Chinese Mūlasarvāstivāda Vinaya
Khandhaka (Lzh Mu Kd)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Lzh Mu Kd 1 Pabbajja T24 no. 1444 p. 1020b11–T24 no. 1444 p. 1040a21
Lzh Mu Kd 2 Uposatha
Lzh Mu Kd 3 Pavāraṇā T24 no. 1446 p. 1044c7–T24 no. 1446 p. 1048b23
Lzh Mu Kd 4 Vassa T24 no. 1445 p. 1040a22–T24 no. 1445 p. 1044c6
Lzh Mu Kd 5 Camma T24 no. 1447 p. 1048c1–T24 no. 1447 p. 1057b19
Lzh Mu Kd 6 Bhesajja T24 no. 1448 p. 1a1–T24 no. 1448 p. 97a24
Lzh Mu Kd 7 Cīvara
Lzh Mu Kd 8 Kaṭhina T24 no. 1449 p. 97b1–T24 no. 1449 p. 99a13
Lzh Mu Kd 9 Kosambaka
Lzh Mu Kd 10 Campeyya
Lzh Mu Kd 11 Paṇḍulohitaka
Lzh Mu Kd 12 Samuccaya
Lzh Mu Kd 13 Parivāsa
Lzh Mu Kd 14 Uposathaṭṭhāpana
Lzh Mu Kd 15 Sayanāsana
Lzh Mu Kd 16 Samatha
Lzh Mu Kd 17 Saṅghabheda T24 no. 1450 p. 99a14–T24 no. 1450 p. 206a15
Lzh Mu Kd 18 A Khuddaka T24 no. 1451 p. 207a1–T24 no. 1451 p. 414b19
Lzh Mu Kd 18 B Bhikkhunī
Lzh Mu Kd 18 C Vatta
Lzh Mu Kd 19 Pañcasata T24 no. 1451 p. 382b9–T24 no. 1451 p. 408b25
Lzh Mu Kd 20 Sattasata T24 no. 1451 p. 408b26–T24 no. 1451 p. 414b11