Details for Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka 11 Vagga 11. Khepana
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Sarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Dharmaguptaka Khandhaka
No parallel Chinese Mahīśāsaka Khandhaka
Lzh Mg Bu Pn 11 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka
vn
No parallel Pāli Theravāda Khandhaka
Skt Lo Bu Pn 11 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pakiṇṇaka