Chinese Mahāsaṅghika Vinaya
Abhisamācārika (Lzh Mg Asc)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Lzh Mg Asc 1 Vagga 1. Saṅghathera
vn
Lzh Mg Asc 2 Vagga 2. Sayanāsana
vn
Lzh Mg Asc 3 Vagga 3. Kaṭhina
vn
Lzh Mg Asc 4 Vagga 4. Āgantuka
vn
Lzh Mg Asc 5 Vagga 5. Āraññaka
vn
Lzh Mg Asc 6 Vagga 6. Nevāsika
vn
Lzh Mg Asc 7 Vagga 7. Padīpa
vn