Details for Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga Sekhiyā 18 Dutiyaoguṇṭhita
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Sk 24 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iv 189
en vn
Pi Tv Bu Pm Sk 24 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Sk 24 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
Lzh Sarv Bu Vb Sk 32 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Sk 32 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Sk 25 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Sk 32 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Sk 32 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Sk 32 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Sk 44 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Sk 44 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb Sk 18 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm Sk 18 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm Sk 18 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm Sk 18 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Sk 8 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Sk 8 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 8 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Sk 13 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb Sk 24 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
en
Pi Tv Bi Pm Sk 24 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bi Sk 24 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Dg Bi Vb Sk 8 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Dg Bi Pm Sk 8 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb Sk 44 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Sk 44 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH Sk 31 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Sk 30 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Sk 30 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb Sk 31 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mg Bi Pm Sk 31 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb Sk 18 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga