Tibetan Texts
Derge / Peking editions (D / Q)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
D 1 / Q 1030 \'dul ba: ga 4a / nge 3b T 197.10, MA 63, MN 81
D 1 / Q 1030 \'dul ba: ka 304b / khe 284b SA 311, T 1448.3, T 108, SN 35.88, MN 145, Divy 2
D 1 / Q 1030 \'dul ba: kha 53a / ge 49a EA 50.4, T 211.38, MA 67, T 152.87, Ja 541, Ja 9, MN 83, Up 2.050
D 1 / Q 1030 \'dul ba: kha 63a / ge 58b T 20, DA 20, DN 3, SF 43, SHT Sutta 26, D 6 / Q 1035
D 1 / Q 1030 \'dul ba: kha 86a / ge 79b MA 212, MN 90
D 1 / Q 1030 \'dul ba: kha 101a / ge 92a T 69, MA 132, T 68, MN 82, SF 101, SF 283, Avs 90, SHT Sutta 18, Tib ed 10
D 1 / Q 1030 \'dul ba: nga 258a / ce 238a EA 43.7, T 22, DA 27, DN 2, SF 1, SF 288, SHT Sutta 58
D 3 / Q 1032 \'dul ba: cha 215a / je 199b T 211.31, T 212.14, T 1442.24, MA 14, MN 61, SHT Sutta 49
D 6 / Q 1035 \'dul ba: da 191a / ne 191a T 20, DA 20, DN 3, SF 43, SHT Sutta 26, D 1 / Q 1030
D 6 / Q 1035 \'dul ba: tha 82a / de 79a EA 38.10, MA 213, T 1451.8, AN 10.30, MN 89
D 31 / Q 747 ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བའི་མདོ། shes phyin: ka 180b1–183a7 / tsi 183b4–187a2 SA 379, T 109, T 1450.6, SN 56.11, Ps 2.7.1, SF 260, Lal 26
D 38 / Q 754 རིའི་ཀུན་དགའ་བོའི་མདོ། shes phyin: ka 276a5–279a2 / tsi 293a1–295b7 AN 10.60
D 41 / Q 757 ཉི་མའི་མདོ། shes phyin: ka 282a6–282b6 / tsi 299b1–300a2 SN 2.10
D 42 / Q 758 ཟླ་བའི་མདོ། shes phyin: ka 282b6–283a5 / tsi 300a2–300b3 SA 583, SA2 167, SN 2.9, SF 276, D 331 / Q 997
D 211 / Q 877 རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོ་དང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། mdo: tsha 123b1–125a3 / tsu 131a1–132b3 SA 298, T 124, SN 12.1–2, AN 11.17, MN 33, SF 256, SF 238, SF 165
D 296 / Q 962 གཞོན་ནུ་དཔེའི་མདོ། mdo: sha 295b2–297a2 / lu 324a1–325b2 SA 1226, SA2 53, SN 3.1
D 297 / Q 963 mdo: sha 297a / lu 325b T 1537.10, MA 181, T 776, MN 115, Up 1.032
D 300 / Q 966 འཕགས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་མདོ། mdo: sha 304b5–305a7 / lu 334a4–335a4 SA 726, SA 768, SN 45.2
D 313 / Q 979 mdo: sa 161b / shu 171a MN 133*
D 316 / Q 982 འཕགས་པ་བདེན་པ་བཞིའི་མདོ། mdo: sa 170a1–170b4 / shu 179b8–180b3 SA 403, EA 25.1, SN 56.21
D 331 / Q 997 mdo: sa 259b3–260a4 / shu 268a2–268b3 SA 583, SA2 167, SN 2.9, SF 276, D 42 / Q 758
D 337 / Q 1003 ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མདོ། mdo: sa 275a6–277a4 / shu 283b1–285a7 T 110, SN 56.12, SN 56.11*
D 339 / Q 1006 ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། mdo: sa 298b / shu 310b T 755, T 78, T 80, MA 170, T 79, T 81, MN 135, SF 76, SF 98, SF 87, SF 85, SF 88, SHT Sutta 67, Tib ed 40
D 617 / Q 599 འཕགས་པ་མཚན་མོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། rgyud: ba 56a / ya 96b MN 133*
D 974 gzungs \'dus: wam 101:90a MN 133*
D 4094 / Q 5595 Upāyikā (See Upāyikā Division)