Suttanipáta

1.3. Khaggavisána-sutta Nosorožcův roh

Ten, kdo odložil zbraň
a neublížil by ani jedinému tvoru,
neměl by si přát syna ani druha;
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Náklonnost vzniká ze sdružování
a následkem náklonnosti vzniká tato strast.
Kdo vidí nebezpečí zrozené z náklonnosti,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo sympatizuje s přáteli a společníky,
ten ztrácí svůj cíl, spoután v mysli.
Kdo vidí nebezpečí ve známostech,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Starosti o syny a ženy
jsou jako spletité bambusové houští.
Tak jako bambusový výhonek nezapletený [do jiných],
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Jako nespoutaná gazela v lese
jde za pastvou, kam se jí zachce,
právě tak moudrý muž, s ohledem na svou svobodu,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Mezi druhy, ať člověk odpočívá, stojí, jde či putuje,
je neustále vystaven dotazům.
Kdo si hledí své svobody, jež není [pro druhé] žádoucí,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Mezi druhy je zábava a potěšení
a velká láska k synům.
(Ačkoli) odloučení od milého je mu nelibé,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Bez zášti, otevřen do všech čtyř směrů,
spokojen s tím, co přijde,
nebojácně snášeje útrapy,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Těžko se vychází s některými z těch,
kteří odešli [do bezdomoví],
jakož i s laiky žijícími v domech.
Bez starostí o syny druhých,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Odstraniv znaky laika
jako strom s opadaným listím,
přetnuv pouta laika,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Když člověk získá moudrého druha,
ctnostného a pevného společníka,
překonávaje všechny útrapy, měl by s ním kráčet
s povznešenou myslí a bdělou pozorností (sati).

Jestliže nezíská moudrého druha,
ctnostného a pevného společníka,
pak jako král, jenž opouští dobyté království,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Zajisté chvalme to, poštěstí-li se najít si druha.
Lepší či rovnocenní druzi jsou hodni následování.
Nezíská-li je a žije-li bezúhonně,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo viděl zářivé [náramky] ze zlata,
umně zhotovené zlatníkem,
jak do sebe narážejí, jsou-li dva na [jedné] ruce,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

„Právě tak, s druhým bych jen tlachal a přel se.“
Kdo vidí tuto budoucí hrozbu,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Smyslné rozkoše, nádherné, sladké a lákavé,
totiž cloumají myslí ve svých rozmanitých podobách.
Kdo uzřel nebezpečí v pramenech smyslnosti (kámaguna),
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

„Toto je pro mě [jako] nádor, pohroma,
choroba, šíp či hrozba.“
Kdo uzřel tuto hrozbu v pramenech smyslnosti,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Zimu a horko, hlad i žízeň,
vítr a žár, moskyty i hady –
kdo překonal toto všechno,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Tak jako vznešený skvrnitý slon s mohutnými rameny
opouští stádo a žije si v lese, kde se mu zlíbí,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Není možné, aby ten, kdo se těší ze společnosti,
dosáhl [byť jen] dočasného osvobození.
Kdo naslouchá hlasu Syna slunce (ádiččabandhu),
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo překonal trápení s názory
a získanou stezkou dospěl k jistotě (sammattanijámam),
[s myšlenkou:] „Vyvstalo ve mně poznání
a již nemusím být veden nikým jiným,“
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo je bez žádostí, poctivý, bez žízně a pokrytectví,
očištěn od chyb a klamu, netouží po ničem ve světě,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Člověk by se měl vyvarovat zlého druha,
jenž nevidí cíl a dal se na nesprávnou cestu.
Neměl by se sám družit s tím,
kdo koná [zlo] a je nedbalý.
Nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Člověk by měl vyhledávat toho, kdo je učený,
znalec nauky (dhammadhara), vznešený přítel a prozíravý.
Kdo poznal své cíle a rozptýlil své pochybnosti,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Nenacházeje uspokojení v zábavě a potěšení,
nedbaje na blaho světských smyslných rozkoší,
kdo se neoddává zdobení [svého těla] a mluví pravdu,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Opouštěje syna a ženu, otce i matku,
majetek, zrno a příbuzné,
jakož i všechny smyslné rozkoše,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

„Toto je připoutanost,
je tu málo slasti a málo uspokojení,
strasti je zde více; je to [nastražený] háček.“
Když rozvážný muž toto ví,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Přetrhnuv svá pouta,
jako když ryba protrhne ve vodě síť,
jako oheň, který se již nevrací na spáleniště,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Se sklopeným zrakem, kdo se jen tak nepotlouká kolem,
kdo střeží své smysly a opatruje svoji mysl,
nezaplaven [nečistotami], neplanoucí [vášní],
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Odstraniv znaky laika
jako strom s opadaným listím,
opustiv [domov] oděn do žlutého roucha,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Bez žádosti po [lahodných] chutích, nevzrušen [touhou],
bez závazku k druhým,
kdo chodí za almužnou bez zastávek,
nepřipoután v mysli k té či oné rodině,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Odstraniv patero překážek mysli,
odhodiv od sebe všechna znečištění,
kdo je nezávislý a odťal náklonnost i nenávist,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Odloživ slast i strast,
jakož i radost a žal,
kdo získal vyrovnanost, jež je očištěným klidem (upékham samatham visuddham),
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Naplněn úsilím o dosažení nejvyššího cíle (paramattha),
s otevřenou myslí, neochablý, vytrvalý,
vybaven pevnou silou,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo neopouští meditaci o samotě
a neustále žije v souladu s Učením,
jsa si vědom nebezpečí v [různých] stavech bytí,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo směřuje k vyhlazení toužení (tanhakkhaja),
je bystrý, znalý, učený a bdělý,
kdo pochopil Učení, je zdrženlivý a energický,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo se nechvěje,
tak jako lev [se nechvěje] kvůli zvukům,
kdo není nikde zachycen,
tak jako vítr [není zachycen] v síti,
kdo není poskvrněn,
tak jako lotos [není poskvrněn] vodou,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo kráčí vítězně, tak jako lev, král zvířat,
když ukázal svou moc,
ať vyhledává odloučená místa,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Kdo rozvíjí v pravý čas osvobození [mysli]
skrze laskavost (mettá), vyrovnanost (upékhá), soucítění (karuná) a blahovůli (muditá),
bez zábran v celém světě,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

Opouštěje vášeň, nenávist i zaslepenost,
přetrhnuv [všechna] svá pouta,
kdo se nechvěje, když život neodvratně končí,
nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.

„Lidé se spojují a [navzájem] vyhledávají
ze [sobeckých] důvodů.
Přátele bez [sobeckých] důvodů lze dnes jen těžko nalézt.
Lidé jsou nečistí a chytří
jen s ohledem na svůj vlastní prospěch.“
[Kdo toto ví,] nechť kráčí sám jako nosorožcův roh.