Sbírka středně dlouhých rozprav

41. Rozprava k bráhmanům z vesnice Sálá

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený spolu s velkou společností mnichů putoval krajem Kosala, až přišel do jedné kosalské vesnice jménem Sálá.

Bráhmanští hospodáři ze Sály uslyšeli: „Asketa Gótama, syn Sakjů, který odešel z rodiny Sakjů do bezdomoví, putuje spolu s velkou společností mnichů krajem Kosala a právě přišel do vesnice Sálá. O Vznešeném Gótamovi se šíří takováto dobrá pověst: ‚Vznešený je zasloužilý, dokonale probuzený, obdařený věděním a ctnostným jednáním, blažený, znalec světa, nepřekonatelný vůdce praktikujících osob, učitel bohů a lidí, probuzený a vznešený.

Ukazuje tento svět s jeho bohy, Máry a Brahmy, s jeho pokolením asketů a bráhmanů, bohů a lidí, když ho sám přímo poznal a proniknul. Vykládá učení, které je dobré na počátku, dobré uprostřed a dobré na konci, obdařené dobrým smyslem a skladbou. Vymezuje svatý život, který je dokonalý a zcela očištěný. Vskutku je dobré vidět takového Zasloužilého.‘“

Poté bráhmanští hospodáři ze Sály přistoupili k Vznešenému. Přistupujíce, někteří se mu poklonili a usedli stranou, někteří si s ním vyměnili obvyklá přátelská slova a usedli stranou, někteří v uctivém pozdravu sepjali své dlaně směrem k Vznešenému a usedli stranou, někteří Vznešenému představili svá jména a své rody a usedli stranou, zatímco někteří zůstali v tichosti a usedli stranou. Sedíce stranou, bráhmanští hospodáři ze Sály takto oslovili Vznešeného:

„Ctěný Gótamo, jaká je příčina a podmínka toho, že některé bytosti po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají v bědném stavu, v strastném místě, v záhubě, v pekle? Jaká je příčina a podmínka toho, že některé bytosti po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají v šťastném místě, v nebeském (vyšším) světě?“

„Nesprávné jednání, které není v souladu s Dhammou, hospodáři, je příčinou toho, že některé bytosti po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají v bědném stavu, v strastném místě, v záhubě, v pekle.

Správné jednání, které je v souladu s Dhammou, hospodáři, je příčinou toho, že některé bytosti po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají v šťastném místě, v nebeském světě.“

„My nerozumíme širšímu smyslu tohoto stručného výroku, který ctěný Gótama vyslovil, aniž by vysvětlil jeho širší smysl. Bylo by dobré, kdyby ctěný Gótama vyložil Dhammu tak, abychom mohli porozumět širšímu smyslu tohoto stručného výroku, který ctěný Gótama vyslovil, aniž by vysvětlil jeho širší smysl.“

„Tak tedy, hospodáři, poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit.“ „Dobře, pane“ odpověděli bráhmanští hospodáři ze Sály Vznešenému. Vznešený pravil:

„Hospodáři, jsou zde tři druhy tělesného nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou. Jsou zde čtyři druhy slovního nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou. Jsou zde tři druhy mentálního nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou.

Nesprávné jednání

A které jsou, hospodáři, tři druhy tělesného nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou?

Zde, hospodáři, někdo zabíjí živé bytosti, je krutý, má krvavé ruce, je zaměstnán zraňováním a ničením, je nemilosrdný vůči živým bytostem.

Bere to, co není dáváno (krade). Jako zloděj vchází do vesnice či do lesa a bere majetek a bohatství ostatních.

Má špatné sexuální jednání. Dopouští se prohřešku sexuálního styku s těmi (dívkami a ženami), které jsou pod ochranou matky, pod ochranou otce, matky i otce, bratra, sestry či příbuzných, pod ochranou manžela, pod ochranou zákona či pod ochranou zásnubního věnce.

Toto jsou, hospodáři, tři druhy tělesného nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou.

A které jsou, hospodáři, čtyři druhy slovního nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou?

Zde, hospodáři, někdo lže. Když přijde na nějaký dvůr, do nějakého shromáždění, do společnosti příbuzných nebo do nějakého sdružení a je vyzván a otázán: ‚Nuže, ctěný, řekni co víš.‘ Tak přestože neví, říká ‚vím‘ nebo přestože ví, říká ‚nevím‘. Přestože nevidí, říká ‚vidím‘ nebo přestože vidí, říká ‚nevidím‘. Buď kvůli vlastnímu zisku nebo kvůli zisku ostatních nebo kvůli jakémukoliv jinému zisku takto vědomě říká lež.

Nebo mluví zlomyslně (pomlouvá). Co slyšel zde, vypráví tam, aby tím zasel rozkol mezi lidmi. Co slyšel tam, vypráví zde, aby tím zasel rozkol mezi lidmi. Rozděluje ty, kdo jsou ve shodě. Podporuje ty kdo jsou v rozkolu. Má rád rozepře, raduje se z rozepří, těší se z rozepří, vykládá řeči, které vytvářejí rozepře.

Nebo mluví hrubě. Říká taková slova, která jsou hrubá, drsná, bolestivá pro ostatní, urážející ostatní, naplněná hněvem, nevedoucí k soustředění.

Nebo marnivě tlachá. Mluví v nesprávný čas, mluví o tom, co není skutečné (pravdivé), mluví o tom, co nemá smysl, mluví o tom, co není Dhamma (řád), mluví o tom, co není disciplína (kázeň). Jeho slova vyřčená v nesprávný čas nejsou hodná uchování, jsou nevhodná, nepřiměřená, nesmyslná a neprospěšná.

Toto jsou, hospodáři, čtyři druhy slovního nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou.

A které jsou, hospodáři, tři druhy mentálního nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou?

Zde, hospodáři, je někdo žádostivý (chamtivý). Je žádostivý vůči majetku a bohatství ostatních: ‚Kéž by to, co patří ostatním, bylo moje.‘

Nebo má zlovolnou mysl a nenávistné (zkažené) záměry: ‚Kéž jsou tyto bytosti zabité, zavražděné a zničené, kéž zahynou a zaniknou.‘

Nebo má špatný názor a zvrácený pohled: ‚Není štědrost, není dávání, není obětování. Nejsou plody ani následky správně či špatně vykonaných činů. Není tento svět ani onen svět (po smrti). Není matka ani otec, nejsou samovolně zrozené bytosti. Nejsou asketové ani bráhmani, kteří správně odešli, kteří správně postupují, kteří sami přímo poznali tento i onen svět a ukazují ho.‘

Toto jsou, hospodáři, tři druhy mentálního nesprávného jednání, které není v souladu s Dhammou.

Toto nesprávné jednání, které není v souladu s Dhammou, hospodáři, je příčinou toho, že některé bytosti po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají v bědném stavu, v strastném místě, v záhubě, v pekle.

Hospodáři, jsou zde tři druhy tělesného správného jednání, které je v souladu s Dhammou. Jsou zde čtyři druhy slovního správného jednání, které je v souladu s Dhammou. Jsou zde tři druhy mentálního správného jednání, které je v souladu s Dhammou.

Správné jednání

A které jsou, hospodáři, tři druhy tělesného správného jednání, které je v souladu s Dhammou?

Zde, hospodáři, někdo zanechal zabíjení živých bytostí a zdržuje se zabíjení živých bytostí. Odložil hůl a meč (zbraň). Je mírný a přátelský. Prodlévá naplněn soucitem vůči všem živým bytostem.

Zanechal braní toho, co není dáváno a zdržuje se braní toho, co není dáváno (nekrade). Nevchází jako zloděj do vesnice či do lesa a nebere majetek a bohatství ostatních.

Zanechal špatného sexuálního jednání a zdržuje se špatného sexuálního jednání. Nedopouští se prohřešku sexuálního styku s těmi (dívkami a ženami), které jsou pod ochranou matky, pod ochranou otce, matky i otce, bratra, sestry či příbuzných, pod ochranou manžela, pod ochranou zákona či pod ochranou zásnubního věnce.

Toto jsou, hospodáři, tři druhy tělesného správného jednání, které je v souladu s Dhammou.

A které jsou, hospodáři, čtyři druhy slovního správného jednání, které je v souladu s Dhammou?

Zde, hospodáři, někdo zanechal lhaní a zdržuje se lhaní. Když přijde na nějaký dvůr, do nějakého shromáždění, do společnosti příbuzných nebo do nějakého sdružení a je vyzván a otázán: ‚Nuže, ctěný, řekni co víš.‘ Když neví, říká ‚nevím‘ nebo když ví, říká ‚vím‘. Když nevidí, říká ‚nevidím‘ nebo když vidí, říká ‚vidím‘. Kvůli vlastnímu zisku ani kvůli zisku ostatních ani kvůli jakémukoliv jinému zisku vědomě neříká lež.

Zanechal zlomyslné (pomlouvačné) řeči a zdržuje se zlomyslné řeči. Co slyšel zde, nevypráví tam, aby tím zasel rozkol mezi lidmi. Co slyšel tam, nevypráví zde, aby tím zasel rozkol mezi lidmi. Usmiřuje ty, kdo jsou v rozkolu. Podporuje ty, kdo jsou ve shodě. Má rád soulad, raduje se ze souladu, těší se ze souladu, vykládá řeči, které vytvářejí soulad.

Zanechal hrubé řeči a zdržuje se hrubé řeči. Říká taková slova, která jsou jemná, příjemná sluchu, něžná, jdoucí k srdci, přívětivá, příjemná a přijatelná mnohým lidem.

Zanechal marnivého tlachání a zdržuje se marnivého tlachání. Mluví ve správný čas, mluví o tom, co je skutečné (pravdivé), mluví o smyslu (o dobru, o cíli), mluví o Dhammě a o disciplíně (kázni). Jeho slova vyřčená ve správný čas jsou hodná uchování, vhodná, přiměřená, smysluplná a prospěšná.

Toto jsou, hospodáři, čtyři druhy slovního správného jednání, které je v souladu s Dhammou.

A které jsou, hospodáři, tři druhy mentálního správného jednání, které je v souladu s Dhammou?

Zde, hospodáři, někdo není žádostivý (chamtivý). Není žádostivý vůči majetku a bohatství ostatních. Nepřeje si: ‚Kéž by to, co patří ostatním, bylo moje.‘

Nemá zlovolnou mysl a nemá nenávistné (zkažené) záměry. Přeje si: ‚Kéž jsou tyto bytosti prosté zášti, prosté zlovůle, prosté potíží a žijí šťastně.‘

Má správný názor a nezvrácený pohled: ‚Existuje štědrost, dávání a obětování. Existují plody a následky správně či špatně vykonaných činů. Existuje tento svět i onen svět (po smrti). Existuje matka a otec, existují samovolně zrozené bytosti. Existují asketové a bráhmani, kteří správně odešli, kteří správně postupují, kteří sami přímo poznali tento i onen svět a ukazují ho.‘

Toto jsou, hospodáři, tři druhy mentálního správného jednání, které je v souladu s Dhammou.

Toto správné jednání, které je v souladu s Dhammou, hospodáři, je příčinou toho, že některé bytosti po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají v šťastném místě, v nebeském (vyšším) světě.

(1) Hospodáři, kdyby si ten, kdo má správné jednání v souladu s Dhammou, přál: ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti velice bohatých bojovníků‘, je možné, že po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstane v této společnosti velice bohatých bojovníků. A z jakého důvodu? Jelikož má správné jednání v souladu s Dhammou.

(2) Hospodáři, kdyby si ten, kdo má správné jednání v souladu s Dhammou, přál: ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti velice bohatých bráhmanů‘, je možné, že po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstane v této společnosti velice bohatých bráhmanů. A z jakého důvodu? Jelikož má správné jednání v souladu s Dhammou.

(3) Hospodáři, kdyby si ten, kdo má správné jednání v souladu s Dhammou, přál: ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti velice bohatých hospodářů‘, je možné, že po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstane v této společnosti velice bohatých hospodářů. A z jakého důvodu? Jelikož má správné jednání v souladu s Dhammou.

(4) …‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti čtyř velkých králů‘ …

(5) …‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti třiatřiceti‘ …

(6) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti jámá‘ …

(7) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti tusitá‘ …

(8) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů, kteří se těší tvořením‘ …

(9) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů, kteří ovládají vše, co bylo stvořeno ostatními‘ …

(10) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů Brahmovy družiny‘ …

(11) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti zářivých bohů‘ …

(12) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů omezené záře‘ …

(13) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů neomezené záře‘ …

(14) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů vytrvalé záře‘ …

(15) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti třpytivých bohů‘ …

(16) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů omezeného třpytu‘ …

(17) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů neomezeného třpytu‘ …

(18) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů jasného třpytu‘ …

(19) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů velkých plodů‘ …

(20) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti aviha‘ …

(21) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti atappa‘ …

(22) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů jasného pohledu‘ …

(23) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohyní jasného pohledu‘ …

(24) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti akanittha‘ …

(25) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti nekonečného prostoru‘ …

(26) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti nekonečného vědomí‘ …

(27) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti nicoty‘ …

(28) … ‚Kéž bych po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstal ve společnosti bohů oblasti ani-vnímání-ani-nevnímání‘ …

(29) Hospodáři, kdyby si ten, kdo má správné jednání v souladu s Dhammou, přál: ‚Kéž bych, díky vyhlazení zákalů, zde a nyní vstoupil do nezkaleného osvobození mysli, osvobození porozuměním, jež jsem uskutečnil svým vlastním přímým poznáním, a prodléval v něm‘, je možné, že díky vyhlazení zákalů, zde a nyní vstoupí do nezkaleného osvobození mysli, osvobození porozuměním, jež uskutečnil svým vlastním přímým poznáním, a bude v něm prodlévat. A z jakého důvodu? Jelikož má správné jednání v souladu s Dhammou.“

Když toto bylo řečeno, bráhmanští hospodáři ze Sály oslovili Vznešeného: „Výborně, ctěný Gótamo, výborně! Jako kdyby někdo převrácené postavil, skryté odhalil, bloudícímu cestu ukázal či do temnoty lampu vnesl, aby kdo má oči, tvary uviděl, právě tak byla ctěným Gótamou vysvětlena Dhamma mnoha způsoby. My se též obracíme k ctěnému Gótamovi, k Dhammě a k obci mnichů jako ke svému útočišti. Nechť nás ctěný Gótama považuje za laické stoupence, kteří u něj nalezli útočiště, ode dneška až do konce života.“