Details for Dhp 190 Buddhavagga 14.12
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 190 Buddhavagga 14.12 Dhp 54
Prākrit P-Dhp 218 Śaraṇavagga 13.3 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.