Details for Dhp 186 Buddhavagga 14.8
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 186 Buddhavagga 14.8 Dhp 53
Prākrit P-Dhp 145 Tahnavagga 9.9 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.