Details for Chinese Sarvāstivāda Khandhaka 15 Samatha Khandhaka
ID Division Vol/Page Translations
Skt Mu Kd 16 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Bo Mu Kd 16 Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Mu Kd 16 Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Sarv Kd 15 Chinese Sarvāstivāda Khandhaka T23 no. 1435 p. 251a16–T23 no. 1435 p. 256b23
Lzh Dg Kd 16 Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 913c12–T22 no. 1428 p. 922c5
vn
Lzh Mi Kd 9 Chinese Mahīśāsaka Khandhaka T22 no. 1421 p. 153c22–T22 no. 1421 p. 156b18
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka
Pi Tv Kd 14 Pāli Theravāda Khandhaka Vin ii 73–Vin ii 104
en vn
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Abhisamācārika