Details for Dhp 225 Kodhavagga 17.5
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 225 Kodhavagga 17.5 Dhp 64
Prākrit P-Dhp 240 Khāntivagga 14.2 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.