Details for Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha Sekhiyā 66 Anāhaṭa
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Sk 41 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iv 194
en vn
Pi Tv Bu Pm Sk 41 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Sk 41 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
Lzh Sarv Bu Vb Sk 66 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Sk 70 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Sk 64 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Sk 69 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Sk 70 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Sk 50 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Sk 70 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Sk 52 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Sk 52 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 Sk 52 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm Sk 51 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Sk 66 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Sk 66 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb Sk 30 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm Sk 30 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm Sk 31 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm Sk 31 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Sk 37 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Sk 37 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 37 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Sk 65 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Sk 35 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Skt Bu Pm Qizil Sk 69 Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb Sk 41 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
en
Pi Tv Bi Pm Sk 41 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi Sk 41 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Dg Bi Vb Sk 37 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Dg Bi Pm Sk 37 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb Sk 66 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Sk 66 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH Sk 69 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Sk 66 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Sk 66 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb Sk 51 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm Sk 51 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Sk 53 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Sk 53 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb Sk 43 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mg Bi Pm Sk 43 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb Sk 32 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga