
Bo Mu Bu Vb Pc 83 Mohana 39 
Bo Mu Bu Vb Pc 84 Sūcighara 39 
Bo Mu Bu Vb Pc 85 Mañcapīṭha 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 86 Tūlonaddha 41 
Bo Mu Bu Vb Pc 87 Nisīdana 31 
Bo Mu Bu Vb Pc 88 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Bo Mu Bu Vb Pc 89 Vassikasāṭikā 25 
Bo Mu Bu Vb Pc 90 Sugatacīvara 39 
Pāṭidesanīyā
Bo Mu Bu Vb Pd 1 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
Bo Mu Bu Vb Pd 2 Dutiyapāṭidesanīya 24 
Bo Mu Bu Vb Pd 3 Tatiyapāṭidesanīya 28 
Bo Mu Bu Vb Pd 4 Catutthapāṭidesanīya 24 
Sekhiyā
Bo Mu Bu Vb Sk 1 Parimaṇḍala 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 2 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 3 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 4 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 5 Na tālapatraṁ 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 6 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 7 Na nāgaśīrṣakaṁ 16 
Bo Mu Bu Vb Sk 8 Dutiyaparimaṇḍala 36 
Bo Mu Bu Vb Sk 9 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 10 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
Bo Mu Bu Vb Sk 11 Susaṃvuta 33 
Bo Mu Bu Vb Sk 12 Suppaṭicchanna 39 
Bo Mu Bu Vb Sk 13 Appasadda 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 14 Okkhittacakkhu 40 
Bo Mu Bu Vb Sk 15 Yugamātradarśino
Bo Mu Bu Vb Sk 16 Oguṇṭhita 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 17 No grimacing
Bo Mu Bu Vb Sk 18 Not pressing head to shoulders
Bo Mu Bu Vb Sk 19 Not folding hands on neck
Bo Mu Bu Vb Sk 20 Not folding hands on arms
Bo Mu Bu Vb Sk 21 Na vikṣiptikākṛtā pravekṣyāma 16 
Bo Mu Bu Vb Sk 22 Noṭṭambikayā gamiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 23 Ukkuṭika 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 24 Nolambikayā gamiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 25 Khambhakata 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 26 Kāyappacālaka 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 27 Bāhuppacālaka 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 28 Sīsappacālaka 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 29 Nāṃsotphatikayā gamiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 30 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
Bo Mu Bu Vb Sk 31 Nānujñātā niṣatsyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 32 Nāprativekṣyāsanaṃ niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bu Vb Sk 33 Na sarvakāyaṃ samavadhāyā niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bu Vb Sk 34 Na pāde pādam pravekṣyāma 14 
Bo Mu Bu Vb Sk 35 Na sakthani sakthi niṣatsyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 36 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 37 Na saṃkṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bu Vb Sk 38 Na vikṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Bo Mu Bu Vb Sk 39 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
Bo Mu Bu Vb Sk 40 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 41 Samatittika 34 
Bo Mu Bu Vb Sk 42 Samasūpakapaṭiggahaṇa 15 
Bo Mu Bu Vb Sk 43 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 19 
Bo Mu Bu Vb Sk 44 Na anāgate khādanīyabhojanīye pātram upanāmayiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 45 Sūpapraṭicchādana
Bo Mu Bu Vb Sk 46 Odanappaṭicchādana 39 
Bo Mu Bu Vb Sk 47 Nopari khādanīyabhojanīyasya pātraṃ dhārayiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 48 Sakkacca 24 
Bo Mu Bu Vb Sk 49 Nātikṣuṇaka
Bo Mu Bu Vb Sk 50 Nātimahanta 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 51 Parimaṇḍala 34 
Bo Mu Bu Vb Sk 52 Anāhaṭa 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 53 Sakabaḷa 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 54 Surusurukāraka 35 
Bo Mu Bu Vb Sk 55 Capucapukāraka 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 56 Na thutthukāraka 10 
Bo Mu Bu Vb Sk 57 Na phuphukkāraka 12 
Bo Mu Bu Vb Sk 58 Jivhānicchāraka 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 59 Not prefer one grain
Bo Mu Bu Vb Sk 60 Not prefer one taste
Bo Mu Bu Vb Sk 61 Avagaṇḍakāraka 36 
Bo Mu Bu Vb Sk 62 Not lick palate
Bo Mu Bu Vb Sk 63 Kabaḷāvacchedaka 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 64 Hatthanillehaka 33 
Bo Mu Bu Vb Sk 65 Pattanillehaka 36 
Bo Mu Bu Vb Sk 66 Hatthaniddhunaka 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 67 Na pātrasaṃdhūnaka
Bo Mu Bu Vb Sk 68 Thūpakata 38 
Bo Mu Bu Vb Sk 69 Ujjhānasaññī 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 70 Sāmisa 42 
Bo Mu Bu Vb Sk 71 Na sāmiṣeṇodakenāntarikaṃ bhikṣuṃ
Bo Mu Bu Vb Sk 72 Sasitthaka 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 73 Na pātreṇa vighasa
Bo Mu Bu Vb Sk 74 Anāstīrṇe pṛthivīpradeśe pātraṃ
Bo Mu Bu Vb Sk 75 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 76 Notthitāḥ pātraṃ nirmādayiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 77 Na taṭe na prapāte na prāgbhāre pātraṃ nirmādayiṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 78 Na nadyāḥ pratisrotaḥ pātrodakaṃ grahīṣyāma
Bo Mu Bu Vb Sk 79 Ṭhita 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 80 Sayana 31 
Bo Mu Bu Vb Sk 81 Nīcāsana 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 82 Pacchatogamana 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 83 Uppathenagamana 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 84 Oguṇṭhita 41 
Bo Mu Bu Vb Sk 85 Nokkhittakāyassa 20 
Bo Mu Bu Vb Sk 86 Nātyastikākṛtasya 18 
Bo Mu Bu Vb Sk 87 Not teach one with robes around neck.
Bo Mu Bu Vb Sk 88 Pallatthika 34 
Bo Mu Bu Vb Sk 89 Not teach one braiding hair
Bo Mu Bu Vb Sk 90 Na kholaśirase
Bo Mu Bu Vb Sk 91 Na mauliśirase
Bo Mu Bu Vb Sk 92 Noṣṇīṣaśirase
Bo Mu Bu Vb Sk 93 Veṭhita 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 94 Na hastyārūḍhāya
Bo Mu Bu Vb Sk 95 Na aśvārūḍhāya 17 
Bo Mu Bu Vb Sk 96 Na śivikānūḍhāya
Bo Mu Bu Vb Sk 97 Yāna 33 
Bo Mu Bu Vb Sk 98 Upāhanāruḷha 38 
Bo Mu Bu Vb Sk 99 Daṇḍapāṇi 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 100 Chattapāṇi 40 
Bo Mu Bu Vb Sk 101 Āvudhapāṇi 31 
Bo Mu Bu Vb Sk 102 Satthapāṇi 35 
Bo Mu Bu Vb Sk 103 Not teach one holding battle-axe
Bo Mu Bu Vb Sk 104 Na saṁnaddhāya
Bo Mu Bu Vb Sk 105 Ṭhitouccāra 39 
Bo Mu Bu Vb Sk 106 Udakeuccāra 37 
Bo Mu Bu Vb Sk 107 Hariteuccāra 34 
Bo Mu Bu Vb Sk 108 Na sādhikapauruṣa 26 
Adhikaraṇasamathā
Bo Mu Bu Vb As 1 Sammukhāvinaya 35 
Bo Mu Bu Vb As 2 Sativinaya 35 
Bo Mu Bu Vb As 3 Amūḷhavinaya 35 
Bo Mu Bu Vb As 4 Yebhuyyasikā 35 
Bo Mu Bu Vb As 5 Tassapāpiyasikā 35 
Bo Mu Bu Vb As 6 Tiṇavatthāraka 35 
Bo Mu Bu Vb As 7 Paṭiññātakaraṇa 35