Chinese Mūlasarvāstivāda Vinaya
Bhikkhunī Vibhaṅga (Lzh Mu Bi Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Lzh Mu Bi Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Lzh Mu Bi Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Lzh Mu Bi Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Lzh Mu Bi Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Lzh Mu Bi Vb Pj 5 Ubbhajāṇumaṇḍalikā 15 
Lzh Mu Bi Vb Pj 6 Vajjappaṭicchādikā 16 
Lzh Mu Bi Vb Pj 7 Ukkhittānuvattikā 16 
Lzh Mu Bi Vb Pj 8 Aṭṭhavatthukā 16 
Saṅghādisesā
Lzh Mu Bi Vb Ss 1 Sañcaritta 42 
Lzh Mu Bi Vb Ss 2 Duṭṭhadosa 43 
Lzh Mu Bi Vb Ss 3 Aññabhāgiya 43 
Lzh Mu Bi Vb Ss 4 Avassutā avassutassa 15 
Lzh Mu Bi Vb Ss 5 Kiṃ te avassuto vā anavassuto vā 16 
Lzh Mu Bi Vb Ss 6 Ekarattivippavāsa 16 
Lzh Mu Bi Vb Ss 7 Ekagāmantara 16 
Lzh Mu Bi Vb Ss 8 Ekagamana 13 
Lzh Mu Bi Vb Ss 9 Ekanaditara 16 
Lzh Mu Bi Vb Ss 10 Corīvuṭṭhāpikā 16 
Lzh Mu Bi Vb Ss 11 Claiming property of deceased
Lzh Mu Bi Vb Ss 12 Ukkhittakaosāraṇa 15 
Lzh Mu Bi Vb Ss 13 Sikkhaṃpaccācikkhaṇa 15 
Lzh Mu Bi Vb Ss 14 Adhikaraṇakupita 15 
Lzh Mu Bi Vb Ss 15 Saṃsaṭṭhā 15 
Lzh Mu Bi Vb Ss 16 Saṃsaṭṭhānuvattaka 15 
Lzh Mu Bi Vb Ss 17 Saṅghabheda 41 
Lzh Mu Bi Vb Ss 18 Bhedānuvattaka 42 
Lzh Mu Bi Vb Ss 19 Dubbaca 42 
Lzh Mu Bi Vb Ss 20 Kuladūsaka 38 
Nissaggiyā Pācittiyā
Lzh Mu Bi Vb NP 1 Kathina 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 2 Udosita 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 3 Akālacīvara 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 4 Purāṇacīvara 29 
Lzh Mu Bi Vb NP 5 Cīvarapaṭiggahana 29 
Lzh Mu Bi Vb NP 6 Aññātakaviññatti 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 7 Tatuttari 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 8 Upakkhata 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 10 Rāja 43 
Lzh Mu Bi Vb NP 11 Rūpiya 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 12 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 13 Kayavikkaya 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 14 Ūnapañcabandhana 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 15 Suttaviññatti 41 
Lzh Mu Bi Vb NP 16 Mahāpesakāra 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 17 Cīvaraacchindana 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 18 Pariṇata 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 19 Bhesajja 42 
Lzh Mu Bi Vb NP 20 Pattasannicaya 16 
Lzh Mu Bi Vb NP 21 Wearing 5 robes every fortnight
Lzh Mu Bi Vb NP 22 Akālacīvara 13 
Lzh Mu Bi Vb NP 23 Akālacīvara 13 
Lzh Mu Bi Vb NP 24 Asking for money
Lzh Mu Bi Vb NP 25 Puggalikacetāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb NP 26 Puggalikacetāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb NP 27 Puggalikacetāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb NP 28 Dutiyagaṇikacetāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb NP 29 Gaṇikacetāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb NP 30 Saṃghikacetapana 16 
Lzh Mu Bi Vb NP 31 Aññaviññāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb NP 32 Garupāvuraṇa 16 
Lzh Mu Bi Vb NP 33 Lahupāvuraṇa 16 
Pācittiyā
Lzh Mu Bi Vb Pc 1 Musāvāda 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 2 Omasavāda 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 3 Pesuñña 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 4 Ukkoṭana 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 5 Dhammadesanā 36 
Lzh Mu Bi Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 7 Duṭṭhullārocana 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 8 Bhūtārocana 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 9 Dubbala 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 10 Vilekhana 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 12 Ujjhāpanaka 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 13 Aññavādaka 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Lzh Mu Bi Vb Pc 16 Anupakhajja 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 17 Vehāsakuṭi 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 18 Sappāṇaka 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 19 Mahallakavihāra 33 
Lzh Mu Bi Vb Pc 20 Āvasathapiṇḍa 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 21 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 22 Pavāraṇā 32 
Lzh Mu Bi Vb Pc 23 Dutiyapavāraṇā 35 
Lzh Mu Bi Vb Pc 24 Gaṇabhojana 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 25 Vikālabhojana 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 26 Sannidhikāraka 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 27 Dantapona 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 28 Sappāṇaka 38 
Lzh Mu Bi Vb Pc 29 Acelaka 34 
Lzh Mu Bi Vb Pc 30 Uyyuttasenā 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 31 Senāvāsa 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 32 Uyyodhika 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 33 Pahāra 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 34 Talasattika 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 35 Duṭṭhulla 34 
Lzh Mu Bi Vb Pc 36 Uyyojana 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 37 Jotika 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 38 Kammapaṭibāhana 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 39 Anupasampannasahaseyya 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 40 Antarāyika 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 41 Ukkhittasambhoga 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 42 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Lzh Mu Bi Vb Pc 43 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 44 Ratana 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 45 Nahāna 38 
Lzh Mu Bi Vb Pc 46 Sañcicca 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 47 Sañcicca 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 48 Aṅgulipatodaka 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 49 Hasadhamma 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 50 Mātugāmasahaseyya 40 
Lzh Mu Bi Vb Pc 51 Saṃvidhāna 35 
Lzh Mu Bi Vb Pc 52 Cīvaraapanidhāna 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 53 Amūlaka 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 54 Bhiṃsāpana 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 55 Theyyasattha 44 
Lzh Mu Bi Vb Pc 56 Pathavīkhaṇana 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 57 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Lzh Mu Bi Vb Pc 58 Sahadhammika 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 59 Upassuti 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 60 Chandaṃadatvāgamana 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 61 Anādariya 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 62 Surāpāna 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 63 Vikālagāmappavisana 34 
Lzh Mu Bi Vb Pc 64 Cāritta 42 
Lzh Mu Bi Vb Pc 65 Antepura 37 
Lzh Mu Bi Vb Pc 66 Mohana 39 
Lzh Mu Bi Vb Pc 67 Sūcighara 39 
Lzh Mu Bi Vb Pc 68 Mañcapīṭha 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 69 Tūlonaddha 41 
Lzh Mu Bi Vb Pc 70 Nisīdana 31 
Lzh Mu Bi Vb Pc 71 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Lzh Mu Bi Vb Pc 72 Sugatacīvara 39 
Lzh Mu Bi Vb Pc 73 Lasuṇa 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 74 Sambādhaloma 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 75 Udakasuddhika 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 76 Talaghātaka 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 77 Āmakadhañña 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 78 Upatiṭṭhana 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 79 Harituccārachaḍḍana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 80 Tirokuṭṭuccārachaḍḍana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 81 Ajjhokāsasallapana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 82 Rahonisajja 34 
Lzh Mu Bi Vb Pc 83 Paṭicchannokāsa 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 84 Standing alone with monk
Lzh Mu Bi Vb Pc 85 Staying in room alone
Lzh Mu Bi Vb Pc 86 Dutiyikauyyojana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 87 Dutiyikauyyojana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 88 Whispering with monk
Lzh Mu Bi Vb Pc 89 Whispering with monk
Lzh Mu Bi Vb Pc 90 Rodana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 91 Paraabhisapana 17 
Lzh Mu Bi Vb Pc 92 Paraujjhāpanaka 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 93 Anāpucchāabhinisīdana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 94 Jatumaṭṭhaka 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 95 Anāpucchāpakkamana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 96 Anāpucchāabhinisīdana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 97 Anāpucchāsantharaṇa 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 98 Aphāsukaraṇa 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 99 Naupaṭṭhāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 100 Ekamañcatuvaṭṭana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 101 Antovassa 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 102 Cārikanapakkamana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 103 Tiroraṭṭha 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 104 Antoraṭṭha 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 105 Criticizing at shrine
Lzh Mu Bi Vb Pc 106 Ūnadvādasavassa 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 107 Paripuṇṇadvādasavassa-asammata 12 
Lzh Mu Bi Vb Pc 108 Ūnadvādasavassa-gihigata 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 109 Paripuṇṇadvādasavassa-sikkhita-gihigata-asammata 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 110 Paripuṇṇavīsativassa-sikkhita-kumāribhūta-asammata 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 111 Gabbhinī 10 
Lzh Mu Bi Vb Pc 112 Seeing obstacles to ordination but not speaking
Lzh Mu Bi Vb Pc 113 Nānuśāset 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 114 Sahajīvinī-ananuggahaṇa 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 115 Ūnavīsativassa-kumāribhūta 15 
Lzh Mu Bi Vb Pc 116 Asikkhita-sikkhamānā 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 117 Giving ordination to one of bad character
Lzh Mu Bi Vb Pc 118 Sokāvāsa 11 
Lzh Mu Bi Vb Pc 119 Paripuṇṇavīsativassa-asikkhita-kumāribhūta 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 120 Anubandha-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 121 Ananuññāta 12 
Lzh Mu Bi Vb Pc 122 Cīvaradāna-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 123 Cīvaradāna-sikkhamānana-vuṭṭhāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 124 Anuvassa 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 125 Ekato viśuddhā 10 
Lzh Mu Bi Vb Pc 126 Ovāda 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 127 Ovādūpasaṅkamana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 128 Abhikkhukāvāsa 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 129 Apavāraṇā 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 130 Gaṇaparibhāsana 11 
Lzh Mu Bi Vb Pc 131 Gaṇaakkosana 11 
Lzh Mu Bi Vb Pc 132 Kulamaccharinī 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 133 Kulamaccharinī 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 134 Kulamaccharinī 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 135 Kulamaccharinī 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 136 Kulamaccharinī 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 137 Pavārita 11 
Lzh Mu Bi Vb Pc 138 Raising other’s children
Lzh Mu Bi Vb Pc 139 Not owning a bathing cloth
Lzh Mu Bi Vb Pc 140 Having someone else wash clothes
Lzh Mu Bi Vb Pc 141 Exchanging upper or outer robe
Lzh Mu Bi Vb Pc 142 Cīvaradāna 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 143 Not returning period cloth to Sangha
Lzh Mu Bi Vb Pc 144 Āvasathacīvara
Lzh Mu Bi Vb Pc 145 Durbalāya kaṭhina
Lzh Mu Bi Vb Pc 146 Kālaatikkamana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 147 Paṭibāhana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 148 Adhikaraṇa 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 149 Āvasathavihāra
Lzh Mu Bi Vb Pc 150 Tiracchānavijjāpariyāpuṇana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 151 Tiracchānavijjāvācana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 152 Selling food
Lzh Mu Bi Vb Pc 153 Gihiveyyāvacca 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 154 Tiring another nun moving bed
Lzh Mu Bi Vb Pc 155 Suttakantana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 157 Chattupāhana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 158 Yāna 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 159 Pasākhejāta 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 160 Sahajīvinī-avūpakāsana 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 161 Bhikkhunī-ummaddāpana 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 162 Sikkhamānā-ummaddāpana 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 163 Sāmaṇerī-ummaddāpana 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 164 Gihinī-ummaddāpana 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 165 Paribbājikā-ummaddāpana
Lzh Mu Bi Vb Pc 166 Gandhavaṇṇaka 17 
Lzh Mu Bi Vb Pc 167 Vāsitaka 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 168 Vāsitaka 14 
Lzh Mu Bi Vb Pc 169 Pañhāpucchana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 170 Adorning like a wife 10 
Lzh Mu Bi Vb Pc 171 Nagga 13 
Lzh Mu Bi Vb Pc 172 Singing
Lzh Mu Bi Vb Pc 173 Dancing
Lzh Mu Bi Vb Pc 174 Playing music
Lzh Mu Bi Vb Pc 175 Harituccārachaḍḍana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pc 177 Owning narrow comb
Lzh Mu Bi Vb Pc 178 Owning wide comb
Lzh Mu Bi Vb Pc 179 Combing hair
Lzh Mu Bi Vb Pc 180 Itthālaṅkāra 13 
Pāṭidesanīyā
Lzh Mu Bi Vb Pd 1 Khīraviññāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pd 2 Dadhiviññāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pd 3 Sappiviññāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pd 4 Asking for butter
Lzh Mu Bi Vb Pd 5 Telaviññāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pd 6 Phāṇitaviññāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pd 7 Madhuviññāpana 13 
Lzh Mu Bi Vb Pd 8 Macchaviññāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pd 9 Maṃsaviññāpana 16 
Lzh Mu Bi Vb Pd 10 Asking for dried meat
Lzh Mu Bi Vb Pd 11 Tatiyapāṭidesanīya 28 
Sekhiyā
Lzh Mu Bi Vb Sk 1 Parimaṇḍala 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 2 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 3 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 4 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 5 Na nāgaśīrṣakaṁ 16 
Lzh Mu Bi Vb Sk 6 Na tālapatraṁ 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 7 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 8 Dutiyaparimaṇḍala 36 
Lzh Mu Bi Vb Sk 9 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 10 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mu Bi Vb Sk 11 Susaṃvuta 33 
Lzh Mu Bi Vb Sk 12 Suppaṭicchanna 39 
Lzh Mu Bi Vb Sk 13 Appasadda 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 14 Okkhittacakkhu 40 
Lzh Mu Bi Vb Sk 15 Not going to houses while menstruating
Lzh Mu Bi Vb Sk 16 Oguṇṭhita 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 17 Ukkhittaka 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 18 Nātyastikākṛtā pravekṣyāma 12 
Lzh Mu Bi Vb Sk 19 Na vinyastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Mu Bi Vb Sk 20 Na paryastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Mu Bi Vb Sk 21 Ukkuṭika 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 22 Noṭṭambikayā gamiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 23 Na vikṣiptikākṛtā pravekṣyāma 16 
Lzh Mu Bi Vb Sk 24 Na nikaṭotkuṭakayā gamiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 25 Khambhakata 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 26 Kāyappacālaka 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 27 Bāhuppacālaka 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 28 Sīsappacālaka 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 29 Nāṃsotphatikayā gamiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 30 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
Lzh Mu Bi Vb Sk 31 Nānujñātā niṣatsyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 32 Nāprativekṣyāsanaṃ niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bi Vb Sk 33 Na sarvakāyaṃ samavadhāyā niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bi Vb Sk 34 Na pāde pādam pravekṣyāma 14 
Lzh Mu Bi Vb Sk 35 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 36 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 37 Na saṃkṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bi Vb Sk 38 Na vikṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bi Vb Sk 39 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
Lzh Mu Bi Vb Sk 40 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 41 Samatittika 34 
Lzh Mu Bi Vb Sk 42 Samasūpaka 38 
Lzh Mu Bi Vb Sk 43 Sapadāna 29 
Lzh Mu Bi Vb Sk 44 Not eat with bent fingers
Lzh Mu Bi Vb Sk 45 Na anāgate khādanīyabhojanīye pātram upanāmayiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 46 Nopari khādanīyabhojanīyasya pātraṃ dhārayiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 47 Sakkacca 24 
Lzh Mu Bi Vb Sk 48 Nātikṣuṇaka
Lzh Mu Bi Vb Sk 49 Nātimahanta 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 50 Parimaṇḍala 34 
Lzh Mu Bi Vb Sk 51 Anāhaṭa 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 52 Sakabaḷa 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 53 Odanappaṭicchādana 39 
Lzh Mu Bi Vb Sk 54 Sūpapraṭicchādana
Lzh Mu Bi Vb Sk 55 Capucapukāraka 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 56 Surusurukāraka 35 
Lzh Mu Bi Vb Sk 57 Na thutthukāraka 10 
Lzh Mu Bi Vb Sk 58 Na phuphukkāraka 12 
Lzh Mu Bi Vb Sk 59 Sitthāvakāraka 34 
Lzh Mu Bi Vb Sk 60 Nāvarṇakārakaṃ paribhokṣyāma 11 
Lzh Mu Bi Vb Sk 61 Avagaṇḍakāraka 36 
Lzh Mu Bi Vb Sk 62 Kabaḷāvacchedaka 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 63 Jivhānicchāraka 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 64 Thūpakata 38 
Lzh Mu Bi Vb Sk 65 Hatthanillehaka 33 
Lzh Mu Bi Vb Sk 66 Pattanillehaka 36 
Lzh Mu Bi Vb Sk 67 Hatthaniddhunaka 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 68 Na pātrasaṃdhūnaka
Lzh Mu Bi Vb Sk 69 Pattasaññī 34 
Lzh Mu Bi Vb Sk 70 Ujjhānasaññī 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 71 Sāmisa 42 
Lzh Mu Bi Vb Sk 72 Sasitthaka 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 73 Na pātreṇa vighasa
Lzh Mu Bi Vb Sk 74 Anāstīrṇe pṛthivīpradeśe pātraṃ
Lzh Mu Bi Vb Sk 75 Notthitāḥ pātraṃ nirmādayiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 76 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 77 Na nadyāḥ pratisrotaḥ pātrodakaṃ grahīṣyāma
Lzh Mu Bi Vb Sk 78 Ṭhita 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 79 Nisinno sayanassa 10 
Lzh Mu Bi Vb Sk 80 Nīcāsana 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 81 Pacchatogamana 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 82 Uppathenagamana 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 83 Oguṇṭhita 41 
Lzh Mu Bi Vb Sk 84 Nokkhittakāyassa 20 
Lzh Mu Bi Vb Sk 85 Nātyastikākṛtasya 18 
Lzh Mu Bi Vb Sk 86 Na vinyastikākṛtasya 14 
Lzh Mu Bi Vb Sk 87 Pallatthika 34 
Lzh Mu Bi Vb Sk 88 Na hastyārūḍhāya
Lzh Mu Bi Vb Sk 89 Na aśvārūḍhāya 17 
Lzh Mu Bi Vb Sk 90 Na śivikānūḍhāya
Lzh Mu Bi Vb Sk 91 Yāna 33 
Lzh Mu Bi Vb Sk 92 Pāduka 36 
Lzh Mu Bi Vb Sk 93 Upāhanāruḷha 38 
Lzh Mu Bi Vb Sk 94 Na kholaśirase
Lzh Mu Bi Vb Sk 95 Na mauliśirase
Lzh Mu Bi Vb Sk 96 Noṣṇīṣaśirase
Lzh Mu Bi Vb Sk 97 Veṭhita 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 98 Na mālāśirase
Lzh Mu Bi Vb Sk 99 Chattapāṇi 40 
Lzh Mu Bi Vb Sk 100 Ṭhitouccāra 39 
Lzh Mu Bi Vb Sk 101 Udakeuccāra 37 
Lzh Mu Bi Vb Sk 102 Na sādhikapauruṣa 26