Details for Dhp 189 Buddhavagga 14.11
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 189 Buddhavagga 14.11 Dhp 53
Prākrit P-Dhp 217 Śaraṇavagga 13.2 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.