Chinese Mahāsaṅghika Vinaya
Bhikkhu Vibhaṅga (Lzh Mg Bu Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Lzh Mg Bu Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
vn
Saṅghādisesā
Lzh Mg Bu Vb Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 5 Sañcaritta 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 6 Kuṭikāra 26 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 7 Vihārakāra 26 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 9 Aññabhāgiya 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 10 Saṅghabheda 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 12 Dubbaca 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ss 13 Kuladūsaka 38 
vn
Aniyatā
Lzh Mg Bu Vb Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
vn
Lzh Mg Bu Vb Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
vn
Nissaggiyā Pācittiyā
Lzh Mg Bu Vb NP 1 Kathina 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 2 Udosita 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 3 Akālacīvara 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 4 Cīvarapaṭiggahana 29 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 5 Purāṇacīvara 29 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 6 Aññātakaviññatti 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 7 Tatuttari 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 8 Upakkhata 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 10 Rāja 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 11 Suddhakāla 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 12 Dvebhāga 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 13 Kosiya 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 14 Chabbassa 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 15 Nisīdanasanthata 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 16 Eḷakaloma 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 17 Eḷakalomadhovāpana 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 18 Rūpiya 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 19 Kayavikkaya 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 20 Rūpiyasaṁvohāra 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 21 Patta 27 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 22 Ūnapañcabandhana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 23 Bhesajja 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 24 Cīvaraacchindana 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 25 Vassikasāṭika 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 26 Suttaviññatti 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 27 Mahāpesakāra 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 28 Accekacīvara 38 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 29 Sāsaṅka 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb NP 30 Pariṇata 42 
vn
Pācittiyā
Lzh Mg Bu Vb Pc 1 Musāvāda 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 2 Omasavāda 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 3 Pesuñña 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 4 Ukkoṭana 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 5 Dhammadesanā 36 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 7 Bhūtārocana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 8 Duṭṭhullārocana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 9 Dubbala 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 10 Vilekhana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 12 Ujjhāpanaka 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 13 Aññavādaka 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 16 Anupakhajja 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 17 Nikkaḍḍhana 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 19 Sappāṇaka 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 20 Mahallakavihāra 33 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 21 Ovāda 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 22 Atthaṅgata 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 23 Bhikkhunupassaya 10 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 24 Āmisa 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 25 Rahonisajja 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 26 Saṃvidhāna 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 27 Nāvābhiruhana 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 28 Cīvaradāna 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 29 Cīvarasibbana 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 30 Paripācita 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 31 Āvasathapiṇḍa 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 32 Paramparabhojana 29 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 33 Pavāraṇā 32 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 34 Dutiyapavāraṇā 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 35 Dantapona 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 36 Vikālabhojana 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 37 Sannidhikāraka 43 
Lzh Mg Bu Vb Pc 38 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 39 Paṇītabhojana 26 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 40 Gaṇabhojana 43 
Lzh Mg Bu Vb Pc 41 Jotika 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 42 Anupasampannasahaseyya 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 43 Kammapaṭibāhana 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 44 Uyyojana 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 45 Antarāyika 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 46 Ukkhittasambhoga 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 47 Samaṇuddesaantarāyika 44 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 48 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 49 Ratana 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 50 Nahāna 38 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 51 Sappāṇaka 38 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 52 Acelaka 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 53 Sabhojana 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 54 Rahopaṭicchanna 33 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 55 Uyyuttasenā 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 56 Senāvāsa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 57 Uyyodhika 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 58 Pahāra 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 59 Talasattika 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 60 Duṭṭhulla 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 61 Sañcicca 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 62 Sañcicca 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 63 Vikappana 39 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 64 Cīvaraapanidhāna 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 65 Bhiṃsāpana 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 66 Hasadhamma 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 67 Aṅgulipatodaka 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 68 Saṃvidhāna 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 69 Mātugāmasahaseyya 40 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 70 Rahonisajja 27 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 71 Ūnavīsativassa 27 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 72 Theyyasattha 44 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 73 Pathavīkhaṇana 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 74 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 75 Sahadhammika 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 76 Surāpāna 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 77 Anādariya 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 78 Upassuti 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 79 Chandaṃadatvāgamana 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 80 Vikālagāmappavisana 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 81 Cāritta 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 82 Antepura 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 83 Sūcighara 39 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 84 Mañcapīṭha 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 85 Tūlonaddha 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 86 Nisīdana 31 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 87 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 88 Vassikasāṭikā 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 89 Sugatacīvara 39 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 90 Amūlaka 43 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 91 Pariṇāmana 17 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pc 92 Mohana 39 
vn
Pāṭidesanīyā
Lzh Mg Bu Vb Pd 1 Catutthapāṭidesanīya 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pd 2 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pd 3 Dutiyapāṭidesanīya 24 
vn
Lzh Mg Bu Vb Pd 4 Tatiyapāṭidesanīya 28 
vn
Sekhiyā
Lzh Mg Bu Vb Sk 1 Parimaṇḍala 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 2 Dutiyaparimaṇḍala 36 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 3 Suppaṭicchanna 39 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 4 Okkhittacakkhu 40 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 5 Appasadda 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 6 Ujjagghika 25 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 7 Oguṇṭhita 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 8 Ukkhittaka 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 9 Ukkuṭika 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 10 Khambhakata 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 11 Kāyappacālaka 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 12 Sīsappacālaka 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 13 Bāhuppacālaka 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 14 Dutiyasuppaṭicchanna 28 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 15 Dutiyaokkhittacakkhu 30 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 16 Dutiyaappasadda 31 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 17 Dutiyaujjagghika 23 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 18 Dutiyaoguṇṭhita 31 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 19 Dutiyaukkhittaka 29 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 20 Pallatthika 26 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 21 Na sakthni 11 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 22 Dutiyakhambhakata 30 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 23 Na niṣaṇṇo hastaṃ kokṛtyamvā pādakaukṛtyamvā
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 24 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 25 Samasūpaka 38 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 26 Thūpakata 38 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 27 Avagaṇḍakāraka 36 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 28 Nāvakīrṇakāraka 11 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 29 Nātimahanta 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 30 Anāhaṭa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 31 Piṇḍukkhepaka 21 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 32 Kabaḷāvacchedaka 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 33 Sakabaḷa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 34 Pattanillehaka 36 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 35 Hatthanillehaka 33 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 36 Aṅgulinillehaka
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 37 Capucapukāraka 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 38 Surusurukāraka 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 39 Na gulugulu 17 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 40 Sitthāvakāraka 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 41 Hatthaniddhunaka 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 42 Ujjhānasaññī 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 43 Pattasaññī 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 44 Sūpodanaviññatti 33 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 45 Odanappaṭicchādana 39 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 46 Sāmisa 42 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 47 Sasitthaka 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 48 Ṭhita 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 49 Nisinno sayanassa 10 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 50 Nīcāsana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 51 Upāhanāruḷha 38 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 52 Pāduka 36 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 53 Oguṇṭhita 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 54 Veṭhita 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 55 Nokkuṭikaṁ nisinnassa
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 56 Pallatthika 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 57 Satthapāṇi 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 58 Āvudhapāṇi 31 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 59 Daṇḍapāṇi 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 60 Chattapāṇi 40 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 61 Pacchatogamana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 62 Yāna 33 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 63 Uppathenagamana 41 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 64 Hariteuccāra 34 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 65 Udakeuccāra 37 
vn
Lzh Mg Bu Vb Sk 66 Ṭhitouccāra 39 
vn
Adhikaraṇasamathā
Lzh Mg Bu Vb As 1 Sammukhāvinaya 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb As 2 Sativinaya 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb As 3 Amūḷhavinaya 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb As 4 Paṭiññātakaraṇa 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb As 5 Tassapāpiyasikā 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb As 6 Yebhuyyasikā 35 
vn
Lzh Mg Bu Vb As 7 Tiṇavatthāraka 35 
vn