Details for Chinese Sarvāstivāda Khandhaka 13 Uposatha­ṭṭhāpana Khandhaka
ID Division Vol/Page Translations
Skt Mu Kd 14 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Bo Mu Kd 14 Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Mu Kd 14 Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Sarv Kd 13 Chinese Sarvāstivāda Khandhaka T23 no. 1435 p. 239b6–T23 no. 1435 p. 242a14
Lzh Dg Kd 14 Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 906a9–T22 no. 1428 p. 909b6
vn
Lzh Mi Kd 15 Chinese Mahīśāsaka Khandhaka T22 no. 1421 p. 180c18–T22 no. 1421 p. 181b4
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka
Pi Tv Kd 19 Pāli Theravāda Khandhaka Vin ii 236–Vin ii 253
en vn
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Abhisamācārika