Sbírka středně dlouhých rozprav

23. Mraveniště

Úvod—Otázka bohyně

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě.

Tehdy ctihodný Kumára Kassapa prodléval v Háji slepců. Tehdy, když noc již značně pokročila, jistá dévatá [bohyně], jejíž velká krása ozářila celý Háj slepců, přistoupila k ctihodnému Kumára Kassapovi a postavila se stranou, načež ho takto oslovila:

„Mnichu, mnichu, toto mraveniště v noci kouří a ve dne plane.

Bráhman řekl: ‚Vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí závoru: ‚závora, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň závoru, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí ropuchu: ‚ropucha, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň ropuchu, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí vidli [rozdvojku]: ‚vidle, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň vidli, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí síto: ‚síto, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň síto, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí želvu: ‚želva, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň želvu, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí sekeru a špalek [popraviště]: ‚sekera a špalek, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň sekeru a špalek, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí maso a šlachy: ‚maso a šlachy, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Odstraň maso a šlachy, vezmi motyku a kopej, moudrý člověče.‘ Moudrý člověk vezme motyku a kope, načež uvidí Nágu [Velkého tvora]: ‚Nága, pane.‘

Bráhman řekl: ‚Zadrž, neubližuj Nágovi, vzdej úctu Nágovi!‘

Nyní, mnichu, jdi za Vznešeným a polož mu tuto otázku. Co ti Vznešený odpoví, to si dobře zapamatuj. V tomto světě s jeho bohy, Máry a Brahmy, s jeho pokolením asketů a bráhmanů, bohů a lidí, nevidím nikoho, kdo my mohl uspokojit mysl odpovědí na tuto otázku, kromě Tathágaty nebo Tathágatova žáka nebo někoho, kdo byl od něj poučen.“

Toto řekla ona dévatá [bohyně], načež odtamtud zmizela.

Přirovnání k mraveništi

Když skončila noc, ctihodný Kumára Kassapa přistoupil k Vznešenému, poklonil se mu a usedl stranou, načež Vznešeného oslovil:

„Pane, minulou noc ke mě přistoupila jistá dévatá, jejíž velká krása ozářila celý Háj slepců, postavila se stranou, načež mě takto oslovila:

‚Mnichu, mnichu, toto mraveniště v noci kouří a ve dne plane. …nevidím nikoho, kdo my mohl uspokojit mysl odpovědí na tuto otázku, kromě Tathágaty nebo Tathágatova žáka nebo někoho, kdo byl od něj poučen.‘

Toto řekla ona dévatá, načež odtamtud zmizela.

Co je mraveniště, pane? Co je kouř v noci a plameny ve dne? Kdo je bráhman a kdo je moudrý člověk? Co je motyka a co je kopání? Co je závora, ropucha, vidle [rozdvojka], síto, želva, sekera a špalek [popraviště], maso a šlachy? Kdo je Nága?“

„Mraveniště, mnichu, je název pro tělo složené ze čtyř velkých prvků (čátumahábhútikassa kája), vzniklé z matky a otce, podporované tělesnou výživou, které je nestálé, je předmětem zničení, rozpadu a zániku.

Jakákoli činnost (kammanta) prováděná během dne a noci, tvořená rozmýšlením (anuvitakkéti) a rozvažováním (anuvičáréti)—to je název pro kouř v noci.

Jakákoli rozmýšlení a rozvažování během dne a noci, jež vyplyne do mentální (manasá), slovní (váčája) a tělesné (kájéna) činnosti—to je název pro plameny ve dne.

Bráhman je název pro Tathágatu, zasloužilého (arahato), dokonale probuzeného (sammásambuddhassa).

Moudrý člověk je název pro cvičícího se bhikkhua (sékha bhikkhu).

Motyka je název pro moudrost ušlechtilých (arijá paňňá).

Kopání je název pro vyvíjení energického úsilí (vírijárambha).

Závora je název pro nevědomost (avidždžá).

Odstranění závory je opuštění nevědomosti. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Ropucha je název pro hněv a zoufalství (kodhúpájása).

Odstranění ropuchy je opuštění hněvu a zoufalství. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Vidle [rozdvojka] je název pro pochybnosti (vičikiččhá).

Odstranění vidle je opuštění pochybností. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Síto je název pro pět překážek (paňča nívaraná), totiž—

(1) smyslná tužba (kámaččhanda),

(2) zlovůle (bjápáda),

(3) lenivost a malátnost (thínamiddha),

(4) neklid a rozrušenost (uddhaččakukkučča),

(5) pochybnost (vičikiččhá).

Odstranění síta je opuštění pěti překážek. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Želva je název pro pět skupin ulpívání (paňča upádánakkhandhá), totiž—

(1) hmota [tělesnost] (rúpa),

(2) pociťování (védaná),

(3) vnímání (saňňá),

(4) formace (sankhára),

(5) vědomí (viňňána).

Odstranění želvy je opuštění pěti skupin ulpívání. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Sekera a špalek [popraviště] je název pro pět pramenů smyslnosti (paňča kámaguná)—

(1) hmotné tvary vnímané [poznávané] okem (čakkhuviňňejjá rúpá)…

(2) zvuky vnímané uchem (sotaviňňejjá saddá)…

(3) vůně vnímané nosem (ghánaviňňejjá gandhá)…

(4) chutě vnímané jazykem (dživháviňňejjá rasá)…

(5) doteky vnímané tělem (kájaviňňejjá photthabbá)—příjemné, půvabné, líbezné, milé, spjaté s rozkoší a vášní.

Odstranění sekery a špalku je opuštění pěti pramenů smyslnosti. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Maso a šlachy je název pro potěšení a vášeň (nandírága).

Odstranění masa a šlach je opuštění potěšení a vášně. To je smyslem tohoto: Moudrý člověk vezme motyku a kope.

Nága [Velký tvor] je název pro mnicha oproštěného od zákalů (khínásava bhikkhu).

To je smysl tohoto: ‚Zadrž, neubližuj Nágovi, vzdej úctu Nágovi!‘“

Tak pravil Vznešený. Potěšený ctihodný Kumára Kassapa se zaradoval ze slov Vznešeného.