Sbírka středně dlouhých rozprav

24. Spojení dostavníků

Úvod

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Rádžagaze, v Bambusovém háji, ve Veverčím parku. Tehdy mnozí mniši z [jejich] rodné země, poté co ukončili své ústrní během období dešťů, přistoupili k Vznešenému, poklonili se mu a usedli stranou. Když zde byli takto usazeni, Vznešený je oslovil:

„Mniši, kdo z mnichů z [naší] rodné země je svými společníky v čistém životě uctíván jako ten:

Deset znaků úctyhodnosti

(1) kdo má sám málo přání (appiččho) a učí ostatní mnichy mít málo přání,

(2) kdo je sám spokojený (santuttho) a učí ostatní mnichy spokojenosti,

(3) kdo je sám odloučený (pavivitto) a učí ostatní mnichy odloučenosti,

(4) kdo se sám straní společnosti (asamsattho) a učí ostatní mnichy stranit se společnosti,

(5) kdo je sám energický (áraddhavírijo) a učí ostatní mnichy energičnosti,

(6) kdo je sám obdařen ctností (sílasampanno) a učí ostatní mnichy ctnosti,

(7) kdo je sám obdařen soustředěním (samádhisampanno) a učí ostatní mnichy soustředění,

(8) kdo je sám obdařen moudrostí (paňňásampanno) a učí ostatní mnichy moudrosti,

(9) kdo je sám obdařen osvobozením (vimuttisampanno) a učí ostatní mnichy osvobození,

(10) kdo je sám obdařen poznáním a viděním osvobození (vimuttiňánadassanasampanno) a učí ostatní mnichy poznání a vidění osvobození,

kdo poučuje, ukazuje, ozřejmuje, navádí, povzbuzuje a podněcuje své společníky v čistém životě?“

„Pane, je to ctihodný Punna Mantániputta (syn Mantání), kdo je v [naší] rodné zemi svými společníky v čistém životě takto uctíván: …“

Tehdy si ctihodný Sáriputta, sedící nedaleko Vznešeného, pomyslel: „Pro ctihodného Punnu Mantániputtu je ziskem, velkým ziskem, že ho jeho společníci v čistém životě takto chválí bod po bodu v přítomnosti Učitele. Snad se někdy budu moci setkat se ctihodným Punnou Mantániputtou, snad s ním budu mít nějaký rozhovor.“

Potom, když Vznešený pobyl v Rádžagaze jak dlouho mu bylo libo, putoval postupně do Sávatthí. Když tam přišel, prodléval pak v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě.

Ctihodný Punna Mantániputta slyšel: „Vznešený přišel do Sávatthí a prodlévá v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě.“ Pak ctihodný Punna Mantániputta uklidil své místo, vzal své svrchní roucho a mísu a putoval postupně do Sávatthí. Když tam přišel, vydal se do Džétova háje, Anáthapindikovy zahrady, aby spatřil Vznešeného. Když se Vznešenému poklonil a usedl stranou, Vznešený ho poučil, navedl, podnítil a povzbudil řečí o Dhammě. Ctihodný Punna Mantániputta se potěšen zaradoval ze slov Vznešeného, vstal ze svého místa, poklonil se Vznešenému, obešel ho po pravé straně a odešel do Háje slepců, aby tam strávil den.

Nějaký mnich (bhikkhu) pak přišel k Sáriputtovi a řekl mu: „Příteli Sáriputto, mnich Punna Mantániputta, o kterém jsi tak dobře hovořil, byl právě Vznešeným poučen, naveden, podnícen a povzbuzen řečí o Dhammě, načež se potěšen zaradoval ze slov Vznešeného, vstal ze svého místa, poklonil se Vznešenému, obešel ho po pravé straně a odešel do Háje slepců, aby tam strávil den.“

Ctihodný Sáriputta vzal svou podložku k sezení a následoval ctihodného Punnu Mantániputtu, maje na dohled jeho hlavu. Ctihodný Punna Mantániputta pak vstoupil do Háje slepců a usedl u kořene nějakého stromu, aby tam strávil den. Ctihodný Sáriputta rovněž vstoupil do Háje slepců a usedl u kořene nějakého jiného stromu, aby tam též strávil den.

Když pak nastal večer, ctihodný Sáriputta vstal ze svého meditačního ústraní, přistoupil k k ctihodnému Punnovi Mantániputtovi, vyměnil si s ním přátelské pozdravy, usedl stranou a oslovil ctihodného Punnu Mantániputtu:

Sedm stavů očištění

„Příteli, je u Vznešeného veden čistý [svatý] život (brahmačarija)?“ „Ano, příteli.“

„Je to kvůli (1) očištění ctnosti (sílavisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„Je to tedy kvůli (2) očištění mysli (čittavisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„Je to tedy kvůli (3) očištění názoru (ditthivisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„Je to tedy kvůli (4) očištění překonáním pochybností (kankhávitaranavisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„Je to tedy kvůli (5) očištění poznáním a viděním toho, co je stezka a toho, co není stezka (maggámaggaňánadassanavisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„Je to tedy kvůli (6) očištění poznáním a viděním postupu [po stezce] (patipadáňánadassanavisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„Je to tedy kvůli (7) očištění poznáním a viděním (ňánadassanavisuddhi), příteli, že vedeš čistý život u Vznešeného?“ „Ne, příteli.“

„… Kvůli čemu tedy, příteli, je veden čistý život u Vznešeného?“ „Příteli, kvůli úplnému odpoutání beze zbytku lpění (anupádáparinibbána) je veden čistý život u Vznešeného.“

„Je očištění ctnosti, příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“

„Je tedy očištění mysli, příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“

„Je tedy očištění názoru, příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“

„Je tedy očištění překonáním pochybností, příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“

„Je tedy očištění poznáním a viděním toho, co je stezka a toho, co není stezka, příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“ „Je tedy očištění poznáním a viděním postupu [po stezce], příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“

„Je tedy očištění poznáním a viděním, příteli, úplné odpoutání beze zbytku lpění?“ „Ne, příteli.“

„Ale, příteli, je úplné odpoutání beze zbytku lpění [dosažitelné] mimo tyto stavy [očištění]?“ „Ne, příteli.“

„… Jak by měl být nahlížen smysl těchto slov, příteli?“

„Příteli, kdyby Vznešený popisoval očištění ctnosti… očištění mysli… očištění názoru… očištění překonáním pochybností… očištění poznáním a viděním toho, co je stezka a toho, co není stezka… očištění poznáním a viděním postupu [po stezce]… očištění poznáním a viděním—jako úplné odpoutání beze zbytku lpění, popisoval by to, co je stále doprovázeno lpěním jako úplné odpoutání beze zbytku lpění. A kdyby konečné odpoutání beze zbytku lpění bylo [dosažitelné] mimo tyto stavy [očištění], mohl by ho dosáhnout obyčejný světský člověk (puthudždžano), neboť obyčejný světský člověk je mimo tyto stavy [očištění].

Přirovnání k dostavníkům

Dám ti, příteli, přirovnání, neboť pomocí přirovnání mohou inteligentní jedinci (viňňú purisá) pochopit smysl řečeného.

Jako kdyby kósalský král Pasénadi ze Sávatthí měl vyřídit nějaký naléhavý obchod v Sákétě, a mezi Sávatthí a Sákétou by pro něj byl připraven spoj sedmi dostavníků. Král, opouštěje Sávatthí, vyjde vnitřní palácovou branou a vstoupí do prvního dostavníku, kterým dojede k druhému dostavníku. Pak vystoupí z prvního dostavníku a vstoupí do druhého dostavníku, kterým dojede ke třetímu dostavníku… dojede ke čtvrtému dostavníku… dojede k pátému dostavníku… dojede k šestému dostavníku… dojede k sedmému dostavníku, kterým dojede k vnitřní palácové bráně v Sákétě. Pak vstoupí vnitřní palácovou branou a jeho přátelé a známí, jeho rodina a jeho příbuzní se ho zeptají: ‚Velký králi, přijel jsi k vnitřní palácové bráně do Sákéty tímto dostavníkem?‘ Jak by měl král Pasénadi odpovědět, aby správně odpověděl?“

„Král Pasénadi, aby správně odpověděl, by měl takto odpovědět: ‚Jelikož, zatímco jsem dlel v Sávatthí, měl jsem vyřídit nějaký naléhavý obchod zde v Sákétě, byl pro mě mezi Sávatthí a Sákétou připraven spoj sedmi dostavníků. Opouštěje Sávatthí, vyšel jsem vnitřní palácovou branou a vstoupil do prvního dostavníku, kterým jsem dojel k druhému dostavníku. Pak jsem vystoupil z prvního dostavníku a vstoupil do druhého dostavníku, kterým jsem dojel ke třetímu dostavníku… dojel ke čtvrtému dostavníku… dojel k pátému dostavníku… dojel k šestému dostavníku… dojel k sedmému dostavníku, kterým jsem dojel k vnitřní palácové bráně zde v Sákétě.‘ Takto by měl král Pasénadi odpovědět, aby správně odpověděl.“

„Stejně tak, příteli, účelem očištění ctnosti je dosažení očištění mysli. Účelem očištění mysli je dosažení očištění názoru. Účelem očištění názoru je dosažení očištění překonáním pochybností. Účelem očištění překonáním pochybností je dosažení očištění poznáním a viděním toho, co je stezka a toho, co není stezka. Účelem očištění poznáním a viděním toho, co je stezka a toho, co není stezka je dosažení očištění poznáním a viděním postupu [po stezce]. Účelem poznání a vidění postupu [po stezce] je dosažení očištění poznáním a viděním. Účelem očištění poznáním a viděním je dosažení úplného odpoutání beze zbytku lpění. Kvůli úplnému odpoutání beze zbytku lpění je veden čistý život u Vznešeného.“

Závěr

Když toto bylo řečeno, ctihodný Sáriputta oslovil ctihodného Punnu Mantániputtu: „Jaké je jméno ctihodného, jak ho znají jeho společníci v čistém životě?“ „Mé jméno je Punna, příteli, a moji společníci v čistém životě mě znají jako Mantániputtu.“

Nádherné a zázračné je to, příteli. Jako poučený žák, který správně rozumí učení svého učitele—právě tak ctihodný Punna Mantániputta bod po bodu zodpověděl hluboké otázky (gambhírapaňhá). Pro jeho společníky v čistém životě je to ziskem, velkým ziskem, že mají příležitost vidět a uctít ctihodného Punnu Mantániputtu. Kdyby ctihodného Punnu Mantániputtu nosili na polštáři na svých rukou, aby ho i jiní jeho společníci v čistém životě měli příležitost vidět a uctít, i to by pro ně bylo ziskem, velkým ziskem. Vskutku je pro nás ziskem, velkým ziskem, že máme příležitost vidět a uctít ctihodného Punnu Mantániputtu.“

Když toto bylo bylo řečeno, ctihodný Punna Mantániputta oslovil ctihodného Sáriputtu: „Jaké je jméno ctihodného, jak ho znají jeho společníci v čistém životě?“ „Mé jméno je Upatissa, příteli, a moji společníci v čistém životě mě znají jako Sáriputtu.“

„Příteli, vskutku jsem nepoznal, že hovořím s ctihodným Sáriputtou, který je podobný samotnému Učiteli. Kdybych poznal, že toto je ctihodný Sáriputta, nehovořil bych tak dlouze. Nádherné a zázračné je to, příteli. Jako poučený žák, který správně rozumí učení svého učitele—právě tak ctihodný Sáriputta bod po bodu položil hluboké otázky. Pro jeho společníky v čistém životě je to ziskem, velkým ziskem, že mají příležitost vidět a uctít ctihodného Sáriputtu. Kdyby ctihodného Sáriputtu nosili na polštáři na svých rukou, aby ho i jiní jeho společníci v čistém životě měli příležitost vidět a uctít, i to by pro ně bylo ziskem, velkým ziskem. Vskutku je pro nás ziskem, velkým ziskem, že máme příležitost vidět a uctít ctihodného Sáriputtu.“

Takto se tito dva velcí tvorové (mahánágá) vzájemně zaradovali ze svých dobře pronesených slov.