Chinese Dharmaguptaka Vinaya
Bhikkhu Pātimokkha (2nd) (Lzh Dg Bu Pm 2)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Lzh Dg Bu Pm 2 Pj 1 Methunadhamma 40 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pj 2 Adinnādāna 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pj 3 Manussaviggaha 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Saṅghādisesā
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 5 Sañcaritta 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 6 Kuṭikāra 26 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 7 Vihārakāra 26 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 9 Aññabhāgiya 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 10 Saṅghabheda 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 12 Kuladūsaka 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 13 Dubbaca 42 
Aniyatā
Lzh Dg Bu Pm 2 Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
Lzh Dg Bu Pm 2 Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
Nissaggiyā Pācittiyā
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 1 Kathina 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 2 Udosita 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 3 Akālacīvara 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 4 Cīvarapaṭiggahana 29 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 5 Purāṇacīvara 29 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 6 Aññātakaviññatti 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 7 Tatuttari 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 8 Upakkhata 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 10 Rāja 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 11 Kosiya 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 12 Suddhakāla 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 13 Dvebhāga 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 14 Chabbassa 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 15 Nisīdanasanthata 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 16 Eḷakaloma 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 17 Eḷakalomadhovāpana 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 18 Rūpiya 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 19 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 20 Kayavikkaya 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 21 Patta 27 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 22 Ūnapañcabandhana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 23 Suttaviññatti 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 24 Mahāpesakāra 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 25 Cīvaraacchindana 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 26 Bhesajja 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 27 Vassikasāṭika 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 28 Accekacīvara 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 29 Sāsaṅka 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 NP 30 Pariṇata 42 
Pācittiyā
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 1 Musāvāda 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 2 Omasavāda 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 3 Pesuñña 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 4 Mātugāmasahaseyya 40 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 5 Anupasampannasahaseyya 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 6 Padasodhamma 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 7 Duṭṭhullārocana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 8 Bhūtārocana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 9 Dhammadesanā 36 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 10 Pathavīkhaṇana 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 11 Bhūtagāma 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 12 Aññavādaka 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 13 Ujjhāpanaka 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 16 Anupakhajja 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 17 Nikkaḍḍhana 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 19 Sappāṇaka 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 20 Mahallakavihāra 33 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 21 Ovāda 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 22 Atthaṅgata 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 23 Āmisa 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 24 Cīvaradāna 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 25 Cīvarasibbana 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 26 Rahonisajja 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 27 Saṃvidhāna 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 28 Nāvābhiruhana 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 29 Paripācita 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 30 Saṃvidhāna 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 31 Āvasathapiṇḍa 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 32 Paramparabhojana 29 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 33 Gaṇabhojana 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 34 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 35 Pavāraṇā 32 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 36 Dutiyapavāraṇā 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 37 Vikālabhojana 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 38 Sannidhikāraka 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 39 Dantapona 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 40 Paṇītabhojana 26 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 41 Acelaka 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 42 Cāritta 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 43 Sabhojana 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 44 Rahopaṭicchanna 33 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 45 Rahonisajja 27 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 46 Uyyojana 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 47 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 48 Uyyuttasenā 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 49 Senāvāsa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 50 Uyyodhika 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 51 Surāpāna 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 52 Hasadhamma 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 53 Aṅgulipatodaka 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 54 Anādariya 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 55 Bhiṃsāpana 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 56 Nahāna 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 57 Jotika 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 58 Cīvaraapanidhāna 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 59 Vikappana 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 60 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 61 Sañcicca 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 62 Sappāṇaka 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 63 Sañcicca 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 64 Duṭṭhulla 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 65 Ūnavīsativassa 27 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 66 Ukkoṭana 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 67 Theyyasattha 44 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 68 Antarāyika 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 69 Ukkhittasambhoga 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 70 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 71 Sahadhammika 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 72 Vilekhana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 73 Mohana 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 74 Dubbala 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 75 Chandaṃadatvāgamana 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 76 Kammapaṭibāhana 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 77 Upassuti 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 78 Pahāra 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 79 Talasattika 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 80 Amūlaka 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 81 Antepura 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 82 Ratana 43 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 83 Vikālagāmappavisana 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 84 Mañcapīṭha 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 85 Tūlonaddha 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 86 Sūcighara 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 87 Nisīdana 31 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 88 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 89 Vassikasāṭikā 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 90 Sugatacīvara 39 
Pāṭidesanīyā
Lzh Dg Bu Pm 2 Pd 1 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pd 2 Dutiyapāṭidesanīya 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pd 3 Tatiyapāṭidesanīya 28 
Lzh Dg Bu Pm 2 Pd 4 Catutthapāṭidesanīya 24 
Sekhiyā
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 1 Parimaṇḍala 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 2 Dutiyaparimaṇḍala 36 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 3 Ukkhittaka 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 4 Dutiyaukkhittaka 29 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 5 Not enter with robes around neck
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 6 Not sit with robes around neck
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 7 Oguṇṭhita 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 8 Dutiyaoguṇṭhita 31 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 9 Na vinyastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 10 Na vinyastikākṛta niṣatsyāma 10 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 11 Ukkuṭika 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 12 Khambhakata 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 13 Dutiyakhambhakata 30 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 14 Kāyappacālaka 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 15 Dutiyakāyappacālaka 24 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 16 Bāhuppacālaka 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 17 Dutiyabāhuppacālaka 23 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 18 Suppaṭicchanna 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 19 Dutiyasuppaṭicchanna 28 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 20 Okkhittacakkhu 40 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 21 Dutiyaokkhittacakkhu 30 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 22 Appasadda 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 23 Dutiyaappasadda 31 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 24 Ujjagghika 25 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 25 Dutiyaujjagghika 23 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 26 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 27 Samatittika 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 28 Samasūpakapaṭiggahaṇa 15 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 29 Samasūpaka 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 30 Sapadāna 29 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 31 Thūpakata 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 32 Sūpodanaviññatti 33 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 33 Odanappaṭicchādana 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 34 Ujjhānasaññī 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 35 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 36 Nātimahanta 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 37 Anāhaṭa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 38 Sakabaḷa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 39 Piṇḍukkhepaka 21 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 40 Sitthāvakāraka 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 41 Avagaṇḍakāraka 36 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 42 Capucapukāraka 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 43 Surusurukāraka 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 44 Jivhānicchāraka 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 45 Hatthaniddhunaka 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 46 Sabbahattha 14 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 47 Sāmisa 42 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 48 Sasitthaka 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 49 Hariteuccāra 34 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 50 Udakeuccāra 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 51 Ṭhitouccāra 39 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 52
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 53 Not teach one with robes around neck.
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 54 Oguṇṭhita 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 55 Veṭhita 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 56 Na kaṃbhākṛtasya 13 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 57 Pāduka 36 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 58 Upāhanāruḷha 38 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 59 Yāna 33 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 60 Not sleep in stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 61 Not hide valuables in stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 62 Not enter stupa with shoes
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 63 Not enter stupa with shoes in hand
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 64 Not go around stupa wearing shoes
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 65 Not enter stupa wearing sandals
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 66 Not enter stupa with sandals in hand
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 67 Not eat at base of stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 68 Not take corpse by stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 69 Not bury corpse in stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 70 Not burn corpse at base of stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 71 Not burn corpse towards stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 72 Not burn corpse near stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 73 Not take corpse’s robe by stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 74 Not urinate on stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 75 Not urinate towards stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 76 Not urinate around stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 77 Not take Buddha image in toilet
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 78 Not chew tooth-stick at base of stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 79 Not chew tooth-stick towards stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 80 Not chew tooth-stick around stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 81 Not spit at base of stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 82 Not spit towards stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 83 Not spit around stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 84 Not stretch feet towards stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 85 Not live upstairs of a stupa
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 86 Ṭhita 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 87 Sayana 31 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 88 Chamā 11 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 89 Nīcāsana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 90 Pacchatogamana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 91 Not teach one on higher path
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 92 Uppathenagamana 41 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 93 Not interlace hands while travelling
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 94 Na sādhikapauruṣa 26 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 95 Not carry bowl on stick
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 96 Daṇḍapāṇi 37 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 97
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 99 Satthapāṇi 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 100 Chattapāṇi 40 
Adhikaraṇasamathā
Lzh Dg Bu Pm 2 As 1 Sammukhāvinaya 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 As 2 Sativinaya 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 As 3 Amūḷhavinaya 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 As 4 Paṭiññātakaraṇa 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 As 5 Tassapāpiyasikā 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 As 6 Yebhuyyasikā 35 
Lzh Dg Bu Pm 2 As 7 Tiṇavatthāraka 35