Sbírka středně dlouhých rozprav

47. Zkoumání Tathágaty

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: „Mnichové!“—„Pane!“ odpověděli mu mniši. Vznešený pravil:

„Mniši, mnich, který se zabývá zkoumáním a nezná kvality mysli ostatních, by měl Tathágatu porovnávat tak, aby se dozvěděl, jesti je dokonale probuzený nebo není.“

„Pane, naše nauky mají svůj kořen, svůj zdroj a své útočiště u Vznešeného. Bylo by dobré, pane, kdyby Vznešený vysvětlil smysl těchto slov. Když to uslyší od Vznešeného, mniši si to zapamatují.“

„Tak tedy poslouchejte, mniši, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit.“ „Ano, pane“, odpověděli mniši Vznešenému. Vznešený pravil:

„Mniši, mnich, který se zabývá zkoumáním a nezná kvality mysli ostatních, by měl u Tathágaty porovnávat dva druhy stavů [věcí]: okem vnímatelné stavy a uchem vnímatelné stavy—‚Jsou u Tathágaty k nalezení znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou ?‘ Když takto porovnává, tak poznává: ‚Znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení.‘

Když takto porovnává a poznává, že: ‚Znečištěné stavy vnímetelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení,‘ tak dále porovnává: ‚Jsou u Tathágaty k nalezení smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?‘ Když takto porovnává, tak poznává: ‚Smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení.‘

Když takto porovnává a poznává, že: ‚Smíšené stavy vnímetelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení,‘ tak dále porovnává: ‚Jsou u Tathágaty k nalezení očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?‘ Když takto porovnává, tak poznává: ‚Očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem jsou u Tathágaty k nalezení.‘

Když takto porovnává a poznává, že: ‚Očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem jsou u Tathágaty k nalezení,‘ tak dále porovnává: ‚Vstupuje tento ctihodný do těchto prospěšných stavů na dlouhou dobu nebo jen krátce?‘ Když takto porovnává, tak poznává: ‚Tento ctihodný vstupuje do těchto prospěšných stavů na dlouhou dobu a ne jen krátce.‘

Když takto porovnává a poznává, že: ‚Tento ctihodný vstupuje do těchto prospěšných stavů na dlouhou dobu a ne jen krátce,‘ tak dále porovnává: ‚Jsou u tohoto ctihodného mnicha, který dosáhl věhlasu a slávy, k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou]?‘

Neboť, mniši, u mnicha nejsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou] dokud nedosáhne věhlasu a slávy. Ale když mnich dosáhne věhlasu a slávy, pak u něj jsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou]. Když takto porovnává, tak poznává: ‚U tohoto ctihodného mnicha, který dosáhl věhlasu slávy, nejsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou].‘

Když takto porovnává a poznává, že: ‚U tohoto ctihodného mnicha, který dosáhl věhlasu slávy, nejsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou],‘ tak dále porovnává: ‚Je tento ctihodný beze strachu?, není oddán strachu?, neoddává se smyslným požitkům, jelikož je prost vášně díky odstranění vášně?‘ Když takto porovnává, tak poznává: ‚Tento ctihodný je beze strachu, není oddán strachu, neoddává se smyslným požitkům, jelikož je prost vášně díky odstranění vášně.‘

Nyní se mohou ostatní tohoto mnicha zeptat: „Z jakých důvodů a z jakých zkušeností ctihodný říká, že: ‚Tento ctihodný je beze strachu, není oddán strachu, neoddává se smyslným požitkům, jelikož je prost vášně díky odstranění vášně.‘?“

Správně odpovídaje, mniši, tento mnich by odpověděl: „Ať tento ctihodný prodlévá v Sangze či v osamocení, zatímco někteří se chovají správně, někteří se chovají špatně, někteří poučují jiné, někteří se spojují s materiálními věcmi a někteří jsou neposkvrněni materiálními věcmi, tento ctihodný neopovrhuje nikým. Z vlastních úst Vznešeného jsem dále slyšel a přijal toto: ‚Jsem beze strachu, nejsem oddán strachu, neoddávám se smyslným požitkům, jelikož jsem prost vášně díky odstranění vášně.‘“

Zde, mniši, by měl být Tathágata takto dále dotázán: „Jsou u Tathágaty k nalezení znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?“ Odpovídaje, mniši, Tathágata by odpověděl: ‚Znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení.“

„Jsou u Tathágaty k nalezení smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?“ Odpovídaje, mniši, Tathágata by odpověděl: „Smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení.“

„Jsou u Tathágaty k nalezení očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?“ Odpovídaje, mniši, Tathágata by odpověděl: „Očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem jsou u Tathágaty k nalezení, jsou mojí cestou a mojí doménou [oborem], ale nepřivlastňuji si je [neztotožňuji se s nimi].“

Mniši, žák by měl přistoupit k učiteli, který takto mluví, aby vyslechl Dhammu. Učitel ho učí Dhammu v jejích vyšších a vyšších úrovních, vznešenějších a vznešenějších úrovních, v jejích temných a jasných částech. Když učitel učí mnicha Dhammu tímto způsobem, tak mnich, skrze přímé poznání některých věcí v této Dhammě, dojde k tomuto závěru a získá důvěru v učitele: „Vznešený je dokonale probuzený, dobře vyložená je Dhamma Vznešeným, správnou cestou jde Sangha.“

Nyní se mohou ostatní tohoto mnicha zeptat: „Z jakých důvodů a z jakých zkušeností ctihodný říká, že: ‚Vznešený je dokonale probuzený, dobře vyložená je Dhamma Vznešeným, správnou cestou jde Sangha.‘?“

Správně odpovídaje, mniši, tento mnich by odpověděl: „Zde, přátelé, jsem přistoupil k Vznešenému, abych vyslechl Dhammu. Vznešený mně učil Dhammu v jejích vyšších a vyšších úrovních, vznešenějších a vznešenějších úrovních, v jejích temných a jasných částech. Když mně, přátelé, Vznešený učil Dhammu tímto způsobem, tak jsem, skrze přímé poznání některých věcí v této Dhammě, došel k tomuto závěru a získal důvěru v učitele: ‚Vznešený je dokonale probuzený, dobře vyložená je Dhamma Vznešeným, správnou cestou jde Sangha.‘“

Mniši, když byla skrze tyto důvody, tyto způsoby a tyto vyjádření něčí důvěra v Tathágatu zasazena, zakořeněna a ustavena, říkám, že jeho důvěra se opírá o důvody, je zakořeněná skrze zření, upevněná, a nemůže být vyvrácena žádným asketou, bráhmanem, bohem, Márou či Brahmou ani kýmkoliv jiným na světě.

Takové je, mniši, porovnávání Tathágaty podle Dhammy. Takto je Tathágata správně prozkoumán podle Dhammy.“

Tak pravil Vznešený. Potěšení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.