Details for Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga Sekhiyā 28 Samasūpakapaṭiggahaṇa
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Sk 29 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iv 190
en vn
Pi Tv Bu Pm Sk 29 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Sk 29 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
No parallel Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Sk 42 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Sk 42 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Sk 28 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Sk 28 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 28 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Sk 27 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb Sk 29 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
en
Pi Tv Bi Pm Sk 29 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi Sk 29 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Dg Bi Vb Sk 28 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Dg Bi Pm Sk 28 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Sk 43 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Sk 43 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga