Details for Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga Nissaggiyā Pācittiyā 9 Rūpiya
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb NP 18 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iii 237
en vn pt
Pi Tv Bu Pm NP 18 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu NP 18 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
Lzh Sarv Bu Vb NP 18 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm NP 18 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 NP 18 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 NP 18 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot NP 18 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb NP 18 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm NP 18 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb NP 18 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm NP 18 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 NP 18 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm NP 18 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb NP 30 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm NP 30 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb NP 18 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm NP 18 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm NP 18 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm NP 18 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb NP 18 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm NP 18 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 18 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
Gap in manuscript Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm NP 20 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu NP 18 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb NP 21 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Pi Tv Bi Pm NP 21 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi NP 21 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Dg Bi Vb NP 9 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bi Pm NP 9 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb NP 18 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm NP 18 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH NP 9 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb NP 9 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm NP 9 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb NP 11 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm NP 11 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb NP 11 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm NP 11 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb NP 4 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bi Pm NP 4 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb NP 4 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga