Chinese Sūtras
Other Ekottarika Sūtras (T 126–149, 150B, 151)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
T 126 佛說阿羅漢具德 T ii 831a03 AN 1.188–234*, AN 1.235–247*, AN 1.248–257*, AN 1.258–267*
T 127 佛說四人出現世間 T ii 834c03 SN 3.21*
T 128a 須摩提女 T ii 835c16
T 128b 須摩提女 T ii 837c09
T 129 佛說三摩竭 T ii 843a25
T 130 佛說給孤長者女得度因緣 T ii 845c09
T 131 佛說婆羅門避死 T ii 854b04
T 132a 佛說食施護五福報 T ii 854c04 EA 32.11, T 132b, AN 5.37
T 132b 佛說食施獲五福報 T ii 855a14 EA 32.11, T 132a, AN 5.37
T 133 頻鞞娑羅王詣佛供養 T ii 855c03
T 134 佛說長者子六過出家 T ii 857a16
T 135 佛說力士移山 T ii 857c19
T 136 佛說四未曾有法 T ii 859b19
T 137 舍利弗摩訶目連遊四衢 T ii 860a18 EA 45.2, MN 67
T 138 佛說十一想思念如來 T ii 861a11 EA 49.10, AN 11.15, SHT Sutta 4
T 139 佛說四泥犁 T ii 861b12
T 140 阿那邠邱化七子 T ii 862a04
T 141 佛說阿遫達 T ii 863a21 EA 51.9, T 143, T 142b, T 142a, AN 7.63, AN 2.33*
T 142a 佛說玉耶女 T ii 863c15 EA 51.9, T 143, T 141, T 142b, AN 7.63
T 142b 玉耶女 T ii 864c07 EA 51.9, T 143, T 141, T 142a, AN 7.63
T 143 玉耶 T ii 865c20 EA 51.9, T 141, T 142b, T 142a, AN 7.63
T 144 佛說大愛道般泥洹 T ii 867a21
T 145 佛母般泥洹 T ii 869b11
T 146 舍衛國王夢見十事 T ii 870c18
T 147 佛說舍衛國王十夢 T ii 872a19
T 148 國王不梨先泥十夢 T ii 873a04
T 149 佛說阿難同學 T ii 874b04
T 150B 九橫 T ii 883a12
T 151 佛說阿含正行 T ii 883b23