Details for Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga Saṅghādisesā 7 Vihārakāra
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Ss 7 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iii 156
en vn pt
Pi Tv Bu Pm Ss 7 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Ss 7 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
Lzh Sarv Bu Vb Ss 7 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Ss 7 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Ss 7 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Ss 7 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Ss 7 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Ss 7 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Ss 7 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Ss 7 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Ss 7 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 Ss 7 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Skt Mu Bu Pm GBM 2 Ss 7 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm Ss 7 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Ss 7 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Ss 7 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb Ss 7 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm Ss 7 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm Ss 7 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm Ss 7 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Ss 7 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Ss 7 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Ss 7 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
Gap in manuscript Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Ss 7 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Ss 7 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Skt Bu Pm Qizil Ss 7 Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga