སྡེ་དགེ 295

Pañcatraya-nāma-mahāsūtra

མདོ་ཆེན་པོ་ལྔ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཏྲི་ཡཾ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་སཱུ་ཏྲཾ། བོད་སྐད་དུ། མདོ་ཆེན་པོ་ལྔ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་མོས་པའི་གཞི་རྣམ་པ་དུ་མ་དག་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་གནས་ལྔ་མངོན་པར་ རྗོད་པར་བྱེད་དེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ནི་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་ ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཡོད་པར་སྲིད་དེ། དེ་ཕན་ཆད་འདུ་ཤེས་ན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ཆད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ དང་༑ ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། ལྔ་པོ་དེ་དག་ཡོད་ན་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། གསུམ་ཡོད་ན་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ལྔ་གསུམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མངོར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ལ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་ཕན་ཆད་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཡོད་པར་སྲིད་དེ། དེ་ཕན་ཆད་གཟུགས་ཅན་འདུ་ ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་གཅིག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཆུང་བ་དང་། འདུ་ཤེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཚད་མེད་པའོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་ཁ་

ཅིག་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ན་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་ པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་བདག་ཡོད་པར་སྲིད་དེ། དེ་ཕན་ཆད་གཟུགས་ཅན་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་གཅིག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ ཐ་དད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཆུང་བ་དང་། འདུ་ཤེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཚང་མེད་པའོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ན། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཡང་ དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དང་། མཆོག་ཏུ་འདོགས་པ་ཐ་དད་པ་དེ་དག་གིས་འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་བར་འདས་ནས་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བསྒྲུབས་ཏེ་ གནས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མི་གཡོ་བདེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ཞིང་དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ནི་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་ པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུང་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་། དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། དེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ལ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་ པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ།

འདུ་ཤེས་ནི་ནད་དོ། །འདུ་ཤེས་ནི་འབྲས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནི་ཟུག་རྔུའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་ འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་འདི་ སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདུ་ཤེས་ནི་ནད་དོ། །འདུ་ཤེས་ནི་འབྲས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནི་ཟུག་རྔུའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་ང་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འོང་ བའམ། འགྲོ་བའམ། གནས་པའམ། འཆི་འཕོ་བའམ། སྐྱེ་བའམ། རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་ལ་ཡངས་པར་འགྱུར་བ། གཟུགས་ལས་གཞན་པ་དང་། ཚོར་བ་ལས་གཞན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་འདོགས་པར་མི་བྱེད་དོ། དགེ་སློང་ དག་གང་དག་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འོད་བའམ། འགྲོ་བའམ། གནས་པའམ། འཆི་འཕོ་བའམ། སྐྱེ་བའམ། །རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་ལ་ཡངས་པར་འགྱུར་བ། གཟུགས་ལས་གཞན་པ་དང་། ཚོར་བ་ལས་གཞན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་དང་། འདུ་བྱེད་ རྣམས་ལས་གཞན་དུ་འདོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཚིག་གི་དངོས་པོ་ཁོ་ནར་ཟད་དེ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲིས་ན་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་མི་ཤེས་ཤིང་ལན་ལ་ཡང་རྨོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་ པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ལ་དགེ་སྦྱོང་དང་།

བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ལ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདུ་ཤེས་ནི་ནད་དོ། །འདུ་ཤེས་ནི་འབྲས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནི་ཟུག་རྔུའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་ཀུན་དུ་རྨོངས་པའི། །འདི་ལྟ་སྟེ། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་ པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ ལ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདུ་ཤེས་ནི་ནད་དོ། །འདུ་ ཤེས་ནི་འབྲས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནི་ཟུག་རྔུའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་ཀུན་དུ་རྨོངས་པའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་ང་ནི་མཐོང་བ་

དང་༑ ཐོས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་དང་། འཚོ་བ་དང་། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་། དཀའ་ཐུ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་ལྷུར་ལེན་པ་ཙམ་གྱིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ལྷག་མ་དེ་རྗེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བར་མི་སྨྲའི། །དགེ་སློང་དག་ང་ ནི་སྲིད་པའི་རྩེ་མོའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་སྐྱེ་མཆེད་དེ་རྗེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བར་སྨྲའོ། །དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་པར་སྣང་བ་དེ་ཡང་སྐྱེ་མཆེད་དེའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བསྒྲུབ་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་ བར་གཟིགས། ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ལ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་ཆད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་ དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་ པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ལ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་ མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིས་འཁོར་ཞིང་ལེགས་སུ་སྨོན་པར་སྨྲ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་ལྟར་བདག་

ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་། འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞེས་ལེགས་སུ་སྨོན་པ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དེ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཚོང་པ་ཞིག་ཚོང་ཟོང་གིས་ཚོང་བྱེད་པ་ན་འདི་ སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་ཚོང་ཟང་འདི་ལས་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུ་དག་བླངས་ཤིང་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བྱ་སྟེ། དེར་སོན་ན་བདག་ལ་ཁེ་སྤོགས་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུ་དག་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིས་འཁོར་ཞིང་ ལེགས་སུ་སྨོན་པ་སྨྲ་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞེས་ལེགས་སུ་སྨོན་པ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་ཚོང་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་ཡང་སེམས་ཏེ། ཇི་སྲིད་དུ་བདག་འདི་གཟུགས་ཅན་རགས་པ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞིང་། གསོན་ལ་འདུག་སྟེ། འཚོ་ཞིང་སྡོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་ནད་དང་བཅས། འབྲས་དང་བཅས། ཟུག་རྔུ་དང་ བཅས༑ རིམས་དང་བཅས། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གྱི། ཇི་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཤི་ཕན་ཅད་བདག་ཆད་ཅིང་ཞིག་ལ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྲིད་དུ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དང་། གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དང་། གཟུགས་ མེད་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོའོ། །གཟུགས་མེད་པ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ། གཟུགས་མེད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ། གཟུགས་མེད་པ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ་ཞིང་གསོན་ལ་འདུག་སྟེ། འཚོ་ཞིང་ སྡོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་ནད་དང་བཅས། འབྲས་དང་བཅས། ཟུག་རྔུ་དང་བཅས། རིམས་དང་བཅས། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གྱི། ཇི་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཤི་ཕན་ཅད་བདག་ཆད་ཅིང་ཞིག་ལ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཆད་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་

ཏེ༑ དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་ཆད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་ པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་ རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ལ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་ཕན་ཆད་བདག་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་ བ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་བར་བྱེད། སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིས་འཁོར་ཞིང་ལེགས་སུ་སྨོན་པ་སྨྲ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་ བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞེས་ལེགས་སུ་སྨོན་པ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཚོང་པ་ཞིག་ཚོང་ཟོང་གིས་ཚོང་བྱེད་པ་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་ཚོང་ཟོང་འདི་ལས་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུ་དག་བླངས་ཤིང་ གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བྱ་སྟེ། དེར་སོན་ན་བདག་ལ་ཁེ་སྤོགས་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུ་དག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིས་འཁོར་ཞིང་ལེགས་སུ་སྨོན་པ་སྨྲ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ཕྱི་མ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞེས་ལེགས་སུ་སྨོན་པ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་ཚོང་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དང་། དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་ཡང་སེམས་ཏེ། ཇི་སྲིད་དུ་

བདག་འདི་གཟུགས་ཅན་རགས་པ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞིང་གསོན་ལ་འདུག་སྟེ། འཚོ་ཞིང་སྡོང་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་ནད་དང་བཅས། འབྲས་དང་བཅས། ཟུག་རྔུ་དང་བཅས། རིམས་དང་བཅས། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གྱི། ཇི་ ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཤི་ཕན་ཅད་བདག་ཆད་ཅིང་ཞིག་ལ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྲིད་དུ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དང་། གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ། གཟུགས་མེད་པ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ། གཟུགས་མེད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ། གཟུགས་མེད་པ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ་ཞིང་གསོན་ལ་འདུག་སྟེ། འཚོ་ཞིང་སྡོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་ནད་དང་བཅས། འབྲས་ དང་བཅས། ཟུག་རྔུ་དང་བཅས། རིམས་དང་བཅས། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གྱི། ཇི་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཤི་ཕན་ཆད་བདག་ཆད་ཅིང་ཞིག་ལ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བདག་འདི་ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཆད་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། ཆད་པར་སྨྲ་བ། སེམས་ཅན་ཡོད་པ་ལ་ཆད་པ་དང་། འཇིག་པ་དང་། མེད་པར་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་མི་ཤེས་པའི་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་ཡོད་དོ། །ཇི་ཙམ་དུ་མི་ཤེས་པའི་ཕུང་པོའི་ ལྷག་མ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་འཇིག་ཚོགས་ཀྱིས་འཇིག་བ་ཡོད་པས་འཇིག་ཚོགས་ཀྱིས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྟེ། འཇིག་ཚོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོངས་སུ་སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་སྨོད་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དག་འཇིག་ཚོགས་ཁོ་ན་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་ པ༑ འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་། དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། ངེས་པར་འབྱུང་

པར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་ཕྱི་མའི་མཐར་རྟོག་པ་དག་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི་དེ་སྙེད་ཡོད་དེ། དེ་དག་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་སློང་དག་སྔོན་གྱི་མཐར་ རྟོག་པ་དག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་ཅེ་ན། དགེ་སློང་དག་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་སྔོན་གྱི་མཐར་རྟོག་པ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་པ་དང་། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་ཀྱང་རྟག་ལ་མི་རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་རྟག་པ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་ཀྱང་རྟག་ལ་མི་རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ དང་༑ བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རང་གིས་བྱས་པ་དང་། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་མ་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མ་བྱས་པར་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་རང་ གིས་བྱས་པ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱག་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་མ་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མ་བྱས་པར་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་ངོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་། དེ་སྐད་སྨྲ་བ་དག་ཀྱང་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ པས་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་གང་དག་སྔོན་ཀྱི་མཐར་རྟོག་པ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་གོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་ལ་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་དེ་དག་དད་པ་མེད་པ་དང་། འདོད་པ་མེད་པ་དང་། ཐོས་པ་བརྒྱུད་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། མཐོང་བས་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་བཟོད་པ་མེད་པར་ཡང་རྟོགས་ནས། ཤེས་པ་དེ་ཡོད་པར་སེམས་པ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དང་དེ་དག་རྟོགས་ནས་

ཤེས་པ་མེད་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་སྨྲ་བ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་མགོ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་མི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་སྣང་སྟེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ ཏེ༑ འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ ཟེ་གང་དག་སྔོན་གྱི་མཐར་རྟོག་པ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་པ་དང་། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་ཀྱང་རྟག་ལ་མི་རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་རྟག་པ་དང་། བདག་དང་ སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་ཀྱང་རྟག་ལ་མི་རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རང་གིས་བྱས་པ་དང་། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་མ་བྱས་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མ་བྱས་པར་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་རང་གིས་བྱས་པ་དང་། བདག་དང་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གྱིས་བྱས་བ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་བྱས་པ་དང་། རང་གིས་ཀྱང་མ་བྱས་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མ་ བྱས་པར་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་ངོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་ལ་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་དེ་དག་དད་པ་མེད་པ་དང་། འདོད་པ་མེད་པ་དང་། ཐོས་པ་བརྒྱུད་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་ལ་ ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། མཐོང་བས་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་བཟོད་པ་མེད་པར་ཡང་རྟོགས་ནས་ཤེས་པ་དེ་ཡོད་པར་སེམས་པ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་དེ་དག་དེ་དག་རྟོགས་ནས་ཤེས་པ་མེད་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་

མགོ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་མི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་སྣང་སྟེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་ པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་སྔོན་གྱི་མཐར་རྟོག་པ་དག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི་དེ་སྙེད་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་སློང་དག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་སྨྲ་བ་དག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་ཅེ་ན། དགེ་སློང་དག་འདི་ན་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ལ་ལ་སྔོན་ གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་ཤིང་དེ་འདི་སྙམ་ དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་འབི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། རབ་ཏུ་དབེན་འི་དགའ་བ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་ རྣམ་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་ཤིང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་།

ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་འདི་ནི་ཞི་ བའོ༑ ༑འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་དེ་ཡང་མི་རྟག་པ་དང་། འགོག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་བདེ་བ་འགགས་པ་ལས་ཡིད་མི་བདེ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ་ ཡིད་མི་བདེ་བ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་གང་གི་ཚེ་གྲིབ་མ་འབྲི་བ་དེའི་ཚེ་ཉི་མས་ཁྱབ་པར་བྱེད་ལ། གང་གི་ཚེ་ཉི་མ་འབྲི་བ་དེའི་ཚེ་གྲིབ་མས་ཁྱབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ འགགས་པ་ལས་ཀྱང་ཡིད་མི་བདེ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡིད་མི་བདེ་བ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་ རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། དེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་གཞན་ཡང་འདི་ན་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ལ་ལ་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་ བའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་ལ། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་བའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་

དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་སྔོན་ གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་འབི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལུས་ ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་ལ། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་ སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་དེ་ཡང་མི་རྟག་པ་དང་། འགོག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་འགགས་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ ཏེ༑ དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འོད་པའི་ཆུ་ནི་ལན་འགའ་འབྲི་ཞིང་ལན་འགའ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོན་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་གཞན་ཡང་འདི་ན་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ལ་ལ་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིག་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་ ལ༑ དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་ བ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། འདི་ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་འབི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་ དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་ལ། དེ་འདི་ སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་

ཤིང་༑ ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་འདི་ནི་ཞི་བའོ། །འདི་ ནི་གྱ་ནོམ་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཡང་མི་རྟག་པ་དང་། འགོག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་ བ་འགགས་པ་ལས་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འཁར་བ་ནམ་མཁའ་ ལ་འཕངས་ན། ཡང་ན་ནི་ཡུ་བས་ཕྱིར་ལྷུང་ངོ་། །ཡང་ན་ནི་རྩེ་མོས་སོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་ལས་ ཀྱར་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ན། དེ་ བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་སོ། །དགེ་སློང་དག་གཞན་ཡང་འདི་ན་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ལ་ལས་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན།

བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་ང་ནི་ཞི་བའོ། །ང་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ང་ནི་སྲེད་པ་མེད་པའོ། །ང་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་སྟེ། ང་ལ་སྔོན་བདག་ཡོད་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ལ་མེད་དོ་ ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་རབ་ཏུ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་ དབེན་པའི་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས། ང་ནི་ཞི་བའོ། །ང་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ པའོ། ༑ང་ནི་སྲེད་པ་མེད་པའོ། །ང་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་སྟེ། ང་ལ་སྔོན་བདག་ཡོད་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བྱེར་བ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ དང་འཐུན་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་པའི་ལམ་ལས་ཡང་དག་པར་མ་འདས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེས་ནི་འདི་ལྟར་འདོད་པར་བྱ་སྟེ། ཡང་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དག་ཉེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ལྡན་པའི་ ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་ཀྱང་ཉེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོང་བ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་དགའ་བ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བདེ་བ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྡུག་ བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བར་འདོད་པར་བྱའོ། ཡང་དེ་འདི་སྐད་ཅེས་ང་ནི་ཞི་བའོ། །ང་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ང་ནི་སྲེད་པ་མེད་པའོ། །ང་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་སྟེ། ང་ལ་སྔོན་བདག་ཡོད་པར་

གྱུར་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ལ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་དེ་ལ་ཉེ་བར་ལེན་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་སྣང་སྟེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ཡང་རགས་པ། འདུས་བྱས་པ། བསམས་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགོག་ པ་ཡང་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ཡོད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་དེ་ལ་ཞི་བར་གཟིགས། ངེས་པར་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས་ཏེ། དགེ་སློང་དག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་སྨྲ་བ་དག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ ངན་ལས་འདའ་བར་མངོན་པར་རྗོད་པ་མངོན་པར་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་སྙེད་ཡོད་དོ། །དགེ་སློང་དག་གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ་ངས་རང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་བཤད་པ་གོ་འཕང་དམ་པ་གཞན་ཡང་ ཡོད་དོ། །དགེ་སློང་དག་སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་བླ་ན་མེད་པ་ངས་རང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་བཤད་པ་གོ་འཕང་དམ་པ་གཞན་དེ་གང་ཞེ་ན། དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། ཟག་པ་རྣམས་ཟད་པས་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་སྟེ། དགེ་སློང་དག་དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་གདུལ་བྱའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ་ངས་རང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་བཤད་པ་གོ་འཕང་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་ བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།། །།བར་སྡོམ་ནི། འདུ་ཤེས་ཐ་དད་གཟུགས་ཅན་དང་། །ཆད་དང་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་། །གྲིབ་དང་ཆུ་དང་འཁར་བ་དང་། །སྐྱེས་བུ་གདུལ་བྱ་ཐ་མ་ ཡིན༑ ༑མདོ་ཆེན་པོ་ལྔ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛིན་མི་ཏྲ་དང་། པྲཛྙཱ་ཝརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།