Sbírka středně dlouhých rozprav

118. Uvědomění nádechu a výdechu

Úvodní část

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, ve Východní zahradě, sídle Migárovy matky, spolu s mnoha dobře známými staršími žáky. Spolu s ním prodlévali ctihodný Sáriputta, ctihodný Mahá Moggallána, ctihodný Mahá Kassapa, ctihodný Mahá Kaččájana, ctihodný Mahá Kotthita, ctihodný Mahá Kappina, ctihodný Mahá Čunda, ctihodný Anuruddha, ctihodný Révata, ctihodný Ánanda a mnoho dalších dobře známých starších žáků.

Při této příležitosti dávali starší mnichové rady a ponaučení mladším mnichům. Někteří starší mnichové dávali rady a ponaučení deseti mnichům, někteří dvaceti mnichům, někteří třiceti mnichům, někteří čtyřiceti mnichům. Mladší mnichové, takto obdařeni radami a ponaučeními od starších mnichů, nabyli daší vědění, přesahující to, které měli předtím.

Tehdy, za úplňkové noci, patnáctého dne v měsíci, svátečního dne Upósatha, který rovněž připadl na den Paváraná, Vznešený seděl na otevřeném prostranství, obklopen společností mnichů. Vznešený pohlédl na tichou společnost mnichů a oslovil je:

„Mniši, jsem spokojený (áraddhosmi) s tímto [vaším] postupem (patipadá), má mysl je spokojena (áraddhačittosmi) s tímto postupem.

Proto mniši, nanejvýše usilujte (vírijam árabhatha) o dosažení nedosaženého (appattassa pattijá), o získání nezískaného (anadhigatassa adhigamája), o uskutečn ění neuskutečněného (asaččhikatassa saččhikirijája).

Já se budu zdržovat zde, v Sávatthí, až do úplňku čtvrtého měsíce období dešťů, kdy kvetou bílé lotosy.“

Mniši žijící v této krajině slyšeli: „Vznešený se bude zdržovat v Sávatthí, až do úplňku čtvrtého měsíce období dešťů, kdy kvetou bílé lotosy.“ A tak mniši žijící v této krajině šli do Sávatthí vzdát úctu Vznešenému. Starší mniši pak nanejvýše usilovali v předávání rad a ponaučení mladším mnichům. Někteří starší mniši dávali rady a ponaučení deseti mnichům, někteří dvaceti mnichům, někteří třiceti mnichům, někteří čtyřiceti mnichům. Mladší mniši, takto obdařeni radami a ponaučeními od starších mnichů, nabyli další vědění, přesahující to, které měli předtím.

Tehdy, za úplňkové noci, patnáctého dne v měsíci, svátečního dne Upósatha, čtvrtého měsíce období dešťů, kdy kvetou bílé lotosy, Vznešený seděl na otevřeném prostranství, obklopen společností mnichů. Vznešený pohlédl na tichou společnost mnichů a oslovil je:

„Mniši, toto shromáždění je prosté marnivého tlachání (apalápájam), není v něm marnivého tlachání, je založeno na ryzí čistotě (suddhá sáre patitthitá). Toto shromáždění je hodné štědrosti (áhunejjá), je hodné pohoštění (páhunejjá), je hodné darů (dakkhinejjá), je hodné pozdravu se sepjatými dlaněmi (aňdžalíkaraníjá), je nepřekonatelným polem dobra pro tento svět (anuttaram puňňakkhéttam lokassa). Malé množství darů, věnovaných tomuto shromáždění přináší mnoho dobra, velké množství darů přináší ještě více dobra. Je vzácné vidět ve světě takové shromáždění. Kvůli spatření takového shromáždění, stojí za to cestovat mnoho mil s potravinami. Taková je tato společnost mnichů, takové je toto shromáždění.

V této společnosti mnichů jsou (1) mniši, kteří jsou zasloužilí (arahanto), zbaveni zákalů (khínásavá), kteří splnili úkol (vusitavanto katakaraníjá), složili břemeno (ohitabhárá), dosáhli pravého cíle (anuppattasadatthá), zcela zbaveni pouta bytí (parikkhínabhavasamjódžaná), osvobozeni správným poznáním (sammadaňňávimuttá). Takoví jsou mniši v této společnosti mnichů.

V této společnosti mnichů jsou (2) mniši, kteří skrze úplné odstranění (parikkhajá) pěti pout (paňčannam samjodžanánam), vedoucích ke zrození v nižších oblastech smyslového bytí (orambhágijánam), budou svévolně zrozeni (opapátiká) [v čistých příbytcích] odkud se již nevrátí (anávattidhammá) na tento svět, a tam uskuteční úplné odpoutání (parinibbájino). Takoví jsou mniši v této společnosti mnichů.

V této společnosti mnichů jsou (3) mniši, kteří úplně odstranili [první] tři pouta (tinnam samjodžanánam parikkhajá) a oslabili chtivost, nenávist a zaslepenost (rágadosamohánam tanuttá), jen jednou se vrátí (sakadágámino) na tento svět, a zde učiní konec strasti (dukkhassantam). Takoví jsou mniši v této společnosti mnichů.

V této společnosti mnichů jsou (4) mniši, kteří vstoupili do proudu (sotápanná), kteří úplně odstranili [první] tři pouta a nepodléhají již pádu do oblastí bídy a utrpení (avinipátadhammá), získali jistotu (nijatá) a směřují k úplnému probuzení (sambodhiparájaná). Takoví jsou mniši v této společnosti mnichů.

V této společnosti mnichů jsou mniši, kteří s oddaností prodlévají v rozvíjení (bhávanánujogamanujuttá viharanti):

(1) čtyř ustavení uvědomění (čatunnam satipatthánánam),

(2) čtyř správných snažení (čatunnam sammappadhánánam),

(3) čtyř základů magické síly (čatunnam iddhipádánam),

(4) pěti schopností (paňčannam indrijánam),

(5) pěti sil (paňčannam balánam),

(6) sedmi členů probuzení (sattannam bodždžhangánam),

(7) ušlechtilé osmičlenné stezky (arijassa atthangikassa maggassa).

Takoví jsou mniši v této společnosti mnichů.

V této společnosti mnichů jsou mniši, kteří s oddaností prodlévají v rozvíjení:

(8) laskavosti (mettá),

(9) soucitu (karuná),

(10) blahovůle (muditá),

(11) vyrovnanosti (upekkhá),

(12) kontemplace [tělesné] nečistoty (asubha),

(13) vnímání nestálosti (aniččasaňňá).

Takoví jsou mniši v této společnosti mnichů.

V této společnosti mnichů jsou mniši, kteří s oddaností prodlévají v rozvíjení (14) uvědomění nádechu a výdechu (ánápánasati). Mniši, jestliže je rozvíjeno (bhávitá) a často praktikováno (bahulíkatá) uvědomění nádechu a výdechu, je velice plodné (mahapphalá) a velice užitečné (mahánisamsá).

Jestliže je rozvíjeno a často praktikováno uvědomění nádechu a výdechu, jsou tím dovršeny (paripúrenti) čtyři ustavení uvědomění (čattáro satipattháná).

Jestliže jsou rozvíjeny a často praktikovány čtyři ustavení uvědomění, je tím dovršeno sedm členů probuzení (satta sambodždžhanga).

Jestliže je rozvíjeno a často praktikováno sedm čl enů probuzení, je tím dovršeno vědění a osvobození (vidždžá-vimutti).

Uvědomění nádechu a výdechu

Mniši, jak má být rozvíjeno a často praktikováno uvědomění nádechu a výdechu, aby bylo velice plodné a velice užitečné?

Zde se mnich odebere do lesa (araňňagato) nebo ke kořeni stromu (rukkhamúlagato) nebo do prázdného příbytku (suňňágáragato), usedne se zkříženýma nohama (nisídati pallankam) a se vzpřímeným tělem (udžu kája), a ustaví uvědomění před sebou (parimukkha sati upatthapetvá). Potom si uvědomuje nádech (satova assasati) a uvědomuje si výdech (satova passasati).

1. Tělo

(1) Když nadechuje dlouze, tak ví: ‚Nadechuji dlouze‘ (dígham vá assasanto ‚dígham assasámí‘ ti padžánáti).

Když vydechuje dlouze, tak ví: ‚Vydechuji dlouze‘ (dígham vá passasanto ‚dígham passasámí‘ ti padžánáti).

(2) Když nadechuje krátce, tak ví: ‚Nadechuji krátce‘ (rassam vá assasanto ‚rassam assasámí‘ ti padžánáti).

Když vydechuje krátce, tak ví: ‚Vydechuji krátce‘ (rassam vá passasanto ‚rassam passasámí‘ ti padžánáti).

(3) ‚Zakoušeje celé tělo, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚sabbakájapatisamvédí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Zakoušeje celé tělo, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚sabbakájapatisamvédí passasissámí‘ ti sikkhati).

(4) ‚Uklidňuje tělesné formace, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚passambhajam kájasankháram assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Uklidňuje tělesné formace, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚passambhajam kájasankháram passasissámí‘ ti sikkhati).

2. Pociťování

(5) ‚Zakoušeje nadšení, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚pítipatisamvédí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Zakoušeje nadšení, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚pítipatisamvédí passasissámí‘ ti sikkhati).

(6) ‚Zakoušeje blaženost, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚sukhapatisamvédí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Zakoušeje blaženost, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚sukhapatisamvédí passasissámí‘ ti sikkhati).

(7) ‚Zakoušeje mentální formace, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚čittasankhárapatisamvédí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Zakoušeje mentální formace, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚čittasankhárapatisamvédí passasissámí‘ ti sikkhati).

(8) ‚Uklidňuje mentální formace, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚passambhajam čittasankháram assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Uklidňuje mentální formace, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚passambhajam čittasankháram passasissámí‘ ti sikkhati).

3. Mysl

(9) ‚Zakoušeje mysl, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚čittapatisamvédí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Zakoušeje mysl, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚čittapatisamvédí passasissámí‘ ti sikkhati).

(10) ‚Povznášeje mysl, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚abhippamódajam čittam assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Povznášeje mysl, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚abhippamódajam čittam passasissámí‘ ti sikkhati).

(11) ‚Soustřeďuje mysl, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚samádaham čittam assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Soustřeďuje mysl, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚samádaham čittam passasissámí‘ ti sikkhati).

(12) ‚Osvobozuje mysl, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚vimočajam čittam assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Osvobozuje mysl, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚vimočajam čittam passasissámí‘ ti sikkhati).

4. Mentální jevy

(13) ‚Nazíraje nestálost, budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚aniččánupassí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Nazíraje nestálost, budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚aniččánupassí passasissámí‘ ti sikkhati).

(14) ‚Nazíraje bezvášnivost , budu nadechovat‘: tak se cvičí (‚virágánupassí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Nazíraje bezvášnivost , budu vydechovat‘: tak se cvičí (‚virágánupassí passasissámí‘ ti sikkhati).

(15) ‚Nazíraje ustání, budu nadechovat‘: tak se cvičí. (‚nirodhánupassí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Nazíraje ustání, budu vydechovat‘: tak se cvičí. (‚nirodhánupassí passasissámí‘ ti sikkhati).

(16) ‚Nazíraje zanechání, budu nadechovat‘: tak se cvičí. (‚patinissaggánupassí assasissámí‘ ti sikkhati).

‚Nazíraje zanechání, budu vydechovat‘: tak se cvičí. (‚patinissaggánupassí passasissámí‘ ti sikkhati).

Mniši, jestliže je takto rozvíjeno a často praktikováno uvědomění nádechu a výdechu, je velice plodné (mahapphalá) a velice užitečné (mahánisamsá).

Dovršení čtyř ustavení uvědomění

Mniši, jak jsou dovršeny čtyři ustavení uvědomění, rozvíjením a častým praktikováním uvědomění nádechu a výdechu?

1. Nazírání těla

Mniši,

(1) když mnich nadechuje dlouze a ví, že nadechuje dlouze, a vydechuje dlouze a ví, že vydechuje dlouze,

(2) když nadechuje krátce a ví, že nadechuje krátce, a vydechuje krátce a ví, že vydechuje krátce,

(3) když se cvičí: ‚Zakoušeje celé tělo, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Zakoušeje celé tělo, budu vydechovat‘,

(4) když se cvičí: ‚Uklidňuje tělesné formace, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Uklidňuje tělesné formace, budu vydechovat‘—

tak tehdy, mniši, mnich prodlévá, nazíraje tělo jakožto tělo, s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

Mniši, nadechování a vydechování (assásapassásá) patří mezi tělesnost (kájaňňataráham), říkám. Proto mniši, tehdy mnich prodlévá, nazíraje tělo jakožto tělo (káje kájánupassí), s horlivostí (átápí), jasným chápáním (sampadžáno) a uvědoměním (satimá), zanechav žádostivosti a žalu vůči světu (vinejja loke abhidždžhá-domanassam).

2. Nazírání pociťování

Mniši,

(5) když se mnich cvičí: ‚Zakoušeje nadšení, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Zakoušeje nadšení, budu vydechovat‘,

(6) když se cvičí: ‚Zakoušeje blaženost, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Zakoušeje blaženost, budu vydechovat‘,

(7) když se cvičí: ‚Zakoušeje mentální formace, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Zakoušeje mentální formace, budu vydechovat‘,

(8) když se cvičí: ‚Uklidňuje mentální formace, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Uklidňuje mentální formace, budu vydechovat‘—

tak tehdy, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pociťování jakožto pociťování, s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

Mniši, správná pozornost (sádhuka manasikára) vůči nádechu a výdechu patří mezi pociťování (védanáňňataráham), říkám. Proto mniši, tehdy mnich prodlévá, nazíraje pociťování jakožto pociťování (védanásu védanánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

3. Nazírání mysli

Mniši,

(9) když se mnich cvičí: ‚Zakoušeje mysl, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Zakoušeje mysl, budu vydechovat‘,

(10) když se cvičí: ‚Povznášeje mysl, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Povznášeje mysl, budu vydechovat‘,

(11) když se cvičí: ‚Soustřeďuje mysl, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Soustřeďuje mysl, budu vydechovat‘,

(12) když se cvičí: ‚Osvobozuje mysl, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Osvobozuje mysl, budu vydechovat‘—

tak tehdy, mniši, mnich prodlévá, nazíraje mysl jakožto mysl, s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

Mniši, já neříkám, že uvědoměním nádechu a výdechu je obdařen ten, kdo uvědomění postrádá (mutthasati) a nemá jasné chápání (asampadžána). Proto, mnichové, tehdy mnich prodlévá, nazíraje mysl jakožto mysl (čitte čittánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

4. Nazírání mentálních jevů

Mniši,

(13) když se mnich cvičí: ‚Nazíraje nestálost, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Nazíraje nestálost, budu vydechovat‘,

(14) když se cvičí: ‚Nazíraje bezvášnivost , budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Nazíraje bezvášnivost, budu vydechovat‘,

(15) když se cvičí: ‚Nazíraje ustání, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Nazíraje ustání, budu vydechovat‘,

(16) když se cvičí: ‚Nazíraje zanechání, budu nadechovat‘, když se cvičí: ‚Nazíraje zanechání, budu vydechovat‘—

tak tehdy, mniši, mnich prodlévá, nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy, s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

Mniši, ten, kdo s porozuměním nahlédne (paňňája disvá) zanechání žádostivosti a žalu (abhidždžhá-domanassánam pahánam), je obdařen správnou vnitřní vyrovnaností (sádhuka adždžhupekkhitá). Proto, mniši, tehdy mnich prodlévá, nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy (dhammésu dhammánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu.

Mniši, tímto rozvíjením a tímto častým praktikováním uvědomění nádechu a výdechu jsou dovršeny čtyři ustavení uvědomění (čattáro satipattháná).

Dovršení sedmi členů probuzení

Mniši, jak je dovršeno sedm členů probuzení, rozvíjením a častým praktikováním čtyř ustavení uvědomění?

(1) Když mnich prodlévá, nazíraje tělo jakožto tělo, …nazíraje pociťování jakožto pociťování, …nazíraje mysl jakožto mysl, …nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy, s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu, tak tehdy je jeho uvědomění ustavené (upatthitá sati) a nepostrádá ho. Takto v něm vyvstává (1) člen probuzení-uvědomění (sati). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-uvědomění, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

(2) Když takto prodlévá s uvědoměním, s porozuměním zkoumá, rozlišuje, prozkoumává a rozebírá (parivímamsa) tyto jevy. Takto v něm vyvstává (2) člen probuzení-zkoumání jevů (dhammavičaja). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-zkoumání jevů, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

(3) Když takto s porozuměním zkoumá, rozlišuje, prozkoumává a rozebírá tyto jevy, vyvstává v něm nepolevující energie (vírija asallína). Takto v něm vyvstává (3) člen probuzení-energie (vírija). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-energie, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

(4) Když je obdařen nepolevující energií, vzniká v něm nemateriální nadšení (píti nirámisá). Takto v něm vyvstává (4) člen probuzení-nadšení (píti). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-nadšení, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

(5) Když je obdařen nadšením, jeho tělo je uklidněné (kájo passambhati) i jeho mysl je uklidněná (čitta passambhatti). Takto v něm vyvstává (5) člen probuzení-uklidnění (passaddhi). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-uklidnění, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

(6) Když je jeho tělo uklidněné a pociťuje blaženost, jeho mysl se soustředí (čitta samádhijati). Takto v něm vyvstává (6) člen probuzení-soustředění (samádhi). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-soustředění, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

(7) Když je jeho mysl takto soustředěná, je v něm správná vnitřní vyrovnanost (sádhuka adždžhupekkhitá). Takto v něm vyvstává (7) člen probuzení-vyrovnanost (upekkhá). Tento mnich rozvíjí člen probuzení-vyrovnanost, čímž u něj dochází k úplnému rozvinutí tohoto členu probuzení.

Mnichové, tímto rozvíjením a tímto častým praktikováním čtyř ustavení uvědomění je dovršeno sedm členů probuzení (satta sambodždžhanga).

Dovršení vědění a osvobození

Mniši, jak je dovršeno vědění a osvobození, rozvíjením a častým praktikováním sedmi členů probuzení?

Zde mnich rozvíjí (1) člen probuzení-uvědomění, …(2) člen probuzení-zkoumání jevů, …(3) člen probuzení-energii, …(4) člen probuzení-nadšení, …(5) člen probuzení-uklidnění, …(6) člen probuzení-soustředění, …(7) člen probuzení-vyrovnanost, které všechny spočívají [jsou závislé] (nissitam) na odloučení (vivéka), bezvášnivosti (virága) a ustání (niródha), a které vedou k zanechání [opuštění] (vossaggaparinámim).

Mniši, tímto rozvíjením a tímto častým praktikováním sedmi členů probuzení je dovršeno vědění a osvobození (vidždžá-vimutti).

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.