Details for Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga Pācittiyā 85 Mañcapīṭha
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Pc 87 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iv 168
en vn
Pi Tv Bu Pm Pc 87 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Pc 87 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
Lzh Sarv Bu Vb Pc 85 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Pc 85 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Pc 85 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Pc 85 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Pc 85 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Pc 85 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Pc 85 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Pc 85 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Pc 85 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 Pc 85 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm Pc 85 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Pc 85 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Pc 85 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb Pc 84 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm Pc 84 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm Pc 84 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm Pc 84 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Pc 84 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Pc 84 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 84 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Pc 85 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Pc 87 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb Pc 163 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Pi Tv Bi Pm Pc 163 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi Pc 163 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Dg Bi Vb Pc 68 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bi Pm Pc 68 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb Pc 66 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Pc 66 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH Pc 68 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Pc 69 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Pc 69 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb Pc 68 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm Pc 68 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Pc 68 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Pc 68 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb Pc 64 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bi Pm Pc 64 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb Pc 64 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga