Samyutta Nikāya 56.11

דְהַמַּה-צַ'קַּה-פַּבַטַּנַה סוּטַּה

הנעת גלגל הדְהַמַּה

כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בוָארָאנַסִי, בחורשת הצבאים אשר באִיסִיפַּטַנַה. שם הוא פנה אל קבוצת חמשת הנזירים בדברים הבאים: נזירים, על היוצא לפרישות מחיי-בית לא לעסוק בשני קיצונים אלה, מהם השניים? מצד אחד ישנה ההתמסרות התאוותנית לרדיפת תענוגות חושים אשר היא נחותה, ארצית, המונית, לא-אצילית, ואינה מחוברת למה שמיטיב. ומצד שני ישנה ההתמסרות לסגפנות אשר היא מכאיבה, לא-אצילית, ואינה מחוברת למה שמיטיב .

בהמנעו מלפנות לשני קיצונים אלה הטַטְהָאגַטַה התעורר לידיעה הגבוהה של דרך-האמצע המולידה את העין הרואה, המולידה תובנה, המובילה להשקטה, לידיעה ישירה, להתעוררות, לנִיבָּאנַה.

ומהי דרך-האמצע הזו? זוהי דרך האציליים המתומנת, כלומר: הבנה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון. נזירים, זוהי דרך-האמצע שהושגה על ידי הטַטְהָאגַטַה המולידה את העין הרואה, המולידה תובנה, המובילה להשקטה, לידיעה ישירה, להתעוררות, לנִיבָּאנַה.

נזירים, זהו סבל כאמת האציליים: להיוולד זה סבל, להזדקן זה סבל, לחלות זה סבל, למות זה סבל, צער, בכי, כאב, עצב ויאוש הם סבל, להיות קשור למה שאינו אהוב זה סבל, להיות מופרד ממה שאהוב זה סבל, לא להשיג מה שרוצים זה סבל, בקצרה, חמשת מצרפי ההקשרות הם סבל.

נזירים, זהו מקור הסבל כאמת האציליים: זוהי ההשתוקקות אשר מובילה ללידה מחדש, כבולה בתענוג ותאווה, המוצאת הנאה פעם פה ופעם שם. כלומר, השתוקקות להנאות חושים, השתוקקות לקיום נוסף, השתוקקות להפסקת הקיום.

נזירים, זהו קץ הסבל כאמת האציליים: זוהי ההיעלמות המוחלטת והחדלון של השתוקקות זו ממש, עזיבה וזניחה שלה, שחרור ממנה, ניתוק ממנה.

נזירים, זוהי הדרך המובילה לקץ הסבל כאמת האציליים: זו בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר—השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.

'זהו הסבל כאמת האציליים': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'את הסבל כאמת האציליים יש להבין במלואו': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'הסבל כאמת האציליים הוּבן במלואו': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'זהו מקור הסבל כאמת האציליים': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'את מקור הסבל כאמת האציליים יש לזנוח': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'מקור הסבל כאמת האציליים נזנח': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'זהו קץ הסבל כאמת האציליים': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'את קץ הסבל כאמת האציליים יש לחוות': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'קץ הסבל כאמת האציליים נחווה': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיעה ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'זוהי הדרך המובילה לקץ הסבל כאמת האציליים': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'את הדרך הזו המובילה לקץ הסבל כאמת האציליים יש לממש': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

'הדרך הזו המובילה לקץ הסבל כאמת האציליים התממשה': כך הופיעה בי העין, הופיעה תובנה, הופיעה חוכמה, הופיע ידע, והופיע אור בנוגע לדברים שלא נשמעו קודם לכן.

נזירים, כל עוד הראייה והידיעה שלי את המציאות כפי שהיא באמת לא הייתה מטוהרת דיה בשנים-עשר אופנים, בשלושה היבטים של כל אחת מארבע אמיתות האציליים הללו, לא טענתי לגילוי העֵרוּת המלאה, שהיא הנעלה ביותר בכל העולם על כל הישויות השמימיות, המָארוֹת והבְּרַהְמוֹת, עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים .

אך ברגע שהראייה והידיעה שלי את המציאות כפי שהיא באמת הייתה מטוהרת דיה בשנים-עשר אופנים, בשלושה היבטים של כל אחת מארבע אמיתות האציליים הללו, אז טענתי לגילוי הערות המלאה, שהיא הנעלה ביותר בכל העולם על כל הישויות השמימיות, המָארוֹת והבְּרַהְמוֹת, עם הפרושים והברהמינים, עם השליטים והאנשים.

והידיעה והראייה הופיעו בי כך: 'שחרורי בלתי ניתן לערעור. זוהי הלידה האחרונה. מעתה לא תהיה עוד לידה.'

כך אמר הבּוּדְּהַה ו חמשת הנזירים היו מרוצים ושמחים מדבריו.

בעת שנאמרו הדברים הופיעה בתודעתו של קוּנְדַנְיָה המכובד עין הדְהַמַּה המושלמת וחסרת הדופי: 'כל מה שנוצר, נתון לחידלון'.

משגלגל הדְהַמַּה הונע על ידי הבּוּדְּהַה, נשמעה הקריאה בעולם הישויות השמימיות: ' בוָארָאנַסִי, בחורשת הצבאים אשר באִיסִיפַּטַנַה , גלגל הדְהַמַּה הנעלה הונע על ידי הבּוּדְּהַה, ואף אחד לא יוכל לעצור אותו בין אם נזיר, ישות, מָארַה או כל יצור שמיימי גבוה אחר בכל העולמות'.

כאשר נשמעה הקריאה בעולם הישויות השמימיות, העבירו כל הישויות בששת עולמות החושים השמימיים בתגובה את הקריאה למעלה עד שהגיעה לעולם השמיימי הגבוה של עולם החומר הטהור. וברגע שהגיעה הקריאה לעולם השמיימי הגבוה, מערכת עשרת אלפי העולמות רעשה והזדעזעה ואור בלתי ניתן לשיעור העולה על טבע הישויות השמימיות עצמן נראה בכל היקום.

אז אמר הבּוּדְּהַה: " קוּנְדַנְיָה באמת יודע, קוּנְדַנְיָה באמת יודע!". וכך הנזיר המכובד קיבל את השם אַנְיַיה קוּנְדַנְיַה—' קוּנְדַנְיָה אשר יודע'.