Details for Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga Saṅghādisesā 5 Sañcaritta
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Ss 5 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iii 135
en vn pt
Pi Tv Bu Pm Ss 5 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Ss 5 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
Lzh Sarv Bu Vb Ss 5 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Ss 5 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Ss 5 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Ss 5 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Ss 5 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Ss 5 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Ss 5 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Ss 5 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Ss 5 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 Ss 5 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Skt Mu Bu Pm GBM 2 Ss 5 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm Ss 5 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Ss 5 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Ss 5 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb Ss 5 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm Ss 5 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm Ss 5 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm Ss 5 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Ss 5 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Ss 5 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 5 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
Gap in manuscript Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Ss 5 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Ss 5 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb Ss 7 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Pi Tv Bi Pm Ss 7 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi Ss 7 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Dg Bi Vb Ss 1 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bi Pm Ss 1 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb Ss 1 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Ss 1 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Ss 1 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Ss 1 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Sarv Bi Pm Ss 1 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb Ss 1 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm Ss 1 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Ss 1 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Ss 1 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb Ss 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bi Pm Ss 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb Ss 1 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga