Details for Chinese Sarvāstivāda Khandhaka 5 Camma Khandhaka
ID Division Vol/Page Translations
Skt Mu Kd 5 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Bo Mu Kd 5 Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Mu Kd 5 Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka T24 no. 1447 p. 1048c1–T24 no. 1447 p. 1057b19
Lzh Sarv Kd 5 Chinese Sarvāstivāda Khandhaka T23 no. 1435 p. 178a14–T23 no. 1435 p. 184b17
Lzh Dg Kd 5 Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 843b11–T22 no. 1428 p. 849b9
vn
Lzh Mi Kd 6 Chinese Mahīśāsaka Khandhaka T22 no. 1421 p. 144a12–T22 no. 1421 p. 147a25
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka
Pi Tv Kd 5 Pāli Theravāda Khandhaka Vin i 179–Vin i 198
en de vn
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Abhisamācārika