Chinese Mahīśāsaka Vinaya
Bhikkhu Vibhaṅga (Lzh Mi Bu Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Lzh Mi Bu Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Lzh Mi Bu Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Lzh Mi Bu Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Lzh Mi Bu Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Saṅghādisesā
Lzh Mi Bu Vb Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
Lzh Mi Bu Vb Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
Lzh Mi Bu Vb Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
Lzh Mi Bu Vb Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
Lzh Mi Bu Vb Ss 5 Sañcaritta 42 
Lzh Mi Bu Vb Ss 6 Kuṭikāra 26 
Lzh Mi Bu Vb Ss 7 Vihārakāra 26 
Lzh Mi Bu Vb Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
Lzh Mi Bu Vb Ss 9 Aññabhāgiya 43 
Lzh Mi Bu Vb Ss 10 Saṅghabheda 41 
Lzh Mi Bu Vb Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
Lzh Mi Bu Vb Ss 12 Dubbaca 42 
Lzh Mi Bu Vb Ss 13 Kuladūsaka 38 
Aniyatā
Lzh Mi Bu Vb Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
Lzh Mi Bu Vb Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
Nissaggiyā Pācittiyā
Lzh Mi Bu Vb NP 1 Kathina 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 2 Udosita 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 3 Akālacīvara 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 4 Cīvarapaṭiggahana 29 
Lzh Mi Bu Vb NP 5 Purāṇacīvara 29 
Lzh Mi Bu Vb NP 6 Aññātakaviññatti 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 7 Tatuttari 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 8 Upakkhata 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 10 Rāja 43 
Lzh Mi Bu Vb NP 11 Suttaviññatti 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 12 Mahāpesakāra 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 13 Cīvaraacchindana 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 14 Pariṇata 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 15 Bhesajja 42 
Lzh Mi Bu Vb NP 16 Sāsaṅka 24 
Lzh Mi Bu Vb NP 17 Vassikasāṭika 24 
Lzh Mi Bu Vb NP 18 Accekacīvara 38 
Lzh Mi Bu Vb NP 19 Ūnapañcabandhana 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 20 Patta 27 
Lzh Mi Bu Vb NP 21 Kosiya 25 
Lzh Mi Bu Vb NP 22 Suddhakāla 25 
Lzh Mi Bu Vb NP 23 Dvebhāga 25 
Lzh Mi Bu Vb NP 24 Chabbassa 25 
Lzh Mi Bu Vb NP 25 Nisīdanasanthata 25 
Lzh Mi Bu Vb NP 26 Eḷakaloma 25 
Lzh Mi Bu Vb NP 27 Eḷakalomadhovāpana 24 
Lzh Mi Bu Vb NP 28 Kayavikkaya 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 29 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Lzh Mi Bu Vb NP 30 Rūpiya 41 
Pācittiyā
Lzh Mi Bu Vb Pc 1 Musāvāda 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 2 Omasavāda 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 3 Pesuñña 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 4 Ukkoṭana 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 5 Dhammadesanā 36 
Lzh Mi Bu Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 7 Anupasampannasahaseyya 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 8 Bhūtārocana 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 9 Duṭṭhullārocana 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 10 Vilekhana 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 12 Aññavādaka 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 13 Ujjhāpanaka 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Lzh Mi Bu Vb Pc 16 Nikkaḍḍhana 37 
Lzh Mi Bu Vb Pc 17 Anupakhajja 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 19 Mahallakavihāra 33 
Lzh Mi Bu Vb Pc 20 Sappāṇaka 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 21 Ovāda 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 22 Atthaṅgata 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 23 Bhikkhunupassaya 10 
Lzh Mi Bu Vb Pc 24 Āmisa 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 25 Rahonisajja 34 
Lzh Mi Bu Vb Pc 26 Cīvaradāna 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 27 Cīvarasibbana 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 28 Saṃvidhāna 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 29 Nāvābhiruhana 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 30 Paripācita 24 
Lzh Mi Bu Vb Pc 31 Paramparabhojana 29 
Lzh Mi Bu Vb Pc 32 Gaṇabhojana 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 33 Āvasathapiṇḍa 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 34 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 35 Pavāraṇā 32 
Lzh Mi Bu Vb Pc 36 Dutiyapavāraṇā 35 
Lzh Mi Bu Vb Pc 37 Dantapona 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 38 Vikālabhojana 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 39 Sannidhikāraka 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 40 Acelaka 34 
Lzh Mi Bu Vb Pc 41 Paṇītabhojana 26 
Lzh Mi Bu Vb Pc 42 Rahopaṭicchanna 33 
Lzh Mi Bu Vb Pc 43 Sabhojanakulasthānaṁ
Lzh Mi Bu Vb Pc 44 Rahonisajja 27 
Lzh Mi Bu Vb Pc 45 Uyyuttasenā 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 46 Senāvāsa 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 47 Uyyodhika 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 48 Antarāyika 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 49 Ukkhittasambhoga 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 50 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Lzh Mi Bu Vb Pc 51 Sañcicca 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 52 Sañcicca 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 53 Chandaṃadatvāgamana 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 54 Aṅgulipatodaka 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 55 Hasadhamma 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 56 Mātugāmasahaseyya 40 
Lzh Mi Bu Vb Pc 57 Surāpāna 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 58 Anādariya 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 59 Pathavīkhaṇana 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 60 Upassuti 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 61 Ūnavīsativassa 27 
Lzh Mi Bu Vb Pc 62 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 63 Sahadhammika 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 64 Mohana 39 
Lzh Mi Bu Vb Pc 65 Antepura 37 
Lzh Mi Bu Vb Pc 66 Theyyasattha 44 
Lzh Mi Bu Vb Pc 67 Saṃvidhāna 35 
Lzh Mi Bu Vb Pc 68 Jotika 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 69 Ratana 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 70 Nahāna 38 
Lzh Mi Bu Vb Pc 71 Pahāra 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 72 Talasattika 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 73 Bhiṃsāpana 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 74 Duṭṭhulla 34 
Lzh Mi Bu Vb Pc 75 Amūlaka 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 76 Uyyojana 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 77 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 78 Cīvaraapanidhāna 43 
Lzh Mi Bu Vb Pc 79 Kammapaṭibāhana 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 80 Dubbala 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 81 Vikappana 39 
Lzh Mi Bu Vb Pc 82 Cāritta 42 
Lzh Mi Bu Vb Pc 83 Vikālagāmappavisana 34 
Lzh Mi Bu Vb Pc 84 Tūlonaddha 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 85 Mañcapīṭha 41 
Lzh Mi Bu Vb Pc 86 Sūcighara 39 
Lzh Mi Bu Vb Pc 87 Nisīdana 31 
Lzh Mi Bu Vb Pc 88 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Lzh Mi Bu Vb Pc 89 Vassikasāṭikā 25 
Lzh Mi Bu Vb Pc 90 Sugatacīvara 39 
Lzh Mi Bu Vb Pc 91 Pariṇāmana 17 
Pāṭidesanīyā
Lzh Mi Bu Vb Pd 1 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
Lzh Mi Bu Vb Pd 2 Dutiyapāṭidesanīya 24 
Lzh Mi Bu Vb Pd 3 Tatiyapāṭidesanīya 28 
Lzh Mi Bu Vb Pd 4 Catutthapāṭidesanīya 24 
Sekhiyā
Lzh Mi Bu Vb Sk 1 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 2 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 3 Na vikīrṇaṁ nivāsayiṣyāma 15 
Lzh Mi Bu Vb Sk 4 Na tālapatraṁ 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 5 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 6 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 7 Na kalāpakaṁ 14 
Lzh Mi Bu Vb Sk 8 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 9 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 10 Na vikīrṇaṁ prāvariṣyāma 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 11 Suppaṭicchanna 39 
Lzh Mi Bu Vb Sk 12 Dutiyasuppaṭicchanna 28 
Lzh Mi Bu Vb Sk 13 Ukkhittaka 37 
Lzh Mi Bu Vb Sk 14 Dutiyaukkhittaka 29 
Lzh Mi Bu Vb Sk 15 Na paryastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Mi Bu Vb Sk 16 Pallatthika 26 
Lzh Mi Bu Vb Sk 17 Nātyastikākṛtā pravekṣyāma 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 18 Nātyastikākṛtā niṣatsyāma
Lzh Mi Bu Vb Sk 19 Kāyappacālaka 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 20 Dutiyakāyappacālaka 24 
Lzh Mi Bu Vb Sk 21 Sīsappacālaka 37 
Lzh Mi Bu Vb Sk 22 Dutiyasīsappacālaka 19 
Lzh Mi Bu Vb Sk 23 Na cāṃsapracālakā pravekṣyāma 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 24 Na cāṃsapracālakā niṣatsyāma 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 25 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
Lzh Mi Bu Vb Sk 26 Na hastasaṃlagnikaya niṣatsyāma 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 27 Not enter unknown
Lzh Mi Bu Vb Sk 28 Not sit unknown
Lzh Mi Bu Vb Sk 29 Khambhakata 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 30 Dutiyakhambhakata 30 
Lzh Mi Bu Vb Sk 31 Na pāṇau hanum pravekṣyāma
Lzh Mi Bu Vb Sk 32 Na pāṇau hanum niṣatsyāma 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 33 Bāhuppacālaka 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 34 Dutiyabāhuppacālaka 23 
Lzh Mi Bu Vb Sk 35 Not enter proudly 11 
Lzh Mi Bu Vb Sk 36 Not sit proudly 10 
Lzh Mi Bu Vb Sk 37 Okkhittacakkhu 40 
Lzh Mi Bu Vb Sk 38 Dutiyaokkhittacakkhu 30 
Lzh Mi Bu Vb Sk 39 Ukkuṭika 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 40 Notkuṭukā niṣatsyāma 11 
Lzh Mi Bu Vb Sk 41 Na viḍaṅgikaya pravekṣyāma 11 
Lzh Mi Bu Vb Sk 42 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
Lzh Mi Bu Vb Sk 43 Oguṇṭhita 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 44 Dutiyaoguṇṭhita 31 
Lzh Mi Bu Vb Sk 45 Ujjagghika 25 
Lzh Mi Bu Vb Sk 46 Dutiyaujjagghika 23 
Lzh Mi Bu Vb Sk 47 Appasadda 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 48 Dutiyaappasadda 31 
Lzh Mi Bu Vb Sk 49 Susaṃvuta 33 
Lzh Mi Bu Vb Sk 50 Dutiyasusaṃvuta 22 
Lzh Mi Bu Vb Sk 51 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 52 Samatittika 34 
Lzh Mi Bu Vb Sk 53 Samasūpaka 38 
Lzh Mi Bu Vb Sk 54 Sapadāna 29 
Lzh Mi Bu Vb Sk 55 Thūpakata 38 
Lzh Mi Bu Vb Sk 56 Pattanillehaka 36 
Lzh Mi Bu Vb Sk 57 Nojjighrantaḥ 12 
Lzh Mi Bu Vb Sk 58 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 39 
Lzh Mi Bu Vb Sk 59 Sitthāvakāraka 34 
Lzh Mi Bu Vb Sk 60 Sāmisa 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 61 Surusurukāraka 35 
Lzh Mi Bu Vb Sk 62 Capucapukāraka 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 63 Jivhānicchāraka 37 
Lzh Mi Bu Vb Sk 64 Nātimahanta 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 65 Parimaṇḍala 34 
Lzh Mi Bu Vb Sk 66 Anāhaṭa 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 67 Not eat screwing up nose
Lzh Mi Bu Vb Sk 68 Kabaḷāvacchedaka 37 
Lzh Mi Bu Vb Sk 69 Avagaṇḍakāraka 36 
Lzh Mi Bu Vb Sk 70 Sakabaḷa 42 
Lzh Mi Bu Vb Sk 71 Not get food by stretching arm
Lzh Mi Bu Vb Sk 72 Hatthaniddhunaka 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 73 Nāvakīrṇakāraka 11 
Lzh Mi Bu Vb Sk 74 Na gulugulu 17 
Lzh Mi Bu Vb Sk 75 Piṇḍukkhepaka 21 
Lzh Mi Bu Vb Sk 76 Sasitthaka 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 77 Odanappaṭicchādana 39 
Lzh Mi Bu Vb Sk 78 Nāvarṇakārakaṃ paribhokṣyāma 11 
Lzh Mi Bu Vb Sk 79 Sūpodanaviññatti 33 
Lzh Mi Bu Vb Sk 80 Ujjhānasaññī 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 81 Ṭhitouccāra 39 
Lzh Mi Bu Vb Sk 82 Udakeuccāra 37 
Lzh Mi Bu Vb Sk 83 Hariteuccāra 34 
Lzh Mi Bu Vb Sk 84 Upāhanāruḷha 38 
Lzh Mi Bu Vb Sk 85 Pāduka 36 
Lzh Mi Bu Vb Sk 86 Nātyastikākṛtasya 18 
Lzh Mi Bu Vb Sk 87 Ṭhita 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 88 Nīcāsana 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 89 Sayana 31 
Lzh Mi Bu Vb Sk 90 Pacchatogamana 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 91 Uppathenagamana 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 92 Oguṇṭhita 41 
Lzh Mi Bu Vb Sk 93 Nokkhittakāyassa 20 
Lzh Mi Bu Vb Sk 94 Pallatthika 34 
Lzh Mi Bu Vb Sk 95 Chattapāṇi 40 
Lzh Mi Bu Vb Sk 96 Yāna 33 
Lzh Mi Bu Vb Sk 97 Daṇḍapāṇi 37 
Lzh Mi Bu Vb Sk 98 Satthapāṇi 35 
Lzh Mi Bu Vb Sk 99 Āvudhapāṇi 31 
Lzh Mi Bu Vb Sk 100 Na sādhikapauruṣa 26 
Adhikaraṇasamathā
Lzh Mi Bu Vb As 1 Sammukhāvinaya 35 
Lzh Mi Bu Vb As 2 Sativinaya 35 
Lzh Mi Bu Vb As 3 Amūḷhavinaya 35 
Lzh Mi Bu Vb As 4 Tassapāpiyasikā 35 
Lzh Mi Bu Vb As 5 Paṭiññātakaraṇa 35 
Lzh Mi Bu Vb As 6 Yebhuyyasikā 35 
Lzh Mi Bu Vb As 7 Tiṇavatthāraka 35