Details for Chinese Dharmaguptaka Vinaya Ekottara 1 Vinaya Ekottara
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Sarvāstivāda Khandhaka
Lzh Dg VE 1 Chinese Dharmaguptaka Vinaya Ekottara T22 no. 1428 p. 990b9–T22 no. 1428 p. 1014b20
vn
No parallel Chinese Mahīśāsaka Khandhaka
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka
No parallel Pāli Theravāda Khandhaka
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Abhisamācārika