Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

83. Předzvěsti

... „Mniši, když se blíží smrt (zmizení) božského těla nějakého boha, vyvstává u něj pět předzvěstí (znamení)—(1.) jeho květinový věnec uvadá, (2.) jeho roucho se zašpiní, (3.) z jeho podpaží vychází pot, (4.) na jeho tělo dopadá tíha (otupělost) a (5.) netěší se již více ze svého božského místa dlení.

Když bohové podle toho poznají, že tento syn bohů se blíží smrti [zmizení], povzbuzují ho trojí řečí: (1.)‚Ctěný, odejdi odsud do šťastného stavu. (2.)Když odsud odejdeš do šťastného stavu, získej to, co je dobré získat. (3.)Když získáš to, co je dobré získat, staň se v tom dobře upevněným.‘

Když bylo toto řečeno, nějaký mnich řekl Vznešenému: ‚A co, pane, tito bohové považují za odchod do šťastného stavu? Co považují za zisk, který je dobré získat? Co považují za dobré upevnění?‘

(1.)Lidský stav, mnichu, tito bohové považují za odchod do šťastného stavu. (2.)Stanuv se lidskou bytostí, získat důvěru v dhammu (nauku) a vinaju (disciplínu), vykládané Tathágatou—to tito bohové považují za zisk, který je dobré získt. (3.)Když je tato důvěra upevněna, zakořeněna a zakotvena tak, že nemůže být zničena žádným asketou ani bráhmanem, bohem, Márou či Brahmou ani kýmkoli jiným na světě—to tito bohové považují za dobré upevnění.“ ...

„Když božské tělo nějakého boha umírá (mizí) z důvodu skončení jeho životního období,
zaznívají tři hlasy, povzbuzení bohů:
‚Ctěný, odejdi odsud do šťastného stavu, do společnosti lidí.
Stanuv se lidskou bytostí, získej nepřekonatelnou důvěru v pravou Dhammu.
Tvá důvěra by měla být upevněna, zakořeněna a zakotvena,
po celý tvůj život, nezničitelně, v tuto pravou Dhammu, dobře vyloženou.
Opustiv špatné jednání tělem, špatné jednání řečí,
špatné jednání myslí a cokoli co je závadné,
vykonávaje mnoho prospěšného tělem, mnoho prospěšného řečí,
mnoho prospěšného myslí, nezměrně a bez přivlastňování,
takto vykonávaje mnoho základů dobra (zásluh), skrze štědrost
ostatní smrtelníky v pravé Dhammě a v čistém životě upevňuj.‘
S takovým soucitem ho tito bohové povzbuzují, když poznají,
že se blíží smrti: ‚Vrať se, dévo, znovu a znovu.‘“ ...