Details for Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga Sekhiyā 107 Na sādhikapauruṣa
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
Lzh Sarv Bu Vb Sk 107 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Sk 113 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Sk 107 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Sk 113 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Sk 113 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Sk 102 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Sk 108 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Sk 108 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 Sk 108 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm Sk 105 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Sk 100 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Sk 100 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Sk 94 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Sk 94 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Sk 94 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Sk 96 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Dg Bi Vb Sk 94 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Dg Bi Pm Sk 94 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb Sk 100 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Sk 100 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH Sk 110 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Sk 106 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Sk 106 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb Sk 102 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm Sk 102 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Sk 112 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Sk 112 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga