Details for Dhp 179 Buddhavagga 14.1
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 179 Buddhavagga 14.1 Dhp 51
Prākrit P-Dhp 276 Āsavavagga 15.16 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.