Details for Dhp 226 Kodhavagga 17.6
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Dhp 226 Kodhavagga 17.6 Dhp 64
Prākrit P-Dhp 269 Āsavavagga 15.9 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.