Details for Dhp 180 Buddhavagga 14.2
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 180 Buddhavagga 14.2 Dhp 51
Prākrit P-Dhp 277 Āsavavagga 15.17 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.