Details for Dhp 188 Buddhavagga 14.10
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 188 Buddhavagga 14.10 Dhp 53
Prākrit P-Dhp 216 Śaraṇavagga 13.1 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.