Samyutta Nikāya 12.1

המקטע על סיבתיות

הבודהה אמר: "נזירים, כעת אלמד אתכם הופעה מותנית, הקשיבו היטב ושימו לב למה שאומר."

"כן אדון נכבד," השיבו הנזירים לנעלה.

הבודהה דיבר: "אם כך מה, נזירים, היא הופעה מותנית? עם בורות כתנאי, נזירים, מופיעים פעולות רצוניות; עם פעולות רצוניות כתנאי, נזירים, מופיעה הכרה; עם הכרה כתנאי, מופיעה מנטליות-חומריות; עם מנטליות-חומריות כתנאי, מופיעים ששת בסיסי החושים; עם ששת בסיסי החושים כתנאי, מופיע מגע; עם מגע כתנאי, מופיעה הרגשה; עם הרגשה כתנאי, מופיעה הישתוקקות; עם הישתוקקות כתנאי, מופיעה היקשרות; עם היקשרות כתנאי, מופיע קיום; עם קיום כתנאי, מופיעה לידה; עם לידה כתנאי, מופיעים הזדקנות ומוות, עצב ומרירות, כאב, מועקה וייאוש. כך ישנו מקור לכל מסת הסבל הזו. וזאת, נזירים, נקראת הופעה מותנית.

אך מהעלמות והפסקה מוחלטת של בורות, פעולות רצוניות נפסקות; מהעלמות והפסקה מוחלטת של פעולות רצוניות, הכרה נפסקת; מהעלמות והפסקה מוחלטת של הכרה, מנטליות-חומריות נפסקת; מהעלמות והפסקה מוחלטת של מנטליות-חומריות, ששת בסיסי החושים נפסקים; מהעלמות והפסקה מוחלטת של ששת בסיסי החושים, מגע נפסק; מהעלמות והפסקה מוחלטת של מגע, הרגשה נפסקת; מהעלמות והפסקה מוחלטת של הרגשה, הישתוקקות נפסקת; מהעלמות והפסקה מוחלטת של הישתוקקות, היקשרות נפסקת; מהעלמות והפסקה מוחלטת של היקשרות, קיום נפסק; מהעלמות והפסקה מוחלטת של קיום, לידה נפסקת; מהעלמות והפסקה מוחלטת של לידה, הזדקנות ומוות נפסקת, עצב ומרירות, כאב, מועקה וייאוש נפסקים; כך ישנו קץ לכל הסבל העצום הזה."