Sbírka středně dlouhých rozprav

34. Kratší rozprava o stádu krav

Hloupé stádo

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v zemi Vadždžijů, v Ukkačéle, na břehu řeky Gangy. Tam Vznešený oslovil mnichy:

…„Mniši, dříve zde žilo jedno hloupé magadhské stádo krav, které v posledním měsíci období dešťů, na podzim, aniž by prozkoumalo tento břeh či druhý břeh řeky Gangy, vedlo své jedince ke druhému břehu v zemi Vadždžijů, v místě kde nebyl brod. Pak celé toto stádo společně uvízlo ve víru uprostřed řeky Gangy a dospělo k záhubě. A z jakého důvodu se to stalo? Jelikož toto hloupé magadhské stádo krav… aniž by prozkoumalo tento břeh či druhý břeh řeky Gangy, vedlo své jedince ke druhému břehu v zemi Vadždžijů, v místě kde nebyl brod.

Stejně tak, mniši, jsou asketové a bráhmani, kteří jsou nezkušení (akusalá) ohledně tohoto světa (imassa lokassa), nezkušení ohledně onoho světa (parassa lokassa), nezkušení ohledně Márovy říše a toho co je mimo Márovu říši, nezkušení ohledně říše smrti a toho co je mimo říši smrti. A ty, kdo si myslí, že by jim měli naslouchat a mít v ně důvěru, to povede k neprospěchu (ahitája) a strasti (dukkhája) na dlouhou dobu.

Moudré stádo

Mniši, dříve zde žilo jedno moudré magadhské stádo krav, které v posledním měsíci období dešťů, na podzim, poté co prozkoumalo tento břeh i druhý břeh řeky Gangy, vedlo své jedince ke druhému břehu v zemi Vadždžijů, v místě kde byl brod. Nejdříve vstoupili statní býci, otcové a vůdci stáda, přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu. Pak vstoupili silní krotcí býci, rovněž přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu. Pak vstoupili mladí býci a krávy, rovněž přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu. Pak vstoupila mladá telata a slabý skot, rovněž přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu. Tehdy jedno právě narozené tele, které následovalo volání své matky, rovněž přebrodilo proud řeky Gangy a dosáhlo bezpečně druhého břehu. A z jakého důvodu se to stalo? Jelikož toto moudré magadhské stádo krav… poté co prozkoumalo tento břeh i druhý břeh řeky Gangy, vedlo své jedince ke druhému břehu v zemi Vadždžijů, v místě kde byl brod.

Stejně tak, mniši, jsou asketové a bráhmani, kteří jsou zkušení (kusalá) ohledně tohoto světa (imassa lokassa), zkušení ohledně onoho světa (parassa lokassa), zkušení ohledně Márovy říše a toho co je mimo Márovu říši, zkušení ohledně říše smrti a toho co je mimo říši smrti. A ty, kdo si myslí, že by jim měli naslouchat a mít v ně důvěru, to povede k prospěchu (hitája) a blahu (sukhája) na dlouhou dobu.

Jako statní býci, otcové a vůdci stáda, kteří přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu, právě tak ti mniši, kteří jsou zasloužilí (arahanto), odstranili své zákaly (khínásavá), dospěli k završení (vusitavanto), splnili svůj úkol (katakaraníjá), složili břemeno (ohitabhárá), dosáhli pravého cíle (anuppattasadatthá), zcela odstranili pouta bytí (parikkhínabhavasamjodžaná) a jsou osvobozeni správným porozuměním (sammadaňňá vimuttá)—ti přebrodili Márův proud a dosáhli bezpečně druhého břehu.

Jako silní krotcí býci, kteří přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu, právě tak ti mniši, kteří zcela odstranili pět pout jež vážou k nižšímu světu (paňčannam orambhágijánam samjodžanánam parikkhajá), svévolně vyvstanou (opapátiká) [v Čistých příbytcích], kde dosáhnou konečného odpoutání (parinibbájino) a již se nevrátí (anávattidhammá) do tohoto světa (tasmá loká)—ti přebrodí Márův proud a dosáhnou bezpečně druhého břehu.

Jako mladí býci a krávy, kteří přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu, právě tak ti mniši, kteří zcela odstranili [první] tři pouta (tinnam samjodžanánam parikkhajá) a oslabili vášeň, nenávist a zaslepenost (rágadosamohá tanuttá), jen jednou se vrátí do tohoto světa (sakadágámino), a zde učiní konec strasti (dukkhassantam karissanti)—ti rovněž přebrodí Márův proud a dosáhnou bezpečně druhého břehu.

Jako mladá telata a slabý skot, kteří přebrodili proud řeky Gangy a dosáhli bezpečně druhého břehu, právě tak ti mniši, kteří zcela odstranili [první] tři pouta (tinnam samjodžanánam parikkhajá), vstoupili do proudu (sotápanná), nemohou již upadnout do bědných stavů (avinipátadhammá), mají jistotu (nijatá) a směřují k probuzení (sambodhiparájaná)—ti rovněž přebrodí Márův proud a dosáhnou bezpečně druhého břehu.

Jako právě narozené tele, které následovalo volání své matky, přebrodilo proud řeky Gangy a dosáhlo bezpečně druhého břehu, právě tak ti mniši, kteří jsou následovníky Dhammy (dhammánusárino) či následovníky důvěry (saddhánusárino)—ti rovněž přebrodí Márův proud a dosáhnou bezpečně druhého břehu.

Mniši, já jsem zkušený (kusalo) ohledně tohoto světa (imassa lokassa), zkušený ohledně onoho světa (parassa lokassa), zkušený ohledně Márovy říše a toho co je mimo Márovu říši, zkušený ohledně říše smrti a toho co je mimo říši smrti. A ty, kdo si myslí, že by mi měli naslouchat a mít ve mě důvěru, to povede k prospěchu (hitája) a blahu (sukhája) na dlouhou dobu.

Tak pravil Vznešený (bhagavá). Když to Blažený (sugato) řekl, dodal Učitel (satthá) ještě toto:

tento svět i onen svět (ajam loko paro loko)
jsou dobře ukázány tím, kdo ví. (džánatá suppakásito)
I to, co je stále v dosahu Máry (jaňča máréna sampattam)
a rovněž to, co je mimo dosah smrti. (appattam jaňča maččuná)
Celý svět je přímo poznán (sabbam lokam abhiňňája)
Probuzeným, který porozuměl. (sambuddhéna padžánatá)
Otevřena je brána k bezsmrtnému stavu, (vivatam amatadváram)
bezpečí skrze odpoutání může být dosaženo. (khémam nibbánapattijá)
Odetnut je proud Zlého, (čhinnam pápimato sotam)
rozbit a zničen. (viddhastam vinalíkatam)
Buďte plni radosti (pámodždžabahulá hotha)
a dosáhněte tohoto bezpečí, mniši. (khémam pattattha bhikkhavo,ti)