Details for Dhp 184 Buddhavagga 14.6
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 184 Buddhavagga 14.6 Dhp 52
Prākrit P-Dhp 239 Khāntivagga 14.1 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.