Details for Chinese Sarvāstivāda Khandhaka 17 C c. Vatta Khandhaka
ID Division Vol/Page Translations
Skt Mu Kd 18 C Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Bo Mu Kd 18 C Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Mu Kd 18 C Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Sarv Kd 17 C Chinese Sarvāstivāda Khandhaka T23 no. 1435 p. 298a26–T23 no. 1435 p. 302c8
Lzh Dg Kd 18 Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 930c6–T22 no. 1428 p. 936b17
vn
Lzh Mi Kd 14 Chinese Mahīśāsaka Khandhaka T22 no. 1421 p. 177a1–T22 no. 1421 p. 180c17
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka
Pi Tv Kd 18 Pāli Theravāda Khandhaka Vin ii 207–Vin ii 235
en vn
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Abhisamācārika