Details for Dhp 181 Buddhavagga 14.3
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 181 Buddhavagga 14.3 Dhp 51
Prākrit P-Dhp 244 Khāntivagga 14.6 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.