Chinese Mūlasarvāstivāda Vinaya
Bhikkhu Vibhaṅga (Lzh Mu Bu Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Lzh Mu Bu Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Lzh Mu Bu Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Lzh Mu Bu Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Lzh Mu Bu Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Saṅghādisesā
Lzh Mu Bu Vb Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
Lzh Mu Bu Vb Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
Lzh Mu Bu Vb Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
Lzh Mu Bu Vb Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
Lzh Mu Bu Vb Ss 5 Sañcaritta 42 
Lzh Mu Bu Vb Ss 6 Kuṭikāra 26 
Lzh Mu Bu Vb Ss 7 Vihārakāra 26 
Lzh Mu Bu Vb Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
Lzh Mu Bu Vb Ss 9 Aññabhāgiya 43 
Lzh Mu Bu Vb Ss 10 Saṅghabheda 41 
Lzh Mu Bu Vb Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
Lzh Mu Bu Vb Ss 12 Kuladūsaka 38 
Lzh Mu Bu Vb Ss 13 Dubbaca 42 
Aniyatā
Lzh Mu Bu Vb Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
Lzh Mu Bu Vb Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
Nissaggiyā Pācittiyā
Lzh Mu Bu Vb NP 1 Kathina 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 2 Udosita 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 3 Cīvarapaṭiggahana 29 
Lzh Mu Bu Vb NP 4 Akālacīvara 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 5 Purāṇacīvara 29 
Lzh Mu Bu Vb NP 6 Aññātakaviññatti 42 
Lzh Mu Bu Vb NP 7 Tatuttari 42 
Lzh Mu Bu Vb NP 8 Upakkhata 42 
Lzh Mu Bu Vb NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 10 Rāja 43 
Lzh Mu Bu Vb NP 11 Kosiya 25 
Lzh Mu Bu Vb NP 12 Suddhakāla 25 
Lzh Mu Bu Vb NP 13 Dvebhāga 25 
Lzh Mu Bu Vb NP 14 Chabbassa 25 
Lzh Mu Bu Vb NP 15 Nisīdanasanthata 25 
Lzh Mu Bu Vb NP 16 Eḷakaloma 25 
Lzh Mu Bu Vb NP 17 Eḷakalomadhovāpana 24 
Lzh Mu Bu Vb NP 18 Rūpiya 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 19 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 20 Kayavikkaya 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 21 Patta 27 
Lzh Mu Bu Vb NP 22 Ūnapañcabandhana 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 23 Suttaviññatti 41 
Lzh Mu Bu Vb NP 24 Mahāpesakāra 42 
Lzh Mu Bu Vb NP 25 Cīvaraacchindana 42 
Lzh Mu Bu Vb NP 26 Sāsaṅka 24 
Lzh Mu Bu Vb NP 27 Accekacīvara 38 
Lzh Mu Bu Vb NP 28 Vassikasāṭika 24 
Lzh Mu Bu Vb NP 29 Pariṇata 42 
Lzh Mu Bu Vb NP 30 Bhesajja 42 
Pācittiyā
Lzh Mu Bu Vb Pc 1 Musāvāda 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 2 Omasavāda 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 3 Pesuñña 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 4 Ukkoṭana 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 5 Dhammadesanā 36 
Lzh Mu Bu Vb Pc 6 Padasodhamma 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 7 Bhūtārocana 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 8 Duṭṭhullārocana 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 9 Dubbala 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 10 Vilekhana 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 11 Bhūtagāma 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 12 Ujjhāpanaka 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 13 Aññavādaka 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 14 Mañcasanthārana 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 15 Seyyasanthārana 40 
Lzh Mu Bu Vb Pc 16 Nikkaḍḍhana 37 
Lzh Mu Bu Vb Pc 17 Anupakhajja 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 19 Sappāṇaka 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 20 Mahallakavihāra 33 
Lzh Mu Bu Vb Pc 21 Ovāda 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 22 Atthaṅgata 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 23 Āmisa 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 24 Cīvaradāna 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 25 Cīvarasibbana 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 26 Saṃvidhāna 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 27 Nāvābhiruhana 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 28 Rahasi sthānaṁ
Lzh Mu Bu Vb Pc 29 Rahonisajja 34 
Lzh Mu Bu Vb Pc 30 Paripācita 24 
Lzh Mu Bu Vb Pc 31 Paramparabhojana 29 
Lzh Mu Bu Vb Pc 32 Āvasathapiṇḍa 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 33 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 34 Pavāraṇā 32 
Lzh Mu Bu Vb Pc 35 Dutiyapavāraṇā 35 
Lzh Mu Bu Vb Pc 36 Gaṇabhojana 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 37 Vikālabhojana 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 38 Sannidhikāraka 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 39 Dantapona 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 40 Paṇītabhojana 26 
Lzh Mu Bu Vb Pc 41 Sappāṇaka 38 
Lzh Mu Bu Vb Pc 42 Sabhojana 34 
Lzh Mu Bu Vb Pc 43 Sabhojanakulasthānaṁ
Lzh Mu Bu Vb Pc 44 Acelaka 34 
Lzh Mu Bu Vb Pc 45 Uyyuttasenā 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 46 Senāvāsa 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 47 Uyyodhika 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 48 Pahāra 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 49 Talasattika 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 50 Duṭṭhulla 34 
Lzh Mu Bu Vb Pc 51 Uyyojana 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 52 Jotika 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 53 Kammapaṭibāhana 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 54 Anupasampannasahaseyya 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 55 Antarāyika 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 56 Ukkhittasambhoga 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 57 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Lzh Mu Bu Vb Pc 58 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 59 Ratana 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 60 Nahāna 38 
Lzh Mu Bu Vb Pc 61 Sañcicca 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 62 Sañcicca 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 63 Aṅgulipatodaka 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 64 Hasadhamma 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 65 Mātugāmasahaseyya 40 
Lzh Mu Bu Vb Pc 66 Bhiṃsāpana 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 67 Cīvaraapanidhāna 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 68 Vikappana 39 
Lzh Mu Bu Vb Pc 69 Amūlaka 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 70 Saṃvidhāna 35 
Lzh Mu Bu Vb Pc 71 Theyyasattha 44 
Lzh Mu Bu Vb Pc 72 Ūnavīsativassa 27 
Lzh Mu Bu Vb Pc 73 Pathavīkhaṇana 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 74 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Lzh Mu Bu Vb Pc 75 Sahadhammika 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 76 Upassuti 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 77 Chandaṃadatvāgamana 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 78 Anādariya 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 79 Surāpāna 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 80 Vikālagāmappavisana 34 
Lzh Mu Bu Vb Pc 81 Cāritta 42 
Lzh Mu Bu Vb Pc 82 Antepura 37 
Lzh Mu Bu Vb Pc 83 Mohana 39 
Lzh Mu Bu Vb Pc 84 Sūcighara 39 
Lzh Mu Bu Vb Pc 85 Mañcapīṭha 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 86 Tūlonaddha 41 
Lzh Mu Bu Vb Pc 87 Nisīdana 31 
Lzh Mu Bu Vb Pc 88 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Lzh Mu Bu Vb Pc 89 Vassikasāṭikā 25 
Lzh Mu Bu Vb Pc 90 Sugatacīvara 39 
Pāṭidesanīyā
Lzh Mu Bu Vb Pd 1 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
Lzh Mu Bu Vb Pd 2 Dutiyapāṭidesanīya 24 
Lzh Mu Bu Vb Pd 3 Tatiyapāṭidesanīya 28 
Lzh Mu Bu Vb Pd 4 Catutthapāṭidesanīya 24 
Sekhiyā
Lzh Mu Bu Vb Sk 1 Parimaṇḍala 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 2 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 3 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 4 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 5 Na nāgaśīrṣakaṁ 16 
Lzh Mu Bu Vb Sk 6 Na tālapatraṁ 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 7 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 8 Dutiyaparimaṇḍala 36 
Lzh Mu Bu Vb Sk 9 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 10 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
Lzh Mu Bu Vb Sk 11 Susaṃvuta 33 
Lzh Mu Bu Vb Sk 12 Suppaṭicchanna 39 
Lzh Mu Bu Vb Sk 13 Appasadda 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 14 Okkhittacakkhu 40 
Lzh Mu Bu Vb Sk 15 Oguṇṭhita 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 16 Ukkhittaka 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 17 Nātyastikākṛtā pravekṣyāma 12 
Lzh Mu Bu Vb Sk 18 Na vinyastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Mu Bu Vb Sk 19 Na paryastikākṛta pravekṣyāma 17 
Lzh Mu Bu Vb Sk 20 Ukkuṭika 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 21 Noṭṭambikayā gamiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 22 Na vikṣiptikākṛtā pravekṣyāma 16 
Lzh Mu Bu Vb Sk 23 Na nikaṭotkuṭakayā gamiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 24 Khambhakata 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 25 Kāyappacālaka 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 26 Bāhuppacālaka 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 27 Sīsappacālaka 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 28 Nāṃsotphatikayā gamiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 29 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
Lzh Mu Bu Vb Sk 30 Nānujñātā niṣatsyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 31 Nāprativekṣyāsanaṃ niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bu Vb Sk 32 Na sarvakāyaṃ samavadhāyā niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bu Vb Sk 33 Na pāde pādam pravekṣyāma 14 
Lzh Mu Bu Vb Sk 34 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 35 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 36 Na saṃkṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bu Vb Sk 37 Na vikṣipya pādau niṣatsyāma 10 
Lzh Mu Bu Vb Sk 38 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
Lzh Mu Bu Vb Sk 39 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 40
Lzh Mu Bu Vb Sk 40 Satkṛtya sūpaṃ pratigṛhīṣyāma 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 41 Samasūpaka 38 
Lzh Mu Bu Vb Sk 42 Sapadāna 29 
Lzh Mu Bu Vb Sk 44 Na anāgate khādanīyabhojanīye pātram upanāmayiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 45 Nopari khādanīyabhojanīyasya pātraṃ dhārayiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 46 Sakkacca 24 
Lzh Mu Bu Vb Sk 47 Nātikṣuṇaka
Lzh Mu Bu Vb Sk 48 Nātimahanta 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 49 Parimaṇḍala 34 
Lzh Mu Bu Vb Sk 50 Anāhaṭa 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 51 Sakabaḷa 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 52 Odanappaṭicchādana 39 
Lzh Mu Bu Vb Sk 53 Sūpapraṭicchādana
Lzh Mu Bu Vb Sk 54 Capucapukāraka 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 55 Surusurukāraka 35 
Lzh Mu Bu Vb Sk 56 Na thutthukāraka 10 
Lzh Mu Bu Vb Sk 57 Na phuphukkāraka 12 
Lzh Mu Bu Vb Sk 58 Sitthāvakāraka 34 
Lzh Mu Bu Vb Sk 59 Nāvarṇakārakaṃ paribhokṣyāma 11 
Lzh Mu Bu Vb Sk 60 Avagaṇḍakāraka 36 
Lzh Mu Bu Vb Sk 61 Kabaḷāvacchedaka 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 62 Jivhānicchāraka 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 63 Thūpakata 38 
Lzh Mu Bu Vb Sk 64 Hatthanillehaka 33 
Lzh Mu Bu Vb Sk 65 Pattanillehaka 36 
Lzh Mu Bu Vb Sk 66 Hatthaniddhunaka 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 67 Na pātrasaṃdhūnaka
Lzh Mu Bu Vb Sk 68 Pattasaññī 34 
Lzh Mu Bu Vb Sk 69 Ujjhānasaññī 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 70 Sāmisa 42 
Lzh Mu Bu Vb Sk 71 Sasitthaka 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 72 Na pātreṇa vighasa
Lzh Mu Bu Vb Sk 73 Anāstīrṇe pṛthivīpradeśe pātraṃ
Lzh Mu Bu Vb Sk 74 Notthitāḥ pātraṃ nirmādayiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 75 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 76 Na nadyāḥ pratisrotaḥ pātrodakaṃ grahīṣyāma
Lzh Mu Bu Vb Sk 77 Ṭhita 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 78 Nisinno sayanassa 10 
Lzh Mu Bu Vb Sk 79 Nīcāsana 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 80 Pacchatogamana 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 81 Uppathenagamana 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 82 Oguṇṭhita 41 
Lzh Mu Bu Vb Sk 83 Nokkhittakāyassa 20 
Lzh Mu Bu Vb Sk 84 Nātyastikākṛtasya 18 
Lzh Mu Bu Vb Sk 85 Na vinyastikākṛtasya 14 
Lzh Mu Bu Vb Sk 86 Pallatthika 34 
Lzh Mu Bu Vb Sk 87 Na hastyārūḍhāya
Lzh Mu Bu Vb Sk 88 Na aśvārūḍhāya 17 
Lzh Mu Bu Vb Sk 89 Yāna 33 
Lzh Mu Bu Vb Sk 90 Na śivikānūḍhāya
Lzh Mu Bu Vb Sk 91 Pāduka 36 
Lzh Mu Bu Vb Sk 92 Upāhanāruḷha 38 
Lzh Mu Bu Vb Sk 93 Na kholaśirase
Lzh Mu Bu Vb Sk 94 Na mauliśirase
Lzh Mu Bu Vb Sk 95 Noṣṇīṣaśirase
Lzh Mu Bu Vb Sk 96 Veṭhita 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 97 Na mālāśirase
Lzh Mu Bu Vb Sk 98 Chattapāṇi 40 
Lzh Mu Bu Vb Sk 99 Ṭhitouccāra 39 
Lzh Mu Bu Vb Sk 100 Udakeuccāra 37 
Lzh Mu Bu Vb Sk 101 Hariteuccāra 34 
Lzh Mu Bu Vb Sk 102 Na sādhikapauruṣa 26 
Adhikaraṇasamathā
Lzh Mu Bu Vb As 1 Sammukhāvinaya 35 
Lzh Mu Bu Vb As 2 Sativinaya 35 
Lzh Mu Bu Vb As 3 Amūḷhavinaya 35 
Lzh Mu Bu Vb As 4 Tassapāpiyasikā 35 
Lzh Mu Bu Vb As 5 Yebhuyyasikā 35 
Lzh Mu Bu Vb As 6 Paṭiññātakaraṇa 35 
Lzh Mu Bu Vb As 7 Tiṇavatthāraka 35