Chinese Mahīśāsaka Vinaya
Bhikkhunī Vibhaṅga (Lzh Mi Bi Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Lzh Mi Bi Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Lzh Mi Bi Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Lzh Mi Bi Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Lzh Mi Bi Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Lzh Mi Bi Vb Pj 5 Ubbhajāṇumaṇḍalikā 15 
Lzh Mi Bi Vb Pj 6 Vajjappaṭicchādikā 16 
Lzh Mi Bi Vb Pj 7 Aṭṭhavatthukā 16 
Lzh Mi Bi Vb Pj 8 Ukkhittānuvattikā 16 
Saṅghādisesā
Lzh Mi Bi Vb Ss 1 Sañcaritta 42 
Lzh Mi Bi Vb Ss 2 Duṭṭhadosa 43 
Lzh Mi Bi Vb Ss 3 Aññabhāgiya 43 
Lzh Mi Bi Vb Ss 4 Corīvuṭṭhāpikā 16 
Lzh Mi Bi Vb Ss 5 Ukkhittakaosāraṇa 15 
Lzh Mi Bi Vb Ss 6 Ekagāmantara 16 
Lzh Mi Bi Vb Ss 7 Ussayavādikā 12 
Lzh Mi Bi Vb Ss 8 Avassutā avassutassa 15 
Lzh Mi Bi Vb Ss 9 Kiṃ te avassuto vā anavassuto vā 16 
Lzh Mi Bi Vb Ss 10 Saṅghabheda 41 
Lzh Mi Bi Vb Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
Lzh Mi Bi Vb Ss 12 Kuladūsaka 38 
Lzh Mi Bi Vb Ss 13 Dubbaca 42 
Lzh Mi Bi Vb Ss 14 Saṃsaṭṭhā 15 
Lzh Mi Bi Vb Ss 15 Saṃsaṭṭhānuvattaka 15 
Lzh Mi Bi Vb Ss 16 Adhikaraṇakupita 15 
Lzh Mi Bi Vb Ss 17 Sikkhaṃpaccācikkhaṇa 15 
Nissaggiyā Pācittiyā
Lzh Mi Bi Vb NP 1 Kathina 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 2 Udosita 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 3 Akālacīvara 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 4 Aññātakaviññatti 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 5 Tatuttari 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 6 Upakkhata 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 7 Dutiyaupakkhata 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 8 Rāja 43 
Lzh Mi Bi Vb NP 9 Suttaviññatti 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 10 Mahāpesakāra 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 11 Cīvaraacchindana 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 12 Pariṇata 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 13 Bhesajja 42 
Lzh Mi Bi Vb NP 14 Accekacīvara 38 
Lzh Mi Bi Vb NP 15 Ūnapañcabandhana 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 16 Kayavikkaya 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 17 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 18 Rūpiya 41 
Lzh Mi Bi Vb NP 19 Aññaviññāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb NP 20 Akālacīvara 13 
Lzh Mi Bi Vb NP 21 Cīvaraparivattana
Lzh Mi Bi Vb NP 22 Niḥśṛjāti
Lzh Mi Bi Vb NP 23 Garupāvuraṇa 16 
Lzh Mi Bi Vb NP 24 Lahupāvuraṇa 16 
Lzh Mi Bi Vb NP 25 Saṃghikacetapana 16 
Lzh Mi Bi Vb NP 26 Gaṇikacetāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb NP 27 Puggalikacetāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb NP 28 Dutiyagaṇikacetāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb NP 29 Beautiful vessels
Lzh Mi Bi Vb NP 30 Pattasannicaya 16 
Pācittiyā
Lzh Mi Bi Vb Pc 1 Musāvāda 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 2 Omasavāda 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 3 Pesuñña 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 4 Dhammadesanā 36 
Lzh Mi Bi Vb Pc 5 Ukkoṭana 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 7 Anupasampannasahaseyya 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 8 Bhūtārocana 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 9 Duṭṭhullārocana 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 10 Vilekhana 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 12 Aññavādaka 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 13 Ujjhāpanaka 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Lzh Mi Bi Vb Pc 16 Nikkaḍḍhana 37 
Lzh Mi Bi Vb Pc 17 Anupakhajja 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 19 Sappāṇaka 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 20 Paramparabhojana 29 
Lzh Mi Bi Vb Pc 21 Gaṇabhojana 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 22 Āvasathapiṇḍa 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 23 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 24 Pavāraṇā 32 
Lzh Mi Bi Vb Pc 25 Dutiyapavāraṇā 35 
Lzh Mi Bi Vb Pc 26 Dantapona 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 27 Vikālabhojana 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 28 Sannidhikāraka 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 29 Rahopaṭicchanna 33 
Lzh Mi Bi Vb Pc 30 Uyyuttasenā 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 31 Senāvāsa 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 32 Uyyodhika 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 33 Antarāyika 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 34 Ukkhittasambhoga 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 35 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Lzh Mi Bi Vb Pc 36 Sañcicca 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 37 Sañcicca 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 38 Chandaṃadatvāgamana 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 39 Aṅgulipatodaka 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 40 Hasadhamma 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 41 Mātugāmasahaseyya 40 
Lzh Mi Bi Vb Pc 42 Surāpāna 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 43 Anādariya 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 44 Pathavīkhaṇana 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 45 Upassuti 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 46 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 47 Sahadhammika 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 48 Mohana 39 
Lzh Mi Bi Vb Pc 49 Theyyasattha 44 
Lzh Mi Bi Vb Pc 50 Saṃvidhāna 35 
Lzh Mi Bi Vb Pc 51 Jotika 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 52 Ratana 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 53 Nahāna 38 
Lzh Mi Bi Vb Pc 54 Pahāra 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 55 Talasattika 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 56 Bhiṃsāpana 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 57 Amūlaka 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 58 Uyyojana 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 59 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 60 Cīvaraapanidhāna 43 
Lzh Mi Bi Vb Pc 61 Kammapaṭibāhana 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 62 Dubbala 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 63 Vikappana 39 
Lzh Mi Bi Vb Pc 64 Cāritta 42 
Lzh Mi Bi Vb Pc 65 Tūlonaddha 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 66 Mañcapīṭha 41 
Lzh Mi Bi Vb Pc 67 Sūcighara 39 
Lzh Mi Bi Vb Pc 68 Sugatacīvara 39 
Lzh Mi Bi Vb Pc 69 Pariṇāmana 17 
Lzh Mi Bi Vb Pc 70 Lasuṇa 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 71 Talaghātaka 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 72 Jatumaṭṭhaka 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 73 Udakasuddhika 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 74 Sambādhaloma 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 75 Rahonisajja 34 
Lzh Mi Bi Vb Pc 76 Ajjhokāsasallapana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 77 Standing alone with monk
Lzh Mi Bi Vb Pc 78 Paṭicchannokāsa 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 79 Whispering with monk
Lzh Mi Bi Vb Pc 80 Dutiyikauyyojana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 81 Nagga 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 82 Walking in bathing cloth after bath
Lzh Mi Bi Vb Pc 83 Not returning robes ceremonially offered during ordination
Lzh Mi Bi Vb Pc 84 Paṭibāhana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 85 Cīvarasibbana
Lzh Mi Bi Vb Pc 86 Cīvara-pārihārika
Lzh Mi Bi Vb Pc 87 Cīvaradāna 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 88 Directing to a Sangha what was meant for an individual
Lzh Mi Bi Vb Pc 89 Kulamaccharinī 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 90 Keep early or late vassa
Lzh Mi Bi Vb Pc 91 Abhikkhukāvāsa 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 92 Antovassa 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 93 Apavāraṇā 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 94 Cārikanapakkamana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 95 Antoraṭṭha 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 96 Tiroraṭṭha 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 97 Āvasathavihāra
Lzh Mi Bi Vb Pc 98 Prakramati
Lzh Mi Bi Vb Pc 99 Rājāgāra
Lzh Mi Bi Vb Pc 100 Ovādūpasaṅkamana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 101 Ārāmapavisana 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 102 Ūnadvādasavassa 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 103 Paripuṇṇavīsativassa-sikkhita-kumāribhūta-asammata 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 104 Ūnadvādasavassa-gihigata 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 105 Paripuṇṇadvādasavassa-sikkhita-gihigata-asammata 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 106 Giving sikkhamānā to maiden under 18
Lzh Mi Bi Vb Pc 107 Giving sikkhamānā to maiden under 18 without Sangha’s agreement
Lzh Mi Bi Vb Pc 108 Cīvaradāna-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 109 Kiṁ punaḥ
Lzh Mi Bi Vb Pc 110 Ovāda 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 111 Anubandha-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 112 Sahajīvinī-ananuggahaṇa 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 113 Adeśitaśikṣā
Lzh Mi Bi Vb Pc 114 Sikkhita-sikkhamānā-asammata 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 115 Paripuṇṇavīsativassa-asikkhita-kumāribhūta 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 116 Gabbhinī 10 
Lzh Mi Bi Vb Pc 117 Pāyantī
Lzh Mi Bi Vb Pc 118 Anuvassa 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 119 Ekato viśuddhā 10 
Lzh Mi Bi Vb Pc 120 Not following preceptor for 6 years
Lzh Mi Bi Vb Pc 121 Nānuśāset 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 122 Sahajīvinī-avūpakāsana 14 
Lzh Mi Bi Vb Pc 123 Naupaṭṭhāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 124 Ananuññāta 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 125 Ordain one with debt or illness
Lzh Mi Bi Vb Pc 126 Ananuññāta 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 127 Ordain one with debt or illness
Lzh Mi Bi Vb Pc 128 Rattandhakāra 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 129 Anāpucchāabhinisīdana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 130 Bhojanadāna
Lzh Mi Bi Vb Pc 131 Telling laity of nun’s offence
Lzh Mi Bi Vb Pc 132 Rodana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 133 Paraujjhāpanaka 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 134 Paraabhisapana 17 
Lzh Mi Bi Vb Pc 135 Tirokuṭṭuccārachaḍḍana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 136 Tirokuṭṭuccārachaḍḍana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 137 Harituccārachaḍḍana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 138 Harituccārachaḍḍana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 139 Anāpucchāsantharaṇa 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 140 Not properly answering
Lzh Mi Bi Vb Pc 141 Yāna 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 142 Chattupāhana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 143 Upatiṭṭhana 14 
Lzh Mi Bi Vb Pc 144 Tiracchānavijjāpariyāpuṇana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 145 Tiracchānavijjāvācana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 146 Supporting oneself with worldly arts
Lzh Mi Bi Vb Pc 147 Teaching worldly arts to laity
Lzh Mi Bi Vb Pc 148 Gihiveyyāvacca 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 149 Ekattharaṇatuvaṭṭana 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 150 Ekattharaṇatuvaṭṭana 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 151 Ekamañcatuvaṭṭana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 152 Ekamañcatuvaṭṭana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 153 Gandhavaṇṇaka 17 
Lzh Mi Bi Vb Pc 154 Vāsitaka 14 
Lzh Mi Bi Vb Pc 155 Itthālaṅkāra 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 156 Itthālaṅkāra 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 157 Saṅghāṇi
Lzh Mi Bi Vb Pc 158 Itthālaṅkāra 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 159 Growing hair
Lzh Mi Bi Vb Pc 160 Keeping long hair
Lzh Mi Bi Vb Pc 161 Wearing tight clothes
Lzh Mi Bi Vb Pc 162 Making tight clothes for another
Lzh Mi Bi Vb Pc 163 Suttakantana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 164 Āsandiparibhuñjana
Lzh Mi Bi Vb Pc 165 Anāpucchāpakkamana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 166 Āmakadhañña 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 167 Nikkaḍḍhana 14 
Lzh Mi Bi Vb Pc 168 Pasākhejāta 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 169 Leaving monastery towards sunset
Lzh Mi Bi Vb Pc 170 Visiting families towards sunset
Lzh Mi Bi Vb Pc 171 Start eating without invitation
Lzh Mi Bi Vb Pc 172 Not going away after expulsion
Lzh Mi Bi Vb Pc 173 Not going immediately when Sangha has agreed
Lzh Mi Bi Vb Pc 174 Naccagīta 12 
Lzh Mi Bi Vb Pc 175 Antoraṭṭha 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 176 Ordain hermaphrodite
Lzh Mi Bi Vb Pc 177 Ordain one with rectovaginal fistula
Lzh Mi Bi Vb Pc 178 Ordaining incontinent
Lzh Mi Bi Vb Pc 179 Bowing to monks
Lzh Mi Bi Vb Pc 180 Sambādhaloma 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 181 Saṁkakṣikā
Lzh Mi Bi Vb Pc 182 Teach having sat close with householder
Lzh Mi Bi Vb Pc 183 Singing
Lzh Mi Bi Vb Pc 184 Concealing a gift of fine robes
Lzh Mi Bi Vb Pc 185 Kālaatikkamana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 186 Pañhāpucchana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 187 Placing semen inside oneself
Lzh Mi Bi Vb Pc 188 Making fire like non-Buddhist ritual
Lzh Mi Bi Vb Pc 189 Nagga 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 190 Tiracchānavijjāpariyāpuṇana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pc 191 Giving ordination in only one Sangha
Lzh Mi Bi Vb Pc 192 Giving ordination alone
Lzh Mi Bi Vb Pc 193 Giving ordination to sikkhamānā alone
Lzh Mi Bi Vb Pc 194 Giving precepts to sikkhamānā alone
Lzh Mi Bi Vb Pc 195 Giving ordination the next day after training for two years
Lzh Mi Bi Vb Pc 196 Delaying ordination
Lzh Mi Bi Vb Pc 197 Weaving one’s own robe
Lzh Mi Bi Vb Pc 198 Antoraṭṭha 16 
Lzh Mi Bi Vb Pc 199 Making an image of oneself
Lzh Mi Bi Vb Pc 200 Dressing like lay woman
Lzh Mi Bi Vb Pc 201 Walking against stream
Lzh Mi Bi Vb Pc 202 Lying on back and directing water downwards
Lzh Mi Bi Vb Pc 203 Making waist slender
Lzh Mi Bi Vb Pc 204 Adorning like a wife 10 
Lzh Mi Bi Vb Pc 205 Adorning like a wife 10 
Lzh Mi Bi Vb Pc 206 Adorning like a wife 10 
Lzh Mi Bi Vb Pc 207 Looking at oneself with lust
Lzh Mi Bi Vb Pc 208 Looking at oneself in mirror
Lzh Mi Bi Vb Pc 209 Casting fortunes
Lzh Mi Bi Vb Pc 210 Saṃsaṭṭha 12 
Pāṭidesanīyā
Lzh Mi Bi Vb Pd 1 Sappiviññāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pd 2 Telaviññāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pd 3 Madhuviññāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pd 4 Phāṇitaviññāpana 13 
Lzh Mi Bi Vb Pd 5 Khīraviññāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pd 6 Dadhiviññāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pd 7 Macchaviññāpana 16 
Lzh Mi Bi Vb Pd 8 Maṃsaviññāpana 16 
Sekhiyā
Lzh Mi Bi Vb Sk 1 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 2 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 3 Na vikīrṇaṁ nivāsayiṣyāma 15 
Lzh Mi Bi Vb Sk 4 Na tālapatraṁ 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 5 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 6 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 7 Na kalāpakaṁ 14 
Lzh Mi Bi Vb Sk 8 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 9 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 10 Na vikīrṇaṁ prāvariṣyāma 12 
Lzh Mi Bi Vb Sk 11 Suppaṭicchanna 39 
Lzh Mi Bi Vb Sk 12 Dutiyasuppaṭicchanna 28 
Lzh Mi Bi Vb Sk 13 Ukkhittaka 37 
Lzh Mi Bi Vb Sk 14 Dutiyaukkhittaka 29 
Lzh Mi Bi Vb Sk 15 Na paryastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Mi Bi Vb Sk 16 Pallatthika 26 
Lzh Mi Bi Vb Sk 17 Na sakthni 11 
Lzh Mi Bi Vb Sk 18 Nātyastikākṛtā niṣatsyāma
Lzh Mi Bi Vb Sk 19 Kāyappacālaka 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 20 Dutiyakāyappacālaka 24 
Lzh Mi Bi Vb Sk 21 Sīsappacālaka 37 
Lzh Mi Bi Vb Sk 22 Dutiyasīsappacālaka 19 
Lzh Mi Bi Vb Sk 23 Na cāṃsapracālakā pravekṣyāma 12 
Lzh Mi Bi Vb Sk 24 Na cāṃsapracālakā niṣatsyāma 12 
Lzh Mi Bi Vb Sk 25 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
Lzh Mi Bi Vb Sk 26 Na hastasaṃlagnikaya niṣatsyāma 12 
Lzh Mi Bi Vb Sk 27 Not enter unknown
Lzh Mi Bi Vb Sk 28 Not sit unknown
Lzh Mi Bi Vb Sk 29 Khambhakata 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 30 Dutiyakhambhakata 30 
Lzh Mi Bi Vb Sk 31 Na pāṇau hanum pravekṣyāma
Lzh Mi Bi Vb Sk 32 Na pāṇau hanum niṣatsyāma 12 
Lzh Mi Bi Vb Sk 33 Bāhuppacālaka 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 34 Dutiyabāhuppacālaka 23 
Lzh Mi Bi Vb Sk 35 Not enter proudly 11 
Lzh Mi Bi Vb Sk 36 Not sit proudly 10 
Lzh Mi Bi Vb Sk 37 Okkhittacakkhu 40 
Lzh Mi Bi Vb Sk 38 Dutiyaokkhittacakkhu 30 
Lzh Mi Bi Vb Sk 39 Ukkuṭika 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 40 Notkuṭukā niṣatsyāma 11 
Lzh Mi Bi Vb Sk 41 Na viḍaṅgikaya pravekṣyāma 11 
Lzh Mi Bi Vb Sk 42 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
Lzh Mi Bi Vb Sk 43 Oguṇṭhita 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 44 Dutiyaoguṇṭhita 31 
Lzh Mi Bi Vb Sk 45 Ujjagghika 25 
Lzh Mi Bi Vb Sk 46 Dutiyaujjagghika 23 
Lzh Mi Bi Vb Sk 47 Appasadda 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 48 Dutiyaappasadda 31 
Lzh Mi Bi Vb Sk 49 Susaṃvuta 33 
Lzh Mi Bi Vb Sk 50 Dutiyasusaṃvuta 22 
Lzh Mi Bi Vb Sk 51 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 52 Samatittika 34 
Lzh Mi Bi Vb Sk 53 Samasūpaka 38 
Lzh Mi Bi Vb Sk 54 Sapadāna 29 
Lzh Mi Bi Vb Sk 55 Thūpakata 38 
Lzh Mi Bi Vb Sk 56 Pattanillehaka 36 
Lzh Mi Bi Vb Sk 57 Nojjighrantaḥ 12 
Lzh Mi Bi Vb Sk 58 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 39 
Lzh Mi Bi Vb Sk 59 Sitthāvakāraka 34 
Lzh Mi Bi Vb Sk 60 Sāmisa 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 61 Surusurukāraka 35 
Lzh Mi Bi Vb Sk 62 Capucapukāraka 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 63 Jivhānicchāraka 37 
Lzh Mi Bi Vb Sk 64 Nātimahanta 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 65 Parimaṇḍala 34 
Lzh Mi Bi Vb Sk 66 Anāhaṭa 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 67 Not eat screwing up nose
Lzh Mi Bi Vb Sk 68 Kabaḷāvacchedaka 37 
Lzh Mi Bi Vb Sk 69 Avagaṇḍakāraka 36 
Lzh Mi Bi Vb Sk 70 Sakabaḷa 42 
Lzh Mi Bi Vb Sk 71 Not get food by stretching arm
Lzh Mi Bi Vb Sk 72 Hatthaniddhunaka 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 73 Nāvakīrṇakāraka 11 
Lzh Mi Bi Vb Sk 74 Na gulugulu 17 
Lzh Mi Bi Vb Sk 75 Piṇḍukkhepaka 21 
Lzh Mi Bi Vb Sk 76 Sasitthaka 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 77 Odanappaṭicchādana 39 
Lzh Mi Bi Vb Sk 78 Nāvarṇakārakaṃ paribhokṣyāma 11 
Lzh Mi Bi Vb Sk 79 Sūpodanaviññatti 33 
Lzh Mi Bi Vb Sk 80 Ujjhānasaññī 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 81 Ṭhitouccāra 39 
Lzh Mi Bi Vb Sk 82 Udakeuccāra 37 
Lzh Mi Bi Vb Sk 83 Hariteuccāra 34 
Lzh Mi Bi Vb Sk 84 Upāhanāruḷha 38 
Lzh Mi Bi Vb Sk 85 Pāduka 36 
Lzh Mi Bi Vb Sk 86 Nātyastikākṛtasya 18 
Lzh Mi Bi Vb Sk 87 Ṭhita 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 88 Nīcāsana 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 89 Sayana 31 
Lzh Mi Bi Vb Sk 90 Pacchatogamana 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 91 Uppathenagamana 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 92 Oguṇṭhita 41 
Lzh Mi Bi Vb Sk 93 Nokkhittakāyassa 20 
Lzh Mi Bi Vb Sk 94 Pallatthika 34 
Lzh Mi Bi Vb Sk 95 Chattapāṇi 40 
Lzh Mi Bi Vb Sk 96 Yāna 33 
Lzh Mi Bi Vb Sk 97 Daṇḍapāṇi 37 
Lzh Mi Bi Vb Sk 98 Satthapāṇi 35 
Lzh Mi Bi Vb Sk 99 Āvudhapāṇi 31 
Lzh Mi Bi Vb Sk 100 Na sādhikapauruṣa 26