Details for Dhp 175 Lokavagga 13.9
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 175 Lokavagga 13.9 Dhp 49
Prākrit P-Dhp 232 Śaraṇavagga 13.17 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.